Се­крет успі­ху «Гні­зда гор­ли­ці»

Го­стею про­гра­ми «Ар­ґу­мент-Кі­но» бу­де ві­до­ма актор­ка Рим­ма Зю­бі­на

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вно­чі з 30 кві­тня на 1 трав­ня о 02.10 у про гра мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка на лі « 1+ 1 » у роз мо ві з актор­кою Рим­мою Зю­бі­ною йти­меть ся про кі но дра му « Гніз до гор­ли­ці» реж. Та­ра­са Тка­чен­ка, що вдос то є на шес ти пре мій Укра­їн­ської кі­но­а­ка­де­мії «Зо­ло­та Дзи­ґа».

Са­ма Рим­ма Зю­бі­на на­го­ро­дже­на «Зо­ло­тою Дзи­ґою» за най­кра­ще ви­ко­на­н­ня го­лов­ної жі­но­чої ро лі. Про пре мію Укра їнсь - кої кі­но­а­ка­де­мії, ко­тра вру­ча­ла­ся цьо­го­річ упер­ше, біль­ше мо­жна бу­де ді­зна­ти­ся зі спе­ці­аль­но­го сю­же­ту.

Тра­ди­цій­но у про­гра­мі — роз­гор ну та ін фор ма ція про кі но те - ат раль ні но вин ки. Зок ре ма про аме­ри­кан­сько-іспан­ський фільм «Обі­тни­ця», сю­жет яко­го тор­ка­є­ться тра­ге­дії ге­но­ци­ду вір­мен у ХХ сто літ ті. Та кож про фан тас - ти­чну ко­ме­дію «Моя дів­чи­на — монстр» із Ен Ге­те­вей у го­лов­ній ро лі, фан тас тич ний між га лак - ти­чний бо­йо­вик «Вар­то­ві га­ла­кти­ки 2», бри­тан­ську кри­мі­наль­ну ко­ме­дію «Пе­ре­стріл­ка», аме­ри кансь ко- ки тайсь ку ані ма цію для ро дин но го пе ре гля ду « Рок Доґ», а ще про но­вий фільм по­пу­ляр­но­го фран­цузь­ко­го пи­сьмен­ни­ка й ре­жи­се­ра Фре­де­рі­ка Бе­ґбе­де­ра «Іде­аль».

На сам кі нець — те ле есеї про аме­ри­кан­ську кі­но­зір­ку Кір­стен Данст, фран­цузь­ко­го ре­жи­се­ра й сце на рис та Жа ка Оді я ра та про кла­си­чний ве­стерн Фре­да Ци­не­ма­на «Рів­но опів­дні».

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.