I па­са­жи­рам, і пе­ре­ві­зни­кам тут є за що пла­ти­ти

А ка­жуть, що дер­жав­ні під­при­єм­ства не в змо­зі за­ро­бля­ти...

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Най­біль­ший ае­ро­порт кра­ї­ни — дер­жав­не під­при­єм­ство «Між­на­ро­дний ае­ро­порт «Бо­ри­спіль» (Ки­їв) у сі­чні-бе­ре­зні 2017 ро ку от ри мав май же 372,3 міль йо на гри вень чис - то го при бут ку, що в 2,1 ра зу біль ше, ніж за ана ло гіч ний пе­рі­од 2016 ро­ку.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.