«Ве­сна для Гі­тле­ра»

«21-24.04.2017»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Ні- ні! Ця ко лон ка, всу пе - реч на­зві, жо­дним чи­ном не про­па­ган­да на­ци­зму, і на­віть про­во­ка­ці­єю я вас про­шу її не вва­жа­ти. Втім, ко­ли в се­ре­ди­ні 60-х Мел­він Ка­мін­ський, який на­ро­див­ся в єв­рей­ській сім’ ї, що по ки ну ла пі сля роз­ва­лу Ро­сій­ської ім­пе­рії Віль­но, і яко го ми зна є мо і лю би мо під псев­до­ні­мом Мел Брукс, по­ка зав гол лі вудсь ким про дю се - рам од ной мен ний сце на рій, во - ни від ки ну ли йо го са ме з ці­єї при чи ни. — Те ат раль ний про - дю­сер-нев­да­ха Макс Бя­ли­сток і бух гал тер Лео Блум, обид ва єв - реї, при­ду­му­ють спо­сіб, як мо­жна за ро би ти на те ат раль но му про ва лі, і став лять на Брод веї сві до мо про валь ну п’ єсу, при - свя че ну про слав лен ню вож дя Тре тьо го Рей ху. — Те, що сьо - год ні вва жа ють од ним із кра - щих са ти рич них філь мів на те - му на циз му, а та кож од ні­єю зі 100 кра щих ко ме дій в іс то рії аме ри кансь ко го кі но, то ді ви - знали обра­зли­вим і не­до­ре­чним. Не про фільм, що зро бив ім’ я Ме лу Брук су, а про ці кри те рії до­ціль­но­сті й обра­зли­во­сті ми з ва­ми сьо­го­дні і по­го­во­ри­мо.

■ Но ва п’ єса ка надсь ко го дра ма тур га Джо на та на Гар фін - ке­ля зі скан­даль­ною на­звою «Го­ло­кост Ка­ба­ре» за остан­ні мі­ся­ці по став ле на на ба га тьох сце - ніч них май дан чи ках сві ту, але ли ше в Ки є ві во на ви кли ка ла гу­чний скан­дал, що за­кін­чив­ся її за­кри­т­тям. Усу­пе­реч на­зві, на сце ні ніх то не тру їть га зом і не спа­лює єв­ре­їв під пі­сні, тан­ці та роз пи ван ня спир т них на по їв у за лі. — Дія зо се ред же на до вко­ла про це су Іва на Дем’ яню ка — ко лиш ньо го ра дянсь ко го вій­сько во по ло не но го ук ра їнсь ко го по ход жен ня, зви ну ва че но го у при чет нос ті до спа лю ван ня більш ніж 28 ти сяч єв ре їв у кон­цта­бо­рі Со­бі­бор. Май­же про­тя­гом 30 ро­ків роз­гля­дів ізра­їль­ської, аме­ри­кан­ської та ні­мець - кої Фе мі ди цей су до вий про цес пе ре тво рив ся на ме діа- шоу, в яко му в гор ді їв ву зол спле ли ся ра­на єв­рей­сько­го на­ро­ду, що не го­ї­ться, ра­дян­ська, а по­тім і ро­сійсь ка про па ган да, ні мець кий ком п лекс про ви ни і, як йо го про­ти­ле­жність, — за­галь­не для біль шос ті схід но єв ро пейсь ких на ро дів і дер жав не ба жан ня прий ня ти свою час т ку про ви ни за вар варсь кий зло чин, що за - брав міль­йо­ни жит­тів, — у то­му чи­слі і на­ших з ва­ми спів­ві­тчи­зни­ків.

■ Ще раз на­го­ло­шу, «про­цес Дем’яню­ка» зу­си­л­ля­ми жур­на­лі­стів від по лі ти ки пе ре тво рив ся на шоу, а в чо мусь і у фарс, за дов го до на пи - сан ня Джо на та ном Гар - фін­ке­лем п’єси, і са­ме той факт, що по­шук і по­ка­ран - ня вин­них у Го­ло­ко­сті ближ­че до кін­ця су­до­вих роз­гля­дів у спра ві Дем’ яню ка ні би ві дій - ш ли на дру гий план, і по яс нює гір ку іро нію на зви « Го ло кост Ка­ба­ре». Ні­хто не про­по­нує гля­да чам по смі я ти ся над Го ло кос - том, адже го­лов­ний ге­рой тра­гі - фар­су з Дем’яню­ком у го­лов­ній ро­лі — це ма­со­вий спо­жи­вач ін­фор ма цій но го про дук ту, тоб то ми з ва­ми. Мо­же, в то­му і при­чи­на, чо му ця п’ єса так і не бу ла по­ка­за­на в Укра­ї­ні, що ми го­то - ві смі я ти ся над чим за вгод но, але тіль ки не з іро ні­єю по ди ви - ти ся на са мих се бе? Скіль ки у нас ко­ме­дій на істо­ри­чну те­ма­ти­ку? На­ше ми­ну­ле для нас — це су ціль на ра на, яку ми, як ди тя вав­ку, так лю­би­мо ко­лу­па­ти, але яку ми не го­то­ві лі­ку­ва­ти і, вже й по­го­тів, від­пу­сти­ти.

■ Утім, це ли­ше одна з при­чин скан­да­лу, що роз­го­рів­ся. Адже обго­во­ре­н­ня в Укра­ї­ні роз­па­ли­ло­ся на­віть не дов­ко­ла са­мої п’єси, а тіль­ки її скан­даль­ної на­зви. По­ди­вись, укра­їн­ський гля­да­чу, ви­ста­ву, при­свя­че­ну Іва­ну Дем’яню­ку: не­за­ле­жно від то­го, на­ма­гав­ся йо­го ви­прав­да­ти чи за­су­ди­ти ав­тор, обов’яз­ко­во зна­йшли­ся б свої не­вдо­во­ле­ні й обра­же­ні — той був би ще про­тест. Але спра­ва за­кін­чи­ла­ся тим, що ор­га­ні­за­тор по­ста­нов­ки ком­па­нія Misanthropetheatre ви­зна­ла скан­дал кра­щою ре­кла­мою для вистави, і в Йом а-Шоа (День ка­та­стро­фи єв­ро­пей­сько­го єв­рей­ства) ви­ві­си­ла ре­кла­му вистави пів­ме­тро­ви­ми бу­ква­ми «Го­ло­кост Ка­ба­ре» пря­мо че­рез до­ро­гу від цен­траль­ної ки­їв­ської си­на­го­ги. Кра­сно дя­ку­є­мо, що не в Ба­би­но­му Яру! Хоч що б зо­па­лу на­пи­сав го­лов­ний ра­бин Укра­ї­ни, не­має і не мо­же бу­ти пре­тен­зій до са­мої п’єси. Тіль­ки чи ці­ка­ви­ла ор­га­ні­за­то­рів її по­ста­нов­ка, чи їх го­лов­ною ме­тою був са­ме ви­кли­ка­ний їхні­ми ді­я­ми скан­дал?

■ Без сум­ні­ву, укра­їн­ці про­гра ли від то го, що не по ба чи ли п’ єсу Джо на та на Гар фін ке ла. Те му від по ві даль нос ті за Го ло - кост, у то му чис лі й ук ра їн ців, на­ле­жить і по­трі­бно обго­во­рю­ва­ти, тим біль­ше, що за­про­по­но­ва­на ка надсь ким дра ма тур гом фор ма цьо­го обго­во рен ня, дав но і по всю ди прий нят на в усьо му сві­ті, для нас — укра­їн­ців — но­ви­на. То­му, на­пев­но, і подавати цю стра ву вар то бу ло з мак си - маль­ною де­лі­ка­тні­стю, а не гру­бо вмо ча ю чи в неї сус піль ст во но­сом — же­ри! Так ко­лись, щоб пре­кра­сний фільм Ме­ла Бру­кса « Вес на для Гіт ле ра » по ба чив світ, йо­му змі­ни­ли на­зву на нейт раль не — « Про дю се ри » . По - годь­те­ся, жер­тва вар­та то­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.