Що дасть ки­я­нам ще одна пла­тіж­ка

Den (Ukrainian) - - Економіка -

По­стій­на ко­мі­сія Ки­їв­ра­ди з пи­тань еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки під­три­ма­ла про­ект рі­ше­н­ня «Про ви­зна­че­н­ня по­слу­ги з ви­ве­зе­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів окре­мою ко­му­наль­ною по­слу­гою, пра­во на здій­сне­н­ня якої отри­му­є­ться на кон­кур­сній осно­ві». Сьо­го­дні зби­ра­н­ня й ви­ве­зе­н­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів (ТПВ) у мі­сті вхо­дить до ко­му­наль­них по­слуг з утри­му­ва­н­ня бу­дин­ків, спо­руд і при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії. Як за­зна­чає за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту жи­тло­во-ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри Ки­їв­ської мі­ськ­держ­адмі­ні­стра­ції (КМДА) Оле­ксандр Ма­ли­хін, від­окрем­ле­н­ня по­слу­ги з ви­ве­зе­н­ня ТПВ від ін­ших ко­му­наль­них по­слуг «ство­рить еко­но­мі­чно зба­лан­со­ва­ну си­сте­му зби­ра­н­ня смі­т­тя». Цей про­ект під­три­ма­ли ще кіль­ка ко­мі­сій, але оста­то­чне рі­ше­н­ня при­йма­ти­ме­ться на пле­нар­но­му за­сі­дан­ні Ки­їв­ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.