РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на но­ви­ну «У Ки­є­ві ван­да­ли по­гра­бу­ва­ли мо­ги­лу Ле­сі Укра­їн­ки» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Там но­гу ко­ня, там де­ко­ра­тив­ні ре­льє­фи, там ме­мо­рі­аль­ну до­шку — от і на­зби­ру­є­ться на « прин­ци­по­вість охо­рон­ців » . ..

Facebook-ко­ри­сту­вач Ді­а­на КЛОЧКО

Ві­дгук на ста­т­тю Лю­дми­ли ЗАСЄДИ «Оре­ол одні­єї дра­ми» («День» № 70-71 від 21 кві­тня 2017 ро­ку)

Бу­ди­нок — ко­му­наль­на вла­сність, уже дав­но роз­ро­бле­ний про­ект ре­став­ра­ції, мі­ська вла­да зво­лі­кає з ре­а­лі­за­ці­єю. Ро­з­гляд си­ту­а­ції вже від­бу­вав­ся на ко­мі­сії з пи­тань куль­ту­ри КМР, ми­ну­лої ка­ден­ції (2015 р.)

Facebook-ко­ри­сту­вач Оль­га РУТКОВСКАЯ

Ві­дгук на ста­т­тю Ан­ни ХРІПУНКОВОЇ « То­ле­ран­тний ін­тер­нет? » ( « День » № 70- 71 від 21 кві­тня 2017 ро­ку)

Єди­ний по­ря­ту­нок від без­си­л­ля змі­ни­ти си­ту­а­цію. Facebook-ко­ри­сту­вач Inna VOLODINA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.