Ре­ім­бур­са­ція в дії. Се­ре­дній чек — 40 гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Близь­ко 48 тис. жи­те­лів Ки­є­ва ско­ри­ста­ли­ся уря­до­вою про­гра­мою з від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті лі­кар­ських за­со­бів від сер­це­во-су­дин­них за­хво­рю­вань, брон­хі­аль­ної астми та цукро­во­го ді­а­бе­ту дру­го­го ти­пу «До­сту­пні лі­ки», по­ві­дом­ляє ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Фар­ма­ція». Се­ре­дня вар­тість одно­го ре­це­пту ста­но­вить 40 гри­вень. Най­біль­ший по­пит ма­ють пре­па­ра­ти для лі­ку­ва­н­ня гі­пер­то­ні­чної хво­ро­би, на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні. У про­гра­мі ре­ім­бур­са­ції в сто­ли­ці бе­руть участь 54 апте­ки. В Укра­ї­ні ста­ном на 20 кві­тня близь­ко 2,7 ти­ся­чі аптек під­пи­са­ли до­го­во­ри про участь у про­гра­мі «До­сту­пні лі­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.