ТБ: скан­да­ли і кон­фу­зи

Чо­му ті, хто го­ту­вав лі­кві­да­цію Укра­їн­ської дер­жа­ви, уни­кну­ли від­по­від­аль­но­сті?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

ДОБРОВОЛЬЦІВ АГІТУВАТИ НЕ ТРЕ­БА

Ну, до сить про наш « цирк » , по­го­во­ри­мо про ре­чі сер­йо­зні­ші.

Сек ре тар РНБО Олек сандр Тур чи нов дав ін терв’ ю Бі-Бі- Сі. Там, зві­сно, зно­ву ви­ни­кло са­кра­мен­таль­не пи­та­н­ня: «Чо­му на по - чат ку 2014 ро ку, бу ду чи ви ко ну - ва­чем обов’яз­ків пре­зи­ден­та і вер­хов но го го лов но ко ман ду ва ча, Тур чи нов не ого ло сив во єн ний стан? По­я­сне­н­ня бу­ло та­ким: то­ді тре­ба бу­ло обов’яз­ко­во обра­ти ле­гі тим но го пре зи ден та, бо інак ше ро сійсь кі війсь ка у сво є му обо зі при­ве­зли б до Ки­є­ва Яну­ко­ви­ча. А в пе­рі­од во­єн­но­го ста­ну за Кон­сти­ту­ці­єю не мо­жна про­во­ди­ти ви­бо­ри. Але тут важ ко по го ди ти ся з Тур чи но вим. Є та ке по нят тя, як « форс- ма жор » , особ ли ві об ста ви - ни. То хі­ба іно­зем­на во­єн­на агре­сія — це не форс-ма­жор?

А от з при­во­ду добровольців аб­со­лю­тно з ним зго­ден. За сло­ва­ми се­кре­та­ря РНБО, Ген­штаб ви­ма­гав на під го тов ку від сі чі агре со ро ві два мі­ся­ці, яких у кра­ї­ни не бу­ло. Во­ю­ва­ти одра­зу мо­гли ли­ше доб - ро­воль­ці: « Для них не бу­ло жо­дних обме­жень — вмі­єш, не вмі­єш, узяв ав­то­мат і йди во­ю­ва­ти. Са­ме па­трі­о­ти то­ді вря­ту­ва­ли си­ту­а­цію. Сво­їм са­мо­по­жер­тву­ва­н­ням во­ни да­ли нам час на від­нов­ле­н­ня ар­мії». Про­зву­ча­ло ще одне ва­жли­ве свід­че­н­ня Тур­чи­но­ва: «Ко­ли я по­чав АТО, най­го­лов­ні­шою про­бле­мою бу­ло зму­си­ти укра­їн­ських вій­сько­вих во­ю­ва­ти». То по­чи­на­ти тре­ба бу­ло в Кри­му! Са­ме без­віль­на зда­ча Кри­му (спро­ба від­ку­пи­ти­ся пів­остро­вом від Пу­ті­на) ко­ло­саль­но де­мо­ра­лі­зу­ва­ла ар­мію.

Але добровольців агітувати й сти­му­лю­ва­ти бу­ло не тре­ба. Шко­да, що сьо­го­дні вла­да мар­гі­на­лі­зує цей рух, а чи­ма­ло добровольців си­дять в укра­їн­ських в’ язни­цях. Не се­крет, що ни­ні­шня вла­да добровольців, озбро­є­но­го Май­да­ну па­ні­чно боїться, мо­же, на­віть біль­ше за Пу­ті­на. У ме­не є зна­йо­мий, мій ко­ли­шній сту­дент, який вель­ми по­зи­тив­но ста­ви­ться до По­ро­шен­ка, Грой­сма­на й ін­ших ке­рів­ни­ків, і на­віть на­ма­га­є­ться пе­ре­ко­на­ти ме­не ба­чи­ти щось ко­ри­сне в їхній ді­яль­но­сті. Не­що­дав­но він від­ві­дав свою рі­дну Хмель­ни­цьку область, по­спіл­ку­вав­ся із зем­ля­ка­ми й ска­зав ме­ні: « Тут не­на­висть на­ро­ду до вла­ди ша­ле­на, мої ар­гу­мен­ти лю­ди не спри­йма­ють і на­віть чу­ти ме­не не хо­чуть». Тож не­при­язнь вер­хів до добровольців за­га­лом зро­зумі­ла.

«ПОДРУЖИТИСЯ» З УКРА­Ї­НОЮ

Ка нал « Ес­пре со- TV » на га дав ще про од ну проб ле му. Ро сійсь кі де­мо­кра­ти ча­сто обра­жа­ю­ться, що в Укра­ї­ні їх лю­блять не так пал­ко, як їм цьо­го хо­ті­ло­ся б. Але лю­би­ти їх нам не­ма за що. Ось і «Ес­пре­со- TV » по ка зав ви бор чий те ле ро - лик « остан ньої на дії » ро сійсь кої де мо кра тії Олек сія На валь но го, де на кар ті Ро сійсь кої Фе де ра ції Крим був спе ці аль но об ве де ний чер­во­ним ко­лом, щоб ні в ко­го не бу­ло сум­ні­вів. На­валь­ний міг цьо­го не ро­би­ти, але зро­бив. Він за­яв­ляв, що Крим по вер та ти Укра ї ні не мо­жна. Та­кі ж за­яви ро­бив і ін­ший де­мо­крат — Хо­дор­ков­ський. Де мо крат ка Іри на Ха ка ма да за - хо­плю­ва­ла­ся бліц­кри­гом (це її ви­раз) Пу ті на в Кри му. Де мо крат Ле о нід Гоз ман ствер д жу вав, що Крим тре­ба бу­ло за­бра­ти в Укра­ї­ни ін те лі ген т ні ше, куль тур ні ше, але все од но за бра ти. От­же, став­ля­ться до них у нас зна­чно кра­ще, ніж во­ни на те за­слу­го­ву­ють.

За ви нят ком бук валь но кіль - кох осіб у РФ, по­зи­ція ро­сій­ських де­мо­кра­тів і ро­сій­ських фа­ши­стів що­до Укра­ї­ни ма­ло від­рі­зня­є­ться. Са­ме не­прийня­т­тя не­за­ле­жної со­бор­ної Укра­ї­ни збли­жує цих по­лі­ти­чних опо­нен­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.