ТБ: скан­да­ли і кон­фу­зи ТО­ЧКА ЗО­РУ

Чо­му ті, що го­ту­ва­ли лі­кві­да­цію Укра­їн­ської дер­жа­ви, уни­кну­ли від­по­від­аль­но­сті?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛО­СЄВ

Ні­чо­го не мі­ня­є­ться в на­шо­му ін­форм­про­сто­рі. Хі­ба що низ­ка фі­гу­ран­тів що­си­ли на­ма­га­є­ться ство­ри­ти від­чу­т­тя на­бли­же­н­ня ви­бо­рів. Во­ни лі­зуть у всі ефі­ри й не­скін­чен­но пі­а­рять свої по­лі­ти­чні про­е­кти. Я вже бо­ю­ся вклю­ча­ти пра­ску, ра­птом і там по­чую не­по­втор­ний го­лос і по­ба­чу «ле­нін­ське при­мру­же­н­ня» В.З. Ра­би­но­ви­ча. Ва­дим Зі­нов’євич яв­но при­мі­ряє на се­бе імідж Оме­ля­на Пу­га­чо­ва і зве про­ле­тар­сько-се­лян­ські ма­си Укра­ї­ни до «со­ки­ри», до роз­бо­рок з про­кля­тою бур­жу­а­зі­єю, з екс­плу­а­та­то­ра­ми й «кро­во­сі­ся­ми», як ви­слов­лю­вав­ся не­за­бу­тній то­ва­риш Аза­ров. Єди­не, що псує весь ан­ту­раж, — це «кре­ди­тна істо­рія» са­мо­го «про­ле­тар­сько­го яко­бін­ця», осо­бли­во в ра­дян­ський пе­рі­од. Але Ра­би­но­вич хо­ча б на­ма­га­є­ться якось «філь­тру­ва­ти ба­зар», чо­го не ска­жеш про та­ку фа­ктур­но-ко­ло­ри­тну осо­бу, як Є.А. Чер­во­нен­ко. Ко­жний йо­го пу­блі­чний спіч зму­шує при­га­да­ти без­смер­тну фра­зу ве­ли­ких оде­си­тів Іль­фа і Пе­тро­ва: «Оста­па по­не­сло!» Ін­ко­ли у ви­ко­нан­ні Єв­ге­на Аль­фре­до­ви­ча це зву­чить за­бав­но, але не­зрід­ка й не­гар­но, га­не­бно.

Ось, на­при­клад, на ка­на­лі «1+1» він на­ві­щось обра­зив на­ціо­наль­ну гі­дність укра­їн­ців, за­явив­ши в про­гра­мі «Пра­во на вла­ду», що на­ціо­наль­ною іде­єю укра­їн­ців є вкра­сти. Міль­йо­ни укра­їн­ців не кра­дуть, а че­сною пра­цею ви­жи­ва­ють у тяж­ких жит­тє­вих умо­вах, зокре­ма ство­ре­них в Укра­ї­ні па­ном Чер­во­нен­ком і йо­го «бра­та­ми по кла­су». А якщо сам пан Чер­во­нен­ко спіл­ку­є­ться пе­ре­ва­жно зі зло­ді­я­ми, якщо та­ке ко­ло спіл­ку­ва­н­ня, то це йо­го осо­би­стий ви­бір, і не тре­ба плю­ва­ти в облич­чя укра­їн­цям. Це по­га­но за­кін­чи­ться для всіх. До ре­чі, ще жо­дно­го ра­зу не чув від Чер­во­нен­ка ні сло­ва за­су­дже­н­ня на адре­су ро­сій­сько­го агре­со­ра. По­ка­зо­во...

І це в той час, ко­ли ба­га­то одно­пле­мін­ни­ків Єв­ге­на Аль­фре­до­ви­ча зі збро­єю в ру­ках за­хи­ща­ють Укра­ї­ну на схо­ді. А Ра­би­но­вич у цій же пе­ре­да­чі на­ві­щось обі­звав мі­ні­стра куль­ту­ри Єв­ге­на Ни­щу­ка « тва­рю­кою » . На­ві­що? Не да­ють спа­ти лав­ри те­ле­ві­зій­но­го ху­лі­га­на з Ро­сії В.В. Жи­ри­нов­сько­го? І Ра­би­но­ви­чу, і осо­бли­во ав­то­гон­щи­ко­ві Чер­во­нен­ку по­ра бві­дре­мон­ту­ва­ти свої «галь­ма». Але ду­маю, що це про­ви­на не ли­ше їхня, це під­ла по­зи­ція те­ле­ка­на­лів і окре­мих те­ле­ве­ду­чих, які сві­до­мо ма­ні­пу­лю­ють по­ді­бни­ми фі­гу­ран­та­ми, зав­жди ма­ю­чи мо­жли­вість схо­ва­ти­ся за їхні спи­ни. Сво­го ча­су так ма­ні­пу­лю­ва­ли по­кій­ним Бу­зи­ною. Осо­бли­во цим грі­шив ра­фі­но­ва­ний мо­сков­ський ін­те­лі­гент Єв­ге­ній Ки­се­льов. Ми пам’ ята­є­мо ті фе­є­ри­чні «бо­ксер­ські по­єдин­ки»: Олесь Бу­зи­на — Сер­гій По­яр­ков.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.