Дав­ній вхід у Ке­са­рію

Ізра­їль­ські ар­хе­о­ло­ги зро­би­ли мас­шта­бне від­кри­т­тя

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Один із на­ймас­шта­бні­ших ізра­їль­ських ар­хе­о­ло­гі­чних про­е­ктів від­крив древ­ній вхід у Ке­са­рію. Се­ред зна­хі­док — осно­ва ол­та­ря, по­бу­до­ва­но­го на честь ім­пе­ра­то­ра Ав­гу­ста і бо­ги­ні Ро­ми, по­ві­дом­ляє www.haaretz.com. Ці­єї се­ре­ди фа­хів­ці по­ка­за­ли про­ект із ви­йма­н­ня і від­нов­ле­н­ня в’їзно­го ком­пле­ксу ста­ро­дав­ньої Ке­са­рії, що вів із га­ва­ні в мі­сто і був, імо­вір­но, збу­до­ва­ний ца­рем Іро­дом по­над 2000 ро­ків то­му.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.