Ка­зус з абон­пла­тою за газ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Учо­ра опу­блі­ко­ва­на по­ста­но­ва На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП) від 10 кві­тня про ска­су­ва­н­ня або­нент­ської пла­ти за роз­по­діл га­зу. Згі­дно з текс­том до­ку­мен­та, він має на­бра­ти чин­но­сті на­сту­пно­го дня пі­сля офі­цій­ної пу­блі­ка­ції, тоб­то сьо­го­дні, 28 кві­тня. По­ста­но­ва, якою бу­ла вве­де­на в дію но­ва си­сте­ма, бу­ла прийня­та НКРЕКП 28 бе­ре­зня. Це озна­чає, що, не­зва­жа­ю­чи на ска­су­ва­н­ня по­ста­но­ви, за кві­тень спо­жи­ва­чам усе-та­ки до­ве­де­ться пла­ти­ти абон­пла­ту. Роз’яснень із цьо­го при­во­ду по­ки не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.