За­хи­ща­ти чи «кон­тро­лю­ва­ти»?

Ко­ли з бо­ку про­тив­ни­ка діє си­сте­ма пря­мо­го впли­ву, обме­жи­ти­ся тіль­ки зви­чай­ни­ми ме­то­да­ми ін­фор­му­ва­н­ня і пе­ре­ко­на­н­ня — озна­чає про­гра­ва­ти пси­хо­ло­гі­чну вій­ну

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Оль­га ЛЕНЬ

За­пи­ту­ють ча­сто: «Де укра­їн­ська ін­форм­по­лі­ти­ка? Чо­му не кон­тро­лю­є­ться ін­форм­про­стір?» Роз­ка­жу, що в ре­аль­но­сті зна­чить кон­тро­лю­ва­ти ін­форм­про­стір.

Кон­троль — це ко­ли від­по­від­аль­ний за ін­форм­по­лі­ти­ку — в на­шо­му ви­пад­ку «Мін­стець» чи хтось там — ре­гу­ляр­но зби­рає го­лов­них ре­да­кто­рів про­від­них ме­діа і роз­ка­зує їм, яким чи­ном ро­зу­мі­ти ті чи ін­ші по­дії. Це ко­ли всі ЗМІ що­ден­но отри­му­ють де­ся­тки сто­рі­нок ін­стру­кцій, що та як пи­са­ти/по­ка­зу­ва­ти. І від­по­від­аль­ні ре­да­кто­ри, а на окре­мих осо­бли­во ва­жли­вих те­ле­ка­на­лах спе­ці­аль­ні упов­но­ва­же­ні від­слід­ко­ву­ють все, що має бу­ти ви­пу­ще­но в ефір та на­дру­ко­ва­но. А ча­сто на­віть са­мі ро­блять за­мість жур­на­лі­стів ма­те­рі­а­ли, пе­ре­мон­то­ву­ють сю­же­ти та пе­ре­пи­су­ють стат­ті, ко­ли жур­на­лі­сти не хо­чуть ро- би­ти на­пи­са­не в ін­стру­кці­ях чи при­ки­да­ю­ться, ні­би не ро­зу­мі­ють, чо­го від них хо­чуть. І на­при­кін­ці спе­ці­аль­но на­вче­ні лю­ди мо­ні­то­рять, що там ви­да­ли в ефір та по­на­пи­су­ва­ли, і якщо якісь акцен­ти не впи­су­ю­ться в ба­жа­ні, то ін­ші спе­ці­аль­но на­вче­ні лю­ди «пре­су­ють» вла­сни­ків та ке­рів­ни­ків ЗМІ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.