До­ро­га прав­ди

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Во­ло­ди­мир КОМБЕЛЬ се­ло Ни­зи, Львів­щи­на

Про­чи­тав стат­ті Ма­ре­ка Сі­ве­ця «Свя­та прав­да, та­кож прав­да та єресь», Юрія Щер­ба­ка «Ба­бин Яр — це ча­сти­на тра­гі­чної істо­рії Укра­ї­ни» та Миколи Сі­ру­ка «Му­зей під ви­ві­скою... «Ял­тин­ської стра­те­гії»?»

Зі слів Ма­ре­ка Сі­ве­ця слі­дує, що він є ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром Ме­мо­рі­аль­но­го цен­тру Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр».

На­зва цен­тру для ме­не не зов­сім зро­зумі­ла. Адже Го­ло­кост був усю­ди, а не ли­ше в Ба­би­но­му Яру. З дру­го­го бо­ку, в Ба­би­но­му Яру фа­ши­сти стра­чу­ва­ли не ли­ше єв­ре­їв, а й лю­дей ін­ших на­ціо­наль­но­стей. На­при­клад, чле­нів ОУН Оле­ну Те­лі­гу, На­та­лю Вин­ни­ків та ба­га­то ін­ших.

Аб­со­лю­тно слу­шна дум­ка на­ших істо­ри­ків про те, що « му­зей Го­ло­ко­сту і му­зей Ба­би­но­го Яру ма­ють бу­ти окре­ми­ми ін­сти­ту­ці­я­ми, що роз­кри­ва­ють рі­зні аспе­кти та рі­зні кон­текс­ти тра­гі­чної істо­рії Х Хст.».

На від­мін­ну від стат­ті Ма­ре­ка Сі­ве­ця ( який зайняв по­зи­цію « вер­хов­но­го суд­ді » , ко­трий про­мов­ляє « свя­ту прав­ду » ) , ста­т­тя Юрія Щер­ба­ка — врів­но­ва­же­на, пе­ре­кон­ли­ва, не ви­кли­кає у ме­не жо­дних за­пе­ре­чень.

І справ­ді: «Ба­бин Яр — це ча­сти­на тра­гі­чної істо­рії Укра­ї­ни — так са­мо, як істо­рії сві­то­во­го єв- рей­ства, — і Укра­їн­ська дер­жа­ва не мо­же са­мо­усу­ну­тись і пе­ре­да­ти цю спра­ву в при­ва­тні ру­ки сум­нів­них лю­дей, які не ма­ють мо­раль­но­го пра­ва бра­ти в цьо­му участь».

З та­ки­ми сло­ва­ми Юрія Щер­ба­ка, як і з усі­єю стат­тею, не по­го­ди­тись не­мо­жли­во.

А за­слу­га Миколи Сі­ру­ка — в то­му, що осві­тив те­му. Ма­ре­ку Сі­ве­цю не по­до­ба­є­ться акцен­ту­ва­н­ня автором то­го, що в Ба­би­но­му Яру вби­ва­ли не ли­ше єв­ре­їв, що в про­е­кті має бра­ти участь і на­ша дер­жа­ва.

До на­гля­до­вої ра­ди про­е­кту взя­ли Свя­то­сла­ва Ва­кар­чу­ка, Во­ло­ди­ми­ра Кли­чка, Ві­кто­ра Пін­чу­ка, Пав­ла Фу­кса, хо­ча від Укра­ї­ни, перш за все, по­вин­ні бу­ли взя­ти го­ло­ву Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті Во­ло­ди­ми­ра В’ятро­ви­ча.

Пі­сля стат­ті Ма­ре­ка Сі­ве­ця ме­ні чо­мусь при­га­да­лись сло­ва екс- по­сла США в Укра­ї­ні Джо­на Герб­ста ( « День » , 17 гру­дня 2014 р.): « Укра­ї­на від­да­ла свою ядер­ну зброю, і їй не на­да­ли га­ран­тій не­до­тор­кан­но­сті те­ри­то­рії, а на­то­мість — за­пев­не­н­ня».

Із цих слів ні­би слі­дує, що га­ран­тії — це прав­да, а за­пев­не­н­ня — бре­хня. Гли­бо­ка дум­ка, сво­їм ро­зу­мом я б до неї ні­ко­ли не ді­йшов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.