«Ви­стри­жіть ме­ні ко­за­цько­го чу­ба!»

Ко­ри­сно і з гу­мо­ром: з’явив­ся «по­сі­бник з ви­жи­ва­н­ня» в Укра­ї­ні для іно­зем­них го­стей Єв­ро­ба­че­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Як ді­ста­ти­ся з ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль» до Ки­є­ва, як зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся у ме­тро, де кра­ще по­се­ли­тись і що вар­то по­ди­ви­ти­ся у сто­ли­ці, як вбе­рег­ти­ся від ша­хра­їв — все це є у survival guide, тоб­то «по­сі­бни­ку з ви­жи­ва­н­ня», який ви­кла­ли на фан-сай­ті пі­сен­но­го кон­кур­су Єв­ро­ба­че­н­ня. На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку кон­курс від­бу­де­ться у Ки­є­ві, із 7 до 13 трав­ня. Ав­тор не­фор­маль­но­го пу­тів­ни­ка — гра­фі­чний ди­зай­нер-по­ча­ткі­вець Вла­ди­слав Тє­рє­хов.

Зру­чна річ у по­сі­бни­ку — ар­куш з кар­тка­ми, на яких на­пи­са­ні ан­глій­ською та укра­їн­ською по­ши­ре­ні фра­зи зі «слов­ни­ка ту­ри­ста», на­при­клад: «Де най­ближ­чий су­пер­мар­кет?», «Ви­кли­чте ме­ні та­ксі», «Ви при­йма­є­те опла­ту кар­ткою?» то­що. Якщо роз­дру­ку­ва­ти ар­куш і но­си­ти ці кар­тки з со­бою, бу­де лег­ше роз­пи­та­ти до­ро­гу чи по­про­си­ти про до­по­мо­гу у мі­сце­вих жи­те­лів. Вла­ди­слав пі­ді­йшов до ство­ре­н­ня по­сі­бни­ка з гу­мо­ром: на­при­клад, зро­бив кар­тку з про­ха­н­ням ви­стриг­ти ко­за­цько­го чу­ба.

«Ми­ну­ло­го лі­та я зі сво­їм дру­го­ма­ме­ри­кан­цем при­їздив до Ки­є­ва, щоб по­зна­йо­ми­ти йо­го з мі­стом та Укра­ї­ною в ці­ло­му. І хо­ча він був у за­хва­ті від їжі, істо­ри­чних пам’яток та лю­дей, бу­ло оче­ви­дно, що іно­зем­цю «ви­жи­ти» без су­про­во­ду мі­сце­во­го у на­шій сто­ли­ці май­же не­мо­жли­во, — роз­по­від­ає Вла­ди­слав ТЄ­РЄ­ХОВ. — Пер­ші «чер­не­тки» по­сі­бни­ка ви­ни­кли про­тя­гом ці­єї по­до­ро­жі, ко­ли я по­ясню­вав аме­ри­кан­це­ві, як ді­ста­ти­ся до пев­них ло­ка­цій, де мі­ня­ти гро­ші, як при­дба­ти же­то­ни в ме­тро та чо­го уни­ка­ти. Увесь гід ба­зу­є­ться на пра­кти­чно­му до­сві­ді».

На дум­ку Вла­ди­сла­ва, Ки­їв стає ком­фор­тні­шим для іно­зем­ців, але ці змі­ни від­бу­ва­ю­ться над­то по­віль­но. «Гро­мад­ський транс­порт — це ка­та­стро­фа. Якщо наш ме­тро­по­лі­тен іно­зе­мець мо­же осво­ї­ти за один-два дні, то мар­шру­тки це те, з чим мо­же по­ро­зу­мі­ти­ся ли­ше пост­ра­дян­ський мен­та­лі­тет. На­сту­пний рі­вень — це азі­ат­ські тук-ту­ки. А на те­ри­то­рії істо­ри­чних пам’яток ма­ло де мо­жна зна­йти ін­фор­ма­цію ан­глій­ською, — роз­мір­ко­вує Вла­ди­слав Тє­рє­хов. — Ще одною з про­блем є те, що ман­дрів­ни­ка усю­ди спі­тка­ють ту­ри­сти­чні пас­тки: не­ви­гі­дний курс, за­ви­ще­ні ці­ни, ша­храй­ство. Мо­жна здер­ти з ту­ри­ста три шку­ри, і він ні­ко­ли не по­вер­не­ться до Укра­ї­ни й дру­зям не по­ра­дить. А мо­жна по­ка­за­ти гар­ний сер­віс і на­ціо­наль­ний ко­ло­рит і за­ро­бля­ти на що­ра­зу силь­ні­шо­му по­то­ці ту­ри­стів. Я ба­га­то ман­дру­вав і мо­жу за­пев­ни­ти, що Ки­їв має ве­ли­че­зний ту­ри­сти­чний по­тен­ці­ал, який тре­ба роз­кри­ва­ти як за­для ма­те­рі­аль­ної ви­го­ди са­мо­го мі­ста, так і за­для куль­тур­ної ко­ри­сті йо­го жи­те­лів».

ФОТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.