Ман­дри зав­довж­ки в жи­т­тя

29 кві­тня у Все­сві­тній день тан­цю в Хар­ко­ві пред­став­лять прем’єру ба­ле­ту «Пер Гюнт»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Своє про­фе­сій­не свя­то тан­ців­ни­ки із Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту ім. М. Ли­сен­ка від­мі­тять на сце­ні — за­про­сять гля­да­чів на прем’єру. Ві­до­му дра­ма­ти­чну по­е­му Г. Іб­се­на «Пер Гюнт» (лі­бре­то Ю. Ста­ні­шев­сько­го) на му­зи­ку Е.Грі­га «роз­ка­жуть» мо­вою пла­сти­ки і хо­ре­о­гра­фії (ди­ри­гент Во­ло­ди­мир Гар­ку­ша, ба­лет­мей­стер Ва­дим Пи­са­рєв, ху­до­жник На­дія Швець). Це ви­ста- ва про при­го­ди се­лян­сько­го хло­пця, ве­се­лу­на та мрій­ни­ка, який все жи­т­тя ман­дру­вав по сві­ту, а вдо­ма йо­го з не­тер­пі­н­ням че­ка­ли ма­ти Осе і юна Соль­вейг, яка бу­ла за­ко­ха­на у Пе­ра Гюн­та... І от про­йшло ба­га­то ро­ків, на Ба­тьків­щи­ну по­вер­та­є­ться вже по­си­ві­лий чо­ло­вік. Уми­ра­ю­чій ма­те­рі роз­по­від­ає про свої по­до­ро­жі сві­та­ми, при­кра­ша­ю­чи її остан­ні хви­ли­ни, а до ко­ха­ної ге­рой по­вер­та­є­ться вже до­бре по­би­тий жи­т­тя, на­ре­шті усві­до­мив­ши, що роз­тринь­кав свій час і до­лю да­рем­но...

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ЧЕПАЛОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.