Iро­ніч­чн­ний «До­тик»

Львів­ська ху­до­жни­ця Ан­на Ато­ян пред­ста­ви­ла ви­став­ку «від­чут­тів»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

У львів­ській га­ле­реї «Зе­ле­на ка­на­па» від­бу­ло­ся від­кри­т­тя ви­став­ки ху­до­жни­ці Ан­ни Ато­ян «До­тик». Ек­спо­зи­ція на­лі­чує 12 ро­біт. Усі во­ни бу­ли ство­ре­ні мис­тки­нею впро­довж остан­ніх дво­хро­ків.

На по­ло­тнахх удо­жни­ці клю­чо­ви­ми є паль­чи­ки, до­ло­ні, до­ти­ки рук і обійми. Ча­сом ні­жні, за­сте­ре­жли­ві, грай­ли­ві або при­вла­сню­ю­чі. А ще від­чу­т­тя, по­да­ро­ва­ні со­ня­чним про­мі­н­ням, мор­ською хви­лею і те­плим ві­тром. Так во­на хо­че про­де­мон­стру­ва­ти, як ба­га­то до­ти­ки мо­жуть озна­ча­ти і ска­за­ти.

«Ан­на Ато­ян — пред­став­ни­ця іро­ні­чно­го жан­ру в обра­зо­твор­чо­му ми­сте­цтві — має рід­кі­сний та­лант роз­по­ві­сти осо­би­сту дра­ма­ти­чну істо­рію. Во­на мо­гла б пи­са­ти кі­но­сце­на­рії. Як­би сло­во бу­ло її ін­стру­мен­том. Але во­на ма­лює на шов­ку. Її сю­же­ти ча­сто по­рів­ню­ють з ка­дра­ми філь­мів. Ато­ян і справ­ді на­че пи­ше ілю­стра­ції до сво­їх«ко­ро­тко­ме­тра­жок», спов­не­них по­чу­т­тя тон­ко­го жит­тє­во­го гу­мо­ру та дра­ма­тур­гії», — роз­по­ві­ла ху­до­жни­ця та вла­сни­ця га­ле­реї «Зе­ле­на ка­на­па» Оле­ся До­ма­ра­дзь­ка.

Ро­дзин­кою кар­тин є те, що Ан­на Ато­ян ви­ко­на­ла їху те­хні­ці га­ря­чо­го ба­ти­ку на шов­ку. Цей вид ми­сте­цтва ху­до­жни­ця опа­ну­ва­ла в 2000 ро­ці. За­га­лом во­на на­вча­ла­ся на ка­фе­дрі ху­до­жньо­го скла Львів­ської ака­де­мії ми­стецтв, її ро­бо­ти — в при­ва­тни­хко­ле­кці­яхв Укра­ї­ні і за кор­до­ном.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.