Iм­пре­сіо­нізм: укра­їн­ська вер­сія

27 кві­тня роз­по­чне­ться ве­ли­кий арт-про­ект у Фран­ції, де бу­де пред­став­ле­но ро­бо­ти 11 ху­до­жни­ків із на­шої кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА Фото надано ор­га­ні­за­то­ра­ми арт-про­е­кту

Ця зна­ко­ва подія від­бу­ва­ти­ме­ться у ко­ли­сці ім­пре­сіо­ні­зму — мі­сте­чку Ба­ньоль де Л’Орн, Нор­ман­дія, у Фран­ції. По за­кін­чен­ню мі­жна­ро­дно­го пле­не­ру (із 12 до 24 трав­ня) ве­ли­ку ви­став­ку 11 ху­до­жни­ків пред­став­ля­ти­муть в Укра­їн­сько­му куль­тур­но­му цен­трі у Па­ри­жі.

Впер­ше в рам­ках цьо­го пле­не­ру у Фран­ції своє ми­сте­цтво по­ка­жуть яскра­ві й са­мо­бу­тні укра­їн­ські ми­тці. 70 ро­бот по­ба­чать па­ри­жа­ни на ви­став­ці в Укра­їн­сько­му куль­тур­но­му цен­трі в Па­ри­жі на Аве­ню де Мес­сін, 22 ( до ре­чі, ко­лись цей бу­ди­нок на­ле­жав Але­ну Де­ло­ну, в яко­му актор жив із зір­кою кі­но­е­кра­ну Ро­мі Шнай­дер).

У про­е­кті бе­руть участь ві­до­мі ху­до­жни­ки, уча­сни­ки між­на­ро­дних пле­не­рів, укра­їн­ських та між­на­ро­дних ми­сте­цьких про­е­ктів: на­ро­дний ху­до­жник Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Ко­зюк, Окса­на Сві­жак, Ін­на Пан­те­ле­мо­но­ва, Те­тя­на Му­чи­чка, Алі­на Га­є­ва, Оле­ся Ли­ша­є­ва, Оль­га Зай­це­ва, Оль­га Са­мар, На­дія Гор­ба­то­ва, Ко­стян­тин Ко­по­сов, Чен Ван.

На­га­да­є­мо, ім­пре­сіо­нізм за­ро­див­ся са­ме у Нор­ман­дії — «рай­ській зем­лі» — як ху­до­жня те­чія і по­ши­рив­ся ма­ло не по всьо­му ху­до­жньо­му сві­ту та до­сі за­ли­ша­є­ться одним із най­по­пу­ляр­ні­ших ми­сте­цьких сти­лів. Осо­бли­ве і до­сі ма­ло­до­слі­дже­не мі­сце по­сі­дає ім­пре­сіо­нізм в істо­рії укра­їн­сько­го жи­во­пи­су: з при­чи­ни іде­о­ло­гі­чно­го на­ван­та­же­н­ня на ху­до­жни­ків ра­дян­ської до­би йо­го вплив бу­ло шту­чно за­три­ма­но. Тим яскра­ві­ше він роз­кві­тнув зго­дом у ро­бо­тах су­ча­сних ми­тців...

Плин­ність ча­су, мін­ли­вість сві­тла, лег­кість сприйня­т­тя, чи­сто­та при­ро­ди, ясність ко­льо­рів па­лі­три, фо­то­гра­фі­чний фо­кус на « тут і за­раз » , під­не­се­ність спо­сте­ре­же­н­ня, фі­ло­со­фія від­сто­ро­не­но­сті від кон­флі­ктів — ці одві­чні скла­до­ві ма­гне­ти­зму ім­пре­сіо­ні­зму, як сві­жі па­рос­тки, про­ро­стуть в тво­рах укра­їн­ських ху­до­жни­ків.

Укра­їн­ські ми­тці прой­дуть пов­не « за­ну­ре­н­ня»: на­си­че­на про­гра­ма у Па­ри­жі, зокре­ма по­їзд­ки у «свя­ті» для ім­пре­сіо­ні­стів мі­сця — Ру­ан, Жи­вер­ні, Мон-Сен-Мі­шель. За за­ду­мом ор­га­ні­за­то­рів арт-акції, на ху­до­жни­ків че­кає ці­ка­вий екс­пе­ри­мент: всі ма­ють одно­ча­сно зо­бра­зи­ти один най­ві­до­мі­ший об’єкт, який про­сла­вив­ся зав­дя­ки ро­бо­там ви­да­тних ім­пре­сіо­ні­стів. Це, мо­жли­во, бу­де зна­ме­ни­тий Ру­ан­ський со­бор, чи один із ку­то­чків Жи­вер­ні... Та­кож у про­гра­мі — ма­со­вий пле­нер, який пла­ну­є­ться про­ве­сти 8 трав­ня, у «День Єв­ро­пи», на каз­ко­вій по­ля­ні у Ба­ньоль де Л’ Орн пе­ред ста­ро­вин­ним зам­ком, де за­раз роз­та­шо­ва­на мі­ська ме­рія.

Подія, що активно про­па­гує укра­їн­ське ми­сте­цтво за кор­до­ном, має кіль­ка ва­жли­вих скла­до­вих:

гру­па жи­во­пи­сців ста­не пер­шою де­ле­га­ці­єю, що її прийме но­ва арт- ре­зи­ден­ція Chateau Des Arts, якою опі­ку­є­ться Оле­на Мі­сталь, ко­ли­шня ки­ян- ка. Ни­ні ця не­ор­ди­нар­на жін­ка є за­снов­ни­цею « Укра­їн­ської Па­ризь­кої шко­ли » , актив­ним су­спіль­ним та куль­тур­ним ді­я­чем, яка за 20 ро­ків жи­т­тя у Фран­ції зро­би­ла не­оці­ни­мо ба­га­то для про­па­гу­ва­н­ня та про­су­ва­н­ня укра­їн­ської куль­ту­ри у Фран­ції;

впер­ше в Укра­їн­сько­му куль­тур­но­му цен­трі, який від­но­сно не­дав­но з’явив­ся на куль­тур­ній ма­пі Па­ри­жа як пов­но­цін­ний ви­став­ко­вий май­дан­чик, бу­де про­де­мон­стро­ва­но ви­став­ку су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ім­пре­сіо­ні­сти­чно­го жи­во­пи­су;

впер­ше мі­сто Ба­ньоль Де Л’Орн, що має ду­же ці­ка­ву істо­рію як най­ві­до­мі­ший та най­пре­сти­жні­ший єв­ро­пей­ській баль­нео­ло­гі­чний ку­рорт, де ко­лись від­по­чи­ва­ли «на во­дах» всі ари­сто­кра­ти Єв­ро­пи, вклю­ча­ю­чи укра­їн­ських, че­рез 100 ро­ків при­ймає на- ших спів­ві­тчи­зни­ків з та­ким зна­чним та ці­ка­вим куль­тур­ним про­е­ктом;

впер­ше укра­їн­ська гру­па від­ві­дає му­зей ім­пре­сіо­ні­зму в Ру­а­ні та під­твер­дить на­мір бра­ти участь у Між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі ім­пре­сіо­ні­зму на­сту­пно­го, 2018 ро­ку, з кон­це­пту­аль­ним арт-про­е­ктом.

— Про­ект, що від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки По­соль­ства Укра­ї­ни у Фран­ції, арт-ре­зи­ден­ції Chateau Des Arts та ме­рії мі­ста Ба­ньоль де Л’Орн, має у ко­ро­ткий час за­во­ю­ва­ти ав­то­ри­тет у фран­цузь­кої арт-спіль­но­ти, кри­ти­ків та пе­ре­сі­чної пу­блі­ки, на­да­ти укра­їн­ським ху­до­жни­кам мо­жли­вість по­си­ли­ти свою ка­пі­та­лі­за­цію в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми, — під­кре­сли­ла ку­ра­тор про­е­кту

Окса­на ШЕВЧЕНКО. — Це ін­те­гра­цій­ний про­ект но­во­го ча­су, но­во­го сто­лі­т­тя, но­во­го ху­до­жньо­го ви­мі­ру і но­вої Укра­ї­ни».

Во­ло­ди­мир Ко­зюк. «Зо­ло­тий стру­мок»

Ін­на Пан­те­ле­мо­но­ва. «Ра­нок у са­ду»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.