Пла­тфор­ма для аген­тів змін

У Хер­со­ні роз­по­чав­ся все­укра­їн­ський фо­рум UkraineLab

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

27кві­тня у ве­ли­кій за­лі Хер­сон­ської мі­ської ра­ди стар­ту­вав фо­рум UkraineLab: Ла­бо­ра­то­рія ста­ло­сті для гро­мад­ських іні­ці­а­тив та куль­ту­ри. За­хід зі­брав близь­ко 80 пред­став­ни­ків не­при­бу­тко­вих ор­га­ні­за­цій, со­ці­аль­но від­по­від­аль­но­го бі­зне­су, осві­ти, дер­жав­них стру­ктур та сфе­ри ме­діа, які пра­цю­ють за­для роз­ви­тку гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства та куль­ту­ри в Укра­ї­ні. Во­ни обмі­ню­ва­ти­му­ться до­сві­дом і шу­ка­ти­муть ідеї та ін­стру­мен­ти для ефе­ктив­ної та ста­лої ді­яль­но­сті.

Ор­га­ні­за­тор фо­ру­му — гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Ін­ша Осві­та», яка ство­рює, ви­про­бо­вує та по­ши­рює най­кра­щі пра­кти­ки аль­тер­на­тив­них форм осві­ти, пе­ред­усім, не­фор­маль­ної. «На­ша ко­ман­да сфор­мо­ва­на з пред­став­ни­ків з рі­зних ре­гіо­нів. Фо­рум Ukraine- Lab вже від­бу­вав­ся в Іва­но-Фран­ків­ську, Ки­є­ві, Кр­ама­тор­ську та Слов’ян­ську. Тож для нас бу­ло ло­гі­чним по­їха­ти на пів­день. Ду­же ра­ді бу­де­мо ін­тен­сив­ні­ше до­слі­ди­ти мі­сто, адже фо­рум — це гар­на мо­жли­вість для то­го, щоб на­ла­го­ди­ти гар­ні та мі­цні зв’яз­ки з мі­сце­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми», — ко­мен­тує спів­ко­ор­ди­на­тор фо­ру­му Оль­га ДЯТЕЛ.

Як за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри, UkraineLab є пла­тфор­мою для між­се­ктор­но­го спів­ро­бі­тни­цтва гро­мад­ських акти­ві­стів і аген­тів змін, а та­кож моз­ко­вим цен­тром, де на­ро­джу­ю­ться ві­зії та ін­но­ва­ції для гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства та куль­ту­ри. За два ро­ки ді­яль­но­сті про­гра­ми до ме­ре­жі при­єд­на­ли­ся близь­ко 300 про­фе­сіо­на­лів та аген­тів змін з Укра­ї­ни та ін­ших кра­їн Єв­ро­пи.

У Хер­со­ні фо­рум три­ва­ти­ме до 30 кві­тня. У ме­жах за­хо­ду за­пла­но­ва­ні па­нель­ні дис­ку­сії з екс­пер­та­ми з роз­ви­тку со­ці­аль­них, еко­ло­гі­чних, осві­тніх, ме­дій­них та ін­ших про­е­ктів. Уча­сни­ки вчи­ти­му­ться роз­ро­бля­ти і про­су­ва­ти свої про­е­кти, ефе­ктив­но спів­пра­цю­ва­ти з ор­га­на­ми вла­ди, до­по­ма­га­ти вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.