«Зна­хі­док біль­ше, і во­ни ці­ка­ві­ші»

На роз­ко­пках у цен­трі Рів­но­го ви­яви­ли ста­ро­жи­тно­сті XVII сто­лі­т­тя і... брон­зо­во­го ві­ку

Den (Ukrainian) - - День України -

УРів­но­му від­но­ви­ли роз­ко­пки на мі­сці, де сто­яв па­лац остан­ніх во­ло­да­рів мі­ста кня­зів Лю­бо­мир­ських. Ре­зи­ден­цію зве­ли у XVІІI сто­літ­ті, однак є ві­до­мо­сті, що ра­ні­ше, у ли­тов­сько­поль­ську до­бу, там був за­мок. Впер­ше пра­цю­ва­ти на цій ді­лян­ці ар­хе­о­ло­ги по­ча­ли ми­ну­ло­го ро­ку. То­ді ви­яви­ли май­же ти­ся­чу рі­зно­ма­ні­тних пре­дме­тів, се­ред яких фра­гмен­ти ке­ра­мі­ки, при­крас, мо­не­ти, зброя. Крім то­го, під час роз­ко­пок на­тра­пи­ли і на обо­рон­ний рів зам­ку пе­рі­о­ду XV сто­лі­т­тя, який від­ді­ляв елі­тну йо­го ча­сти­ну — ди­ти­нець — від при­го­ро­ді. Цьо­го­річ до­слі­дни­ки спо­ді­ва­ю­ться на ще ці­ка­ві­ші зна­хід­ки.

«Ми по­ча­ли пра­цю­ва­ти на ін­шій ді­лян­ці. І якщо то­рік роз­ко­па­ли за­ли­шки ро­ву, то за­раз «пе­ре­стри­бну­ли» йо­го. До ре­чі, цей рів зга­ду­є­ться в опи­сі по­ді­лу во­ло­дінь кня­зя Острозь­ко­го. Це по­ча­ток XVІІ сто­лі­т­тя. Вза­га­лі сам до­ку­мент збе­рі­га­є­ться в ар­хі­ві у Вар­ша­ві. На­пи­са­ний він ста­ро­поль­ською мо­вою. У нас є фо­то­ко­пії ори­гі­на­лу, який нам пе­ре­кла­ли, — роз­по­від­ає ке­рів­ник екс­пе­ди­ції Оле­ксій ВОЙТЮК. — Вза­га­лі ра­ні­ше те­ри­то­рія, на якій сто­яв за­мок, бу­ла остро­вом. І обо­рон­ний рів по­ді­ляв йо­го на дві ча­сти­ни. На дру­гій із них ми і пра­цю­є­мо. Вже за­раз ма­є­мо ре­зуль­та­ти».

Так, се­ред ста­ро­жи­тно­стей, ви­яв­ле­них під час роз­ко­пок є мі­дна мо­не­та пе­рі­о­ду XVІІ сто­лі­т­тя, му­шке­тна ку­ля. Та­кож є зна­хід­ки, які від­но­сять до брон­зо­во­го ві­ку.

По­чи­на­ю­чи ро­бо­ти цьо­го ро­ку, ар­хе­о­ло­ги спо­ді­ва­ли­ся на­тра­пи­ти на не­по­ру­ше­ний куль­тур­ний шар, який по­хо­ва­ний за­ва­ла­ми від па­ла­цу.

«Вже за­раз ба­чи­мо, що по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком ма­те­рі­а­лів біль­ше і во­ни ці­ка­ві­ші», — по­яснює Оле­ксій Войтюк.

Роз­ко­пки три­ва­ти­муть до черв­ня. За цей час ар­хе­о­ло­ги пла­ну­ють від­кри­ти ді­лян­ку пло­щею 120 ме­трів ква­дра­тних.

Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.