По­лю­ван­н­ня на ри­бу-ле­ва

Для хи жа ка, що зни щує еко­сис те му в Атлан тич но му оке а ні й Ка рибсь ко му мо рі, роз­ро би­ли спе­ці­аль­но го ро бо та

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Сму­га­ста кри­ла­тка (во­на ж ри­ба-лев) — не тіль­ки хи­жак тро­пі­чних вод, який отру­ює жертв гол­ка­ми ві­я­ло­по­ді­бних плав­ців і до­сяг зна­чних успі­хів у зни­щен­ні еко­си­стем в Атлан­ти­чно­му оке­а­ні й Ка­риб­сько­му мо­рі. Це ще й омрі­я­на здо­бич ба­га- тьох шеф- ку ха рів, ад же її м’ясо ду­же сма­чне. Як «або­ри ген» Ти хо­го оке ану кри­ла­тки не ма­ють при­ро­дних во­ро­гів у во­дах Атлан­ти­ки, тож сам­ки мо­жуть ме­та­ти ікру у кіль­ко­сті орі­єн­тов­но два міль­йо­ни яєць на рік, по­ві­дом­ляє Рейтер.

Від так ор га ні за ція RSE, яка за­йма­є­ться роз- роб­кою ро­бо­тів для ви­рі­ше­н­ня еко­ло­гі­чних про­блем, ви­го­то­ви­ла без­пі­ло­тно­го під­во­дно­го ро­бо­та, який мо­же спу­ска­ти­ся ниж­че во­до­ла­зів і оглу­шає хи­жа­ка еле­ктри­чним стру­мом. Та­ким чи­ном ви­рі­шу­ють еко­ло­гі­чна проблема і за­до­воль­ня­ють по­тре­би шеф-ку­ха­рів ба­га­тьох сві­то­вих ре­сто­ра­нів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.