Стан­ція « «Ака­де­мік Вер­над­ськйй» – вра­жає

Упер ше за ба га то ро ків у ар ктич ній на уко вій екс пе­ди­ції взя ли участь жур на ліс ти

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

На по­ча­тку кві­тня 12 укра­їн­ських вче­них­до слід ни ків, се ред яких— гео­ло­ги, гео­фі­зи­ки, біо­ло­ги, ме­ди­ки та ін­же­не­ри, ви­ру­ши­ли на екс­пе­ди­цію до Ан­тар­кти­ки, де во­ни за­мі­ни­ли по­пе­ре­дню ко­ман­ду, яка про­ве­ла там ці­лий рік. Всі чле ни екс пе ди ції про­йшли сер­йо­зний та ре­тель­ний від­бір, ме­ди­чну і пси­хо­ло­гі­чну пе­ре­вір­ку і обов’яз­ко­ву пра­кти­чну пі­дго­тов­ку. На «Ака­де­мі­ку Вер­над­сько­му» вче­ні про­во­дять рі­зні гео­ло­го-гео­фі­зи­чні, ме­ди­ко­біо­ло­гі­чні та гід­ро­ме­тео­ро­ло­гі­чні до­слі­дже­н­ня. У ко­жно­го з них є пер­со­наль­ний на­у­ко­вий план. Та­кож вче­ні з’ясо­ву­ють, як впли­ває на лю­ди­ну жи­т­тя у вкрай су­во­рих клі­ма­ти­чних умо­вах.

Упер­ше за ба­га­то ро­ків з екс­пе­ди­ці­єю на стан­цію по­їха­ли жур­на­лі­сти — ко­ре­спон­дент Оле­ксандр Ма­хов і опе­ра­тор Ру­слан Ку­зьгов з ТРК «Укра­ї­на». На укра­їн­ській ан­тар­кти­чній стан­ції «Ака­де­мік Вер­над­ський», яка роз­та­шо­ва­на на остро­ві Га­лін­дез, зні­маль­на гру­па під­го­ту­ва­ла се­рію ма­те­рі­а­лів про умо­ви жи­т­тя та до­слі­дже­н­ня на­ших вче­них.

Як роз­по­ві­ли «Дню» уча­сни­ки зні­маль­ної гру­пи, до­ро­га до остро­ва Га­лін­дез, де роз­та­шо­ва­на укра­їн­ська стан­ція, зайня­ла у ко­ман­ди близь­ко ти­жня, адже до­ве­ло­ся по­до­ла­ти від­стань в 17 ти­сяч кі­ло­ме­трів. З Ки­є­ва чле­ни екс­пе­ди­ції ви­ле­ті­ли спо­ча­тку в Рим, по­тім в Бу­е­нос-Ай­рес, а по­тім в порт Ушу­айя, звід­ки су­дном ви­ру­ши­ли до мі­сця при­зна­че­н­ня. По­ляр­ни­ки змі­ни­ли кон­ти­нен­ти, ча­со­ві по­яси і на­віть по­ри ро­ку.

До­ро­гою в край ві­чної мер­зло­ти не обі­йшло­ся і без не­пе­ре­дба­че­них си­ту­а­цій. Че­рез по­гір­ше­н­ня по­го­ди під­няв­ся силь­ний шторм, до ре­чі, на най­не­без­пе­чні­шій на Зем­лі про­то­ці Дрей­ка. То­му ви­хід в оке­ан ко­ра­бля від­кла­ли на до­бу.

Пі­сля не­про­стої по­до­ро­жі кри­жа­ни­ми во­да­ми Ан­тар­кти­ки зні­маль­на гру­па ка­на­лу «Укра­ї­на» ра­зом з 22-ю екс­пе­ди­ці­єю при­бу­ли на стан­цію. З со­бою по­ляр­ни­ки при­ве­зли за­па­си, яких їм ви­ста­чить на ці­лий рік: за­галь­на ва­га про­ду­ктів, па­ли­ва і спе ці аль но го об лад нан ня — 200 тонн.

«Що най­біль­ше вра­зи­ло на стан­ції Вер­над­сько­го, так це лю­ди. По-справ­жньо­му від­ва­жні по­ляр­ни­ки, які в тяж­ких ан­тар­кти­чних умо­вах пра­цю­ють на на­шій стан­ції. Ду­же від­кри­ті і че­сні. Укра­їн­ська стан­ція «Ака­де­мік Вер­над­ський» вва­жа­є­ться най­більш від­кри­тою для ін­ших лю­дей у всій Ан­тар­кти­ді. Тут зав­жди ра­ді го­стям і із за­до­во­ле­н­ням при­йма­ють ту­ри­стів, — роз­по­вів «Дню» Оле­ксандр МА­ХОВ, жур­на­ліст ка­на­лу «Укра­ї­на» . — В цьо­му пе­ре­ко­на­ла­ся і на­ша зні­маль­на гру­па. Нам із за­до­во­ле­н­ням да­ва­ли ін­терв’ю, по­ка­зу­ва­ли най­по­та­єм­ні­ші мі­сця на стан­ції, роз­ка­зу­ва­ли се­кре­ти Ан­тар­кти­ди. Сю­ди хо­че­ться по­вер­та­ти­ся зно­ву і зно­ву».

Те­ле­ві­зій­ни­ки роз­по­ві­ли, що в умо­вах Ан­тар­кти­ди осо­бли­во важ­ко бу­ло пра­цю­ва­ти з те­хні­чної то­чки зо­ру. Ін­ко­ли апа­ра­ту­ра про­сто не ви­три­му­ва­ла на­ван­та­же­н­ня.

«Ду­же важ­ко бу­ло пра - цю­ва­ти на ко­ра­блі, ко­ли ми пе­ре­ти­на­ли про­то­ку Дрей­ка. Всі три дні по до­ро зі ту­ди і три дні, ко­ли по­вер­та­ли­ся на­зад, бу­ли ве­ли чез ні хв и лі. Шторм 9 ба­лів. Ми удвох із жур­на­лі­стом ви­хо­ди­ли на па­лу­бу, щоб відзня­ти ма­те­рі­ал. Я зні­мав, а Оле­ксандр ме­не стра­ху­вав, — го­во­рить Ру­слан КУ­ЗЬГОВ, опе­ра­тор ка­на­лу «Укра­ї­на» . — Бу­ла ре­аль­на не­без­пе­ка впа­сти за борт. Адже крен ко­ра­бля до­ся­гав 42 гра­ду­си. Вже у са­мій Ан­тар­кти­ді бу­ла ду­же мін­ли­ва по­го­да — дощ, сніг, ві тер, сон це. По чи нав ся сні­го­пад, а вже че­рез п’ять хви­лин сві­ти­ло сон­це. Але, не­зва­жа­ю­чи на всі тру­дно­щі, вда­ло­ся відзня­ти 17 го­дин уні­каль­но­го ві­део».

Ва­дим ЛУБЧАК, «День» Фото надано прес-службою ТРУ «Укра­ї­на»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.