ОПЗ: при про­сто­ях зби­ток мен­ший?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «Оде­ський при­пор­то­вий за­вод» у сі­чні-бе­ре­зні 2017 ро­ку за­знав по­над 111,5 міль­йо­на гри­вень чи­стих зби­тків, що в 3,8 ра­зу (на 307 міль­йо­нів гри­вень) мен­ше зби­тків за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2016 ро­ку, по­ві­до­ми­ло під­при­єм­ство в си­сте­мі роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції На­цко­мі­сії у ко­штов­них па­пе­рах і фон­до­во­му рин­ку. Ха­ра­ктер­но, що на по­ча­тку 2017 ро­ку ОПЗ про­сто­ю­вав близь­ко двох мі­ся­ців. Під­при­єм­ство від­но­ви­ло ро­бо­ту на по­ча­тку бе­ре­зня пі­сля на­ла­го­дже­н­ня да­валь­ни­цької схе­ми з гру­пою «ЕРУ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.