Про­во­ка­ція пе­ред 2 трав­ня?

Оде­ська мі­ська ра­да по­вер­ну­ла ча­сти­ні де­ко­му­ні­зо­ва­них ву­лиць ста­рі на­зви. Про­ку­ра­ту­ра роз­по­ча­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Де­пу­та­ти Оде­ської мі­ської про­го­ло­су­ва­ли за змі­ну назв ву­лиць, пе­ре­йме­но­ва­них у трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку в рам­ках де­ко­му­ні­за­ції. Про­ект рі­ше­н­ня на за­сі­дан­ні се­сії вне­сли «з го­ло­су». Пе­рей­ме­ну­ва­н­ня під­три­мав 41 де­пу­тат із 61. Зокре­ма, ста­рі на­зви за­ли­ши­ли ву­ли­цям 25-ї Ча­па­єв­ської ди­ві­зії, Гай­да­ра, Бе­лін­сько­го, Те­ре­шко­вої, про­спе­кту Мар­ша­ла Жу­ко­ва (був пе­ре­йме­но­ва­ний на про­спект Не­бе­сної Со­тні).

Про­ку­ра­ту­ра Оде­ської обла­сті вже роз­по­ча­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня у зв’яз­ку з цим рі­ше­н­ням. У ньо­му вба­ча­ю­ться озна­ки кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня: ви­го­тов­ле­н­ня, по­ши­ре­н­ня ко­му­ні­сти­чної і на­цист­ської сим­во­лі­ки та про­па­ган­да то­та­лі­тар­них ре­жи­мів, по­ві­до­ми­ли у прес-слу­жбі ві­дом­ства.

«По­вер­не­н­ня ста­рих ко­му­ні­сти­чних назв є не­за­кон­ним. Більш то­го — це про­па­ган­да ко­му­ні­сти­чно­го то­та­лі­тар­но­го ре­жи­му. Якщо Тру­ха­нов під­пи­ше це рі­ше­н­ня, то має бу­ти при­тя­гне­ний до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті», — про­ко­мен­ту­вав дії оде­ських де­пу­та­тів у Facebook го­ло­ва Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті Во­ло­ди­мир В’ЯТРОВИЧ.

На­га­да­є­мо, у трав­ні 2016 ро­ку Оде­ська обла­сна дер­жав­на адмі­ні­стра­ція пе­ре­йме­ну­ва­ла 51 об’єкт то­по­ні­мі­ки в Оде­сі. Пі­сля цьо­го істо­ри­ко-то­по­ні­мі­чна ко­мі­сія при Оде­ській мі­ській ра­ді за­про­по­ну­ва­ла свій спи­сок пе­ре­йме­ну­вань, за­ли­шив­ши ча­сти­ні ву­лиць ста­рі на­зви. У гру­дні 2016 ро­ку в Оде­сі від­бу­ли­ся гро­мад­ські слу­ха­н­ня з цьо­го при­во­ду. Під час слу­хань ви­ни­кла бій- ка, а біль­шість при­су­тніх під­три­ма­ла пе­рей­ме­ну­ва­н­ня від Оде­ської ОДА. Про­те мі­ська ра­да ви­зна­ла слу­ха­н­ня та­ки­ми, що не від­бу­ли­ся, че­рез су­ти­чки в за­лі та по­ру­ше­н­ня про­це­ду­ри.

Ана­то­лій БОЙКО,

го­ло­ва Оде­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни:

— Це одно­зна­чно ко­му­ні­сти­чний ша­баш. Оде­ський гу­бер­на­тор Ма­ксим Сте­па­нов за­явив, що це про­во­ка­ція, ія з ним по­го­джу­ю­ся. При­кро, що за це рі­ше­н­ня го­ло­су­ва­ла і де­пу­та­тка від БПП — за­сту­пни­ця го­ло­ви фра­кції Оле­на Фо­кі­на. Я вва­жаю, що БПП по­ви­нен пу­блі­чно опри­лю­дни­ти свою по­зи­цію з цьо­го при­во­ду.

На мою дум­ку, це рі­ше­н­ня мо­гли ухва­ли­ти нав­ми­сно напередодні 2 і 9 трав­ня, щоб по­ка­за­ти, що мі­ська ра­да на­чеб­то ра­ху­є­ться з дум­кою оде­си­тів. До­бре, що обла­сна про­ку­ра­ту­ра по­ру­ши­ла спра­ву з цьо­го при­во­ду. Але обла­сно­го про­ку­ро­ра не раз зви­ну­ва­чу­ва­ли у на­дмір­ній близь­ко­сті до ме­ра. Є ри­зик, що спра­ва бу­де роз­ва­ле­на і за­кри­та, то­му кра­ще, щоб її взя­ла під кон­троль Ген­про­ку­ра­ту­ра або щоб роз­слі­ду­ва­н­ня вза­га­лі пе­ре­ве­ли до Ки­є­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.