Ре­фор­му­ва­н­ня чи лі­кві­да­ція?-2

Екс­перт: Но­ва­ція по­ля­га­ти­ме в то­му, що фі­зи­ки, біо­ло­ги, ме­ха­ні­ки від­те­пер ке­ру­ва­ти­муть про­це­сом під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції ди­пло­ма­тів...

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Си­ту­а­ція дов­ко­ла ре­фор­му­ва­н­ня Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії при МЗС, зокре­ма її пе­ре­тво­ре­н­ня у кур­си пе­ре­пі­дго­тов­ки ди­пло­ма­тів, ви­кли­ка­ла ши­ро­ку дис­ку­сію в со­цме­ре­жах. З одно­го бо­ку, ба­га­то хто вва­жає, що цей крок фа­кти­чно озна­чає лі­кві­да­цію цьо­го на­вчаль­но­го за­кла­ду. З дру­го­го бо­ку, що на­справ­ді під при­во­дом ре­фор­му­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться при­ва­ти­за­ція ці­єї бу­дів­лі.

У ма­те­рі­а­лі «Ре­фор­му­ва­н­ня чи руй­ну­ва­н­ня?» за 21 кві­тня (https://day.kyiv.ua/uk/article/de n-planety/reformuvannya-chyruynuvannya) «День» по­дав то­чку зо­ру ке­рів­ни­ка ро­бо­чої гру­пи з ре­ор­га­ні­за­ції Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії, по­сла з над­зви­чай­них до­ру­чень МЗС Укра­ї­ни Сер­гія КОРСУНСЬКОГО, який на­вів ар­гу­мен­ти на ко­ристь пе­ре­тво­ре­н­ня цьо­го за­кла­ду в кур­си пе­ре­пі­дго­тов­ки.

Оскіль­ки по­ста­но­ву з ре­фор­му­ва­н­ня Ди­па­ка­де­мії го­ту­ва­ла ві­це­прем’ єр- мі­ністр з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Іван­на Клим­пу­шЦин­ца­дзе, то ми звер­ну­лись до неї з про­ха­н­ням да­ти від­по­відь на де­кіль­ка за­пи­тань, зокре­ма чо­му ре­фор­му­є­ться Ди­па­ка­де­мія по­ста­но­вою уря­ду, а не ука­зом Пре­зи­ден­та, і що бу­де з ви­віль­не­ни­ми при­мі­ще­н­ня­ми цьо­го за­кла­ду пі­сля ре­фор­му­ва­н­ня, зва­жа­ю­чи на чу­тки, що ця бу­дів­ля мо­же бу­ти пе­ре­да­на фо­ру­му « Ял­тин­ська Єв­ро­пей­ська стра­те­гія » . Па­ні Клим­пуш-Цин­ца­дзе від­по­ві­ла « Дню » , що змо­же да­ти коментар ли­ше пі­сля 8 — 9 трав­ня.

Про те, як у са­мій Ди­па­ка­де­мії роз­гля­да­ють опри­лю­дне­ні па­ном Кор­сун­ським ар­гу­мен­ти що­до «ре­фор­му­ва­н­ня» цьо­го за­кла­ду, і за­га­лом йо­го май­бу­тню до­лю, роз­по­від­ає «Дню» за­ві­ду­вач на­вчаль­но- ме­то­ди­чно­го від­ді­лу Ра­ї­са КОШЕЛЄВА, яка сто­я­ла бі­ля ви­то­ків ці­єї Ака­де­мії.

«ЧАСТКА НЕУКІВНЕДИПЛОМАТІВ НАСТІЛЬКИ ВИСОКА, ЩО ВЖЕ СТА­ЛА КРИТИЧНОЮ ДЛЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»

Но­ва­ція по­ля­га­ти­ме в то­му, що фі­зи­ки, біо­ло­ги, ме­ха­ні­ки від­те­пер ке­ру­ва­ти­муть про­це­сом під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції ди­пло­ма­тів, і аж ні­як не ди­пло­ма­ти. І, до ре­чі, у скла­ді ни­ні­шньої Ака­де­мії пра­цю­вав Центр під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, ро­бо­ту яко­го по­трі­бно бу­ло роз­ви­ва­ти й вдо­ско­на­лю­ва­ти спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми, про­те ні у ке­рів­ни­цтва МЗС, ні у ди­ре­кто­ра ба­жа­н­ня та­ко­го не ви­ни­ка­ло. Сум­ні­ва­юсь, що зни­ще­н­ня ба­зи, на якій ці кур­си ( за ба­жа­н­ня) мо­гли б успі­шно роз­ви­ва­ти­ся, до­да­дуть вправ­но­сті тим, хто взяв­ся за цю спра­ву. Не­про­фе­сіо­на­лізм ще ні­ко­му не при­но­сив успі­ху.

А ве­ли­ка кіль­кість ви­кла­да­чів по­ясню­є­ться тим, що, на­при­клад, ди­сци­плі­на «Зов­ні­шня по­лі­ти­ка» вклю­чає до 20 рі­зних тем- мо­ду­лів, і для ви­кла­да­н­ня цих рі­зних бло­ків за­про­шу­ю­ться фа­хів­ці, які до­ско­на­ло і ду­же ґрун­тов­но зна­ють цю про­бле­му. По­лі­ти­чну скла­до­ву ви­кла­да­ють по­лі­то­ло­ги, прав­ни­чу скла­до­ву — юри­сти, істо­ри­чну ( тре­ба ж зна­ти ґе­не­зу дипломатії) — істо­ри­ки, еко­но­мі­чну — еко­но­мі­сти. За­ді­я­ні та­кож фа­хів­ці з без­пе­ки, ана­лі­ти­ки, роз­від­ки, жур­на­лі­сти­ки, за­ді­я­ні пра­кти­ки і те­о­ре­ти­ки. Все за­ра­ди отри­ма­н­ня слу­ха­ча­ми гли­бо­ких знань і ро­зу­мі­н­ня тон­ко­щів зов­ні­шньої по­лі­ти­ки і дипломатії, то­го, як во­на роз­ро­бля­є­ться і як має ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся ди­пло­ма­та­ми. Чи це по­трі­бно МЗС? Ви зди­ву­є­тесь, але зов­сім ні! Остан­ні­ми ро­ка­ми в МЗС вза­га­лі не бе­руть на ро­бо­ту ви­пу­скни­ків Ака­де­мії. Вла­сне, частка її ви­пу­скни­ків у МЗС настільки низь­ка, що во­ни не справ­ля­ють по­го­ди, за­те частка неуківнедипломатів настільки висока, що вже ста­ла критичною для укра­їн­ської дипломатії.

За­те слу­ха­чів має бу­ти на­справ­ді 150 плюс 15 — іно­зем­ців. І не про­ви­на Ака­де­мії, що її по­ча­ли роз­га­ня­ти ще то­рік, не до­зво­лив­ши на­би­ра­ти слу­ха­чів на­віть на кон­тра­ктну фор­му на­вча­н­ня, хо­ча по­пит був ша­ле­ний. І кіль­кість ви­кла­да­чів та­кож, від­по­від­но, ско­ро­ти­ли.

«ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ В ДАУ НА­БА­ГА­ТО ВИЩА, НІЖ У МАГІСТРАТУРАХ І АСПІРАНТУРАХ БА­ГА­ТЬОХ ВИШІВ»

Що сто­су­є­ться аспі­ран­ту­ри. По-пер­ше, хо­чу на­го­ло­си­ти, що в аспі­ран­ту­рі в Ака­де­мії на­вча­є­ться не 46 аспі­ран­тів, а 49, як про це за­зна­ча­ють у МЗС. При­чо­му 29 з них на­вча­ю­ться не істо­рії та ар­хе­о­ло­гії (так, за но­вою то­рі­шньою кла­си­фі­ка­ці­єю, те­пер на­зи­ва­є­ться весь на­прям істо­ри­чних до­слі­джень), а за про­гра­мою все­сві­тньої істо­рії — са­ме в її рам­ках ви­вча­є­ться зов­ні­шня по­лі­ти­ка і ди­пло­ма­тія кра­їн сві­ту ( тре­ба б зна­ти). А дру­гий на­прям аспі­ран­ту­ри — це по­лі­то­ло­гія. Хтось же має, вре­шті, про­фе­сій­но роз­ро­бля­ти осно­ви зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, що є одні­єю з фун­кцій МЗС...

І, по- дру­ге, що­до ар­гу­мен­ту про від­су­тність аспі­ран­ту­ри в ди­пло­ма­ти­чних ака­де­мі­ях. Вар­то зай­ти на сайт цих ака­де­мій, щоб пе­ре­ко­на­тись у зво­ро­тно­му. Все­сві­тньо ша­но­ва­на Ві­ден­ська ди­пло­ма-

Pти­чна ака­де­мія має і ба­ка­лав­рат, і ма­гі­стер­ські про­гра­ми, і аспі­ран­ту­ру, і до­кто­ран­тів го­тує. Так са­мо і Ди­пло­ма­ти­чна шко­ла Ні­меч­чи­ни.

По- тре­тє, якщо вже го­во­ри­ти про ви­кла­да­н­ня ди­сци­плі­ни «Між­на­ро­дні від­но­си­ни» у 88 ви­шах, то пе­ред­усім по­трі­бно б за­зир­ну­ти до про­грам, за яки­ми на­вча­ють там. На­при­клад, в уні­вер­си­те­ті « іме­ні По­плав­сько­го » не вчать дипломатії, а вчать між­на­ро­дно­му ме­не­джмен­ту — про­су­ван­ню здо­бу­тків на­ціо­наль­ної куль­ту­ри на між­на­ро­дну аре­ну. У ін­ших ВНЗ не вчать на ди­пло­ма­тів, які по­кли­ка­ні пред­став­ля­ти дер­жа­ву, бу­ти дер­жав­ни­ка­ми — там го­ту­ють май­бу­тніх успі­шних під­при­єм­ців, жур­на­лі­стів і по­лі­ти­ків, які пра­цю­ва­ти­муть на своє ім’я і на свій бі­знес. А 54 сту­ден­ти Ака­де­мії, ча­сти­на з яких — вже чин­ні ди­пло­ма­ти і дер­жав­ні слу­жбов­ці, на­вча­ю­ться дипломатії та дер­жав­ній зов­ні­шній по­лі­ти­ці, на­вча­ю­ться слу­жи­ти сво­їй кра­ї­ні, ро­зу­мі­ти, що ди­пло­ма­тія — це основ­ний ін­стру­мент ре­а­лі­за­ції зов­ні­шньої по­лі­ти­ки.

Дру­га ча­сти­на, кон­тра­ктни­ки, на­вча­ю­ться при­йо­мам дипломатії для про­су­ва­н­ня сво­їх вла­сних ін­те­ре­сів, при­чо­му вла­сним ко­штом, ще­дро спла­чу­ю­чи Ака­де­мії, щоб во­на мо­гла утри­му­ва­ти при­мі­ще­н­ня, від­шко­до­ву­ва­ти ко­му­наль­ні по­слу­ги, ку­пу­ва­ти книж­ки для бі­блі­о­те­ки, по­лі­пшу­ва­ти ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу. А от най­чу­до­ві­шим у сві­ті кур­сам під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, на які бу­де пе­ре­тво­ре­на ДАУ, до­ве­де­ться все це утри­му­ва­ти ко­шта­ми дер­жа­ви. До ре­чі, й бю­джет цим кур­сам дер­жа­вою ви­ді­ле­но на­ба­га­то біль­ший то­го, який ма­ла Ака­де­мія. Уя­віть со­бі, ці­ла Ака­де­мія і кур­си під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, 11 млн і 15 млн грн. Як ка­жуть, зро­зу­мій­те рі­зни­цю.

— А хі­ба ця опти­мі­за­ція Ака­де­мії не за­ра­ди ско­ро­че­н­ня ви­трат бю­дже­ту?

— Зві­сно ні, бо ра­зом із Цен­тром під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції Ака­де­мія «спо­жи­ва­ла» 11 млн грн на рік, та ще й при­но­си­ла до­хо­ди до дер­жав­но­го бю­дже­ту. Зокре­ма близь­ко двох млн грн — кон­тра­ктни­ки.

— Так всеж та­ки мі­ністр за­кор­дон­них справ сво­го ча­су та­кож ска­зав, що Ака­де­мія го­тує ка­дри не­які­сно.

— Важ­ко ди­ву­ва­ти­ся по­ді­бним за­явам тих, хто пе­ре­слі­дує одну ме­ту — зни­ще­н­ня Ака­де­мії. До ре­чі, са­ме він на по­са­ді го­ло­ви апа­ра­ту мі­ні­стер­ства три­ва­лий час ку­ру­вав Ака­де­мію і, мо­же, знає біль­ше про те, як «на­ку­ру­вав».

Якість підготовки в Ака­де­мії на­ба­га­то вища, ніж у магістратурах і аспірантурах ба­га­тьох ВНЗ Укра­ї­ни. Не­с­про­ста, як я вже ка­за­ла, ви­пу­скни­ки ду­же ви­со­ко­рей­тин­го­вих за­кла­дів отри­му­ють вла­сним ко­штом дру­гу ви­щу осві­ту са­ме в Ака­де­мії. І во­ни зав­жди ко­мен­ту­ва­ли рі­зни­цю в яко­сті підготовки на ко­ристь Ака­де­мії. Про­сто по­ди­ві­ться, хто пра­цює в Ака­де­мії: крім « за­ви­со­кої » кіль­ко­сті ви­кла­да­чів на ду­шу слу­ха­чів, ви ще й за­уваж­те, що тут най­ви­ща кіль­кість зна­них в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми про­фе­со­рів.

«...ДВА ПОВЕРХИ У АКА­ДЕ­МІЇ ЗБИРАЮТЬСЯ ВІДІБРАТИ І ДІЛЯТЬ ВЖЕ ЗА­РАЗ»

— Хо­дять чу­тки, що під га­слом ре­фор­му­ва­н­ня хо­ва­є­ться рей­дер­ське за­хо­пле­н­ня при­мі­ще­н­ня Ака­де­мії, над­зви­чай­но гар­но­го і роз­та­шо­ва­но­го в ма­льов­ни­чо­му мі­сці в цен­трі Ки­є­ва. Що ви ду­ма­є­те з цьо­го при­во­ду?

— Так, чу­тки хо­дять. Але ж за­зви­чай рей­де­ри не до­по­від­а­ють жер­твам про свої пла­ни. Хо­ча сьо­го­дні ме­ні роз­по­ві­ли, що два поверхи у Ака­де­мії збираються відібрати, і ділять вже за­раз. Не­ві­до­мо, хто і у який спо­сіб, бо Ака­де­мія орен­дує цю бу­дів­лю у Фон­ду дер­жав­но­го май­на, і тер­мін орен­ди спли­ває у 2018 ро­ці. Про­те, мо­жли­во, це ли­ше чу­тки.

А з дру­го­го бо­ку, що, як не рей­дер­ство, цей са­мий про­цес дов­ко­ла Ака­де­мії? Уя­віть со­бі, ви не ство­рю­ва­ли цю Ака­де­мію, але ви її за­кри­ва­є­те. Її май­но, не ва­ми на­бу­те, ви за­би­ра­є­те со­бі. До­зво­лу у го­спо­да­рів ви на­віть не пи­та­є­те: бо хто во­ни та­кі, цей ко­ле­ктив? Бі­о­ма­са, з якою не вар­то ра­ху­ва­ти­ся.

«ЛІ­КВІ­ДА­ЦІЯ ДИ­ПА­КА­ДЕ­МІЇ — ПРЕЦЕДЕНТ, ЯКИЙ НЕ МАЄ АНАЛОГІВ»

— Окрім то­го, у со­цме­ре­жах ви­слов­лю­ють сум­ні­ви що­до за­кон­но­сті По­ста­но­ви КМ Укра­ї­ни про ре­ор­га­ні­за­цію Ака­де­мії. Чи її прийня­ли за­кон­но?

— Так, та­кі сум­ні­ви не­без­під­став­ні. Пер­ше по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства пов’яза­но з про­це­ду­рою узго­дже­н­ня про­е­кту По­ста­но­ви про ре­ор­га­ні­за­цію Ака­де­мії. Зокре­ма, МОН Укра­ї­ни не ма­ло пра­ва да­ва­ти та­кий не­о­б­ґрун­то­ва­ний ви­сно­вок-до­звіл, який бу­ло отри­ма­но в МЗС, і це свід­чить про ціл­ко­ви­ту руй­на­цію йо­го юри­ди­чної слу­жби. Мін’юст у сво­є­му ви­снов­ку акцен­тує на не­від­по­від­но­сті про­е­кту По­ста­но­ви за­ко­но­дав­ству, але по­го­джує йо­го. Не всі ві­дом­ства, яких ця По­ста­но­ва сто­су­є­ться і які ма­ли б її з ви­мо­гою за­ко­но­дав­ства узго­ди­ти, бу­ли з нею озна­йом­ле­ні.

Дру­ге по­ру­ше­н­ня пов’яза­не з про­це­ду­рою прийня­т­тя По­ста­но­ви. Уря­до­вий упов­но­ва­же­ний ко­мі­те­ту КМУ за­твер­див її, на­віть не ма­ю­чи пе­ред со­бою пла­ну ре­ор­га­ні­за­ції. На від­по­від­не за­пи­та­н­ня го­ло­ви ко­мі­те­ту пред­став­ник МЗС від­по­вів, що на­дасть йо­го по­тім (ко­лись).

І тре­тє по­ру­ше­н­ня кри­є­ться у са­мій По­ста­но­ві, у пун­кті 2. Там за­зна­ча­є­ться, що аспі­ран­ти і сту­ден­ти Ака­де­мії про­дов­жать на­вча­н­ня у но­во­ство­ре­ній стру­кту­рі. Хі­ба ав­то­ри По­ста­но­ви не знали, що на кур­сах під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції не ма­ють пра­ва на­вча­ти ні сту­ден­тів, ні аспі­ран­тів?

І най­го­лов­ні­ше по­ру­ше­н­ня по­ля­гає в тім, що Ака­де­мію ство­ре­но Ука­зом Пре­зи­ден­та, а лі­кві­до­ву­ють По­ста­но­вою КМУ. Це — прецедент, який не має аналогів.

Що­прав­да, за­раз рі­вень усіх дер­жав­них юри­ди­чних служб та­кий, що ві­дом­ства, які во­ни пред­став­ля­ють, на­віть не уяв­ля­ють, що від­но­си­ться до їхіх прав і обов’яз­ків. Ціл­ко­ви­тий не­про­фе­сіо­на­лізм — ось пра­виль­ний ді­а­гноз усі­єї на­шої дер­жав­ної слу­жби.

І, до ре­чі, на­віть цю фей­ко­ву По­ста­но­ву за­раз по­ру­шу­ють.

«ПРЕДМЕТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СПЕ­ЦІ­АЛЬ­НИХ ОР­ГА­НІВ»

— Як по­ру­шу­ють? — 30 черв­ня усіх пра­ців­ни­ків, ви­кла­да­чів, сту­ден­тів і аспі­ран­тів бу­де звіль­не­но з Ака­де­мії. Тим ча­сом п.2 По­ста­но­ви фі­ксує пра­во аспі­ран­тів на продовження на­вча­н­ня. До ре­чі, на Уря­до­во­му ко­мі­те­ті бу­ло чі­тко по­став­ле­но пи­та­н­ня пред­став­ни­ку МЗС що­до то­го, що пла­ну­ють ро­би­ти з ви­кла­да­ча­ми, аспі­ран­та­ми, сту­ден­та­ми. Бу­ло отри­ма­но чі­тку від­по­відь: всі за­ли­ша­ю­ться на сво­їх мі­сцях, про­дов­жу­ють на­вча­ти­ся, а зна­чить, і пра­цю­ва­ти.

І якщо слу­ха­чі 30 черв­ня вже за­вер­шу­ють на­вча­н­ня, то аспі­ран­тів ви­ки­да­ють на ву­ли­цю пря­мо по­се­ред на­вчаль­но­го ро­ку (він за­кін­чу­є­ться 31 жов­тня). А ра­зом з ни­ми пі­дуть і ви­кла­да­чі, які біль­ше не по­трі­бні, бо не­має ко­го вчи­ти. От з ни­ми не­має про­бле­ми — тер­мін їхньої ро­бо­ти спли­ває 31 сер­пня.

А з аспі­ран­та­ми про­бле­ми мо­жуть бу­ти. З усі­ма ни­ми укла­де­но кон­тракт на на­вча­н­ня, і ро­зі­рва­ти йо­го в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку бу­де не­про­сто.

За­га­лом ця вся ди­ка, не ви­прав­да­на ні­чим істо­рія із за­кри­т­тям Ака­де­мії — предмет для вивчення спе­ці­аль­них ор­га­нів. За­ми­слі­ться ли­ше, Ака­де­мію ство­ре­но Ука­зом Пре­зи­ден­та, а лі­кві­до­ва­но По­ста­но­вою КМУ. Ука­зу ні­хто не ска­со­ву­вав, і він жи­ве сво­їм окре­мим жи­т­тям? Чи па­ра­лель­но існує дві Ака­де­мії — та, яку не ска­су­ва­ли, і та, яка ли­ше за на­звою Ака­де­мія, а так — кур­си під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції?

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.