Гро­ші є — бу­дуть і до­ро­ги

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­не агент­ство ав­то­мо­біль­них до­ріг Укра­ї­ни до­мо­ви­ло­ся з Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком (ЄІБ) про фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту ре­кон­стру­кції мі­жна­ро­дної ав­то­мо­біль­ної до­ро­ги М-07/Е-373 Ки­їв — Ко­вель — Вар­ша­ва, що ве­де до КПП на укра­їн­сько-поль­сько­му кор­до­ні. Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба «Украв­то­до­ру», обго­во­рю­є­ться та­кож мо­жли­вість ре­кон­стру­кції ді­лян­ки до­ро­ги від Ко­ве­ля до КПП «Яго­дин» і до­ве­де­н­ня її до пер­шої те­хні­чної ка­те­го­рії з чо­тир­ма сму­га­ми ру­ху. Очі­ку­є­ться, що фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту здій­сню­ва­ти­ме­ться за схе­мою 50/50 за ра­ху­нок кре­ди­тних ко­штів ЄІБ і гран­то­вих ко­штів ЄС. Ці про­е­кти ви­бра­ні з 11 ра­ні­ше за­про­по­но­ва­них до роз­гля­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.