CТIЙ, стрі­ля­ти бу­ду!

Яки­ми мо­жуть бу­ти на­слід­ки ін­ци­ден­ту з при­во­ду зйо­мок ар­ти­ле­рій­сько­го скла­ду на Рів­нен­щи­ні? І яки­ми ма­ють бу­ти...

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Збір су­спіль­но ва­жли­вої ін­фор­ма­ції для ін­фор­му­ва­н­ня су­спіль­ства та збір ін­фор­ма­ції, що є ва­жли­вою для во­ро­га з подаль­шою пе­ре­да­чею во­ро­го­ві, — ці дві дії на пер­ший по­гляд мо­жуть ви­гля­да­ти аб­со­лю­тно одна­ко­ви­ми. Але одна має на­зву «жур­на­лі­сти­ка», дру­га — «роз­від­ка». Клю­чо­ва рі­зни­ця не в са­мо­му про­це­сі збо­ру да­них, а в ці­лях, тоб­то хто і для чо­го зби­рає ці да­ні.

Ще бу­ва­ють «жур­на­ліст­ські екс­пе­ри­мен­ти», бу­ва­ють «ди­вер­сії». Тут рі­зни­ця теж за­ле­жить ли­ше від ме­ти дій. На­при­клад, якщо «екс­пе­ри­мент» має на ме­ті на­шко­ди­ти обо­ро­но­зда­тно­сті дер­жа­ви, то це вже «ди­вер­сія», хо­ча здій­сни­ти її мо­же не тіль­ки якийсь «спе­ці­а­лі­зо­ва­ний» ди­вер­сант, а й будь-який пе­ре­сі­чний гро­ма­дя­нин, в то­му чи­слі жур­на­ліст.

Чим бу­ла «спе­цо­пе­ра­ція» те­ле­ка­на­ла ZIK на Рів­нен­щи­ні, ко­ли зні­маль­на гру­па під’їха­ла до вій­сько­вої ча­сти­ни А-4559 (Цен­траль­на ар­ти­ле­рій­ська ба­за озбро­єнь), роз­та­шо­ва­ної не­по­да­лік се­ли­ща Ор­жів Рів­нен­сько­го ра­йо­ну, та зби­ра­ла­ся про­во­ди­ти зйом­ки з допомогою дро­ну?

СБУ вва­жає, що це бу­ла під­го­тов­ка до ди­вер­сії — са­ме за стат­тею з одно­ймен­ною на­звою від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня (вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня за озна­ка­ми підготовки до ди­вер­сії за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу).

Те­ле­ві­зій­ни­ки, і офі­цій­но, і не­о­фі­цій­но, ствер­джу­ють: це бу­ла жур­на­ліст­ська ро­бо­та, без будь-яко­го за­ду­му що­до роз­від­ки або ди­вер­сій.

«Ко­ман­да про­гра­ми «Стеж­ка­ми вій­ни» має в роз­роб­ці кіль­ка тем, одна з яких при­ве­ла зні­маль­ну гру­пу до се­ли­ща Ор­жів у Рів­нен­ській обла­сті. До жур­на­лі­стів про­гра­ми на­ді­йшла ін­фор­ма­ція про не­за­кон­не ви­ру­бу­ва­н­ня лі­сів, що у під­по­ряд­ку­ван­ні Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни, зокре­ма низ­ки лі­со­вих го­спо­дарств у Рів­нен­ській обла­сті. Аби пе­ре­ві­ри­ти ін­фор­ма­цію, бу­ло прийня­то ре­да­кцій­не рі­ше­н­ня про­ве­сти зйом­ки ліс­го­спів із по­ві­тря — ква­дро­ко­пте­ром з те­ри­то­рії, яка не є ого­ро­дже­ною і не мі­стить жо­дних зна­ків, що обме­жу­ють пе­ре­су­ва­н­ня», — це ци­та­та з офі­цій­но­го по­ві­дом­ле­н­ня ка­на­лу.

Са­мі жур­на­лі­сти, які бу­ли за­три­ма­ні на мі­сці по­дії, за­яви­ли, що ви­ко­ну­ють ре­да­кцій­не зав­да­н­ня, «зні­ма­ю­чи лі­со­вий ма­сив та мі­сце­вий ту­ри­сти­чний об’єкт «Ту­нель ко­ха­н­ня».

Ні­би­то не­має жо­дних при­чин під­да­ва­ти сум­ні­ву прав­ди­вість за­яв пред­став­ни­ків ZIK. Але де­кіль­ка пи­тань все одне за­ли­ша­є­ться.

По-пер­ше, про­гра­ма, для якої зні­мав­ся сю­жет на Рів­нен­щи­ні — «Стеж­ка­ми вій­ни», — при­свя­че­на вій­сько­вій те­ма­ти­ці, і жур­на­лі­сти ма­ли бро­зби­ра­ти­ся, де во­ни зні­ма­ють і чим це їм за­гро­жує. По-дру­ге, са­ме ZIK мі­сяць то­му пи­сав бу­кваль­но та­ке: «Че­рез нев­ре­гу­льо­ва­не ви­ко­ри­ста­н­ня бе­спі­ло­тни­ків те­ракт мо­же здій­сни­ти хто зав­го­дно, — во­лон­тер» http://zik.ua/ru/news/2017/03/24/ yzza_neregulyruemogo_yspolzovanyya_bespylotnyko v_terakt_mozhet_sovershyt_1066951.

Сайт ZIK то­ді зро­бив сю­жет із ви­сту­пу ві­до­мо­го во­лон­те­ра та спе­ці­а­лі­ста з дро­нів Ма­рії Бер­лін­ської, яка в ефі­рі те­ле­ка­на­ла пря­мо за­яви­ла: укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство пра­кти­чно не ре­гу­лює ви­ко­ри­ста­н­ня без­пло­тних лі­таль­них апа­ра­тів, і це ста­но­вить ре­аль­ну не­без­пе­ку. «В ці­єї сфе­рі ми ве­де­мо се­бе вкрай не­о­ба­чно, адже при пев­них зна­н­нях і на­ви­чках мо­жна ор­га­ні­зу­ва­ти ди­вер­сію», — за­зна­чи­ла во­лон­тер. За її сло­ва­ми, для цьо­го на­віть не по­трі­бно ве­ли­кої ко­ман­ди — ви­ста­чить лю­ди­ни, яка вміє пі­ло­ту­ва­ти, і осо­би, яка має на­ви­чки ро­бо­ти з ви­бу­хів­кою.»Си­сте­му ски­да­н­ня мо­жна зро­би­ти на­віть на зви­чай­но­му без­пі­ло­тни­ку, який про­да­є­ться в ма­га­зи­ні», — до­да­ла во­на. За її сло­ва­ми, на жаль, Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни не ба­чить в не­сан­кціо­но­ва­но­му ви­ко­ри­стан­ні дро­нів за­гро­зи. То­ді як, на­при­клад, РФ бло­кує GPS-си­гна­ли за кіль­ка км від Крем­ля, і то­му лі­та­ти там про­сто не­мо­жли­во. Та­кож в уря­до­вих квар­та­лах пра­цю­ють снай­пе­ри, які зби­ва­ють без­пі­ло­тни­ки, що під­ні­ма­ю­ться в по­ві­тря. «А у нас ціл­ком ре­аль­но зро­би­ти ди­вер­сію з ви­ко­ри­ста­н­ням дро­нів у цен­трі Ки­є­ва при ма­со­во­му ску­пчен­ні лю­дей», — роз­по­ві­ла Бер­лін­ська.

«Я не знаю, чи дій­сно в Ба­ла­клеї (де на вій­сько­вих скла­дах ста­ла­ся по­же­жа та ма­со­ві ви­бу­хи боє­при­па­сів) фі­гу­ру­вав без­пі­ло­тник. Однак у вся­ко­му ра­зі ба­чи­мо, що скла­ди тре­ба охо­ро­ня­ти ре­тель­ні­ше. мо­жна зро­би­ти так, щоб без­пі­ло­тни­ки не мо­гли про­лі­та­ти над скла­да­ми. Однак у нас до­сі спра­цьо­вує свя­та без­тур­бо­тність, і лю­дям, які по­вин­ні від­по­від­а­ти за пи­та­н­ня без­пе­ки, зда­є­ться, що якось во­но бу­де», — ци­тує ZIK Ма­рію Бер­лін­ську.

Тоб­то спів­ро­бі­тни­ки те­ле­ка­на­ла то­чно знали, що а) будь які, на­віть при­мі­тив­ні, без­пі­ло­тни­ки мо­жуть ста­но­ви­ти ре­аль­ну за­гро­зу для ва­жли­вих з то­чку зо­ру дер­жав­ної без­пе­ки об’єктів (і не тіль­ки для них), б) ко­ри­сту­ва­ти­ся дро­ном бі­ля вій­сько­вих скла­дів не вар­то. Але, не­зва­жа­ю­чи на ці зна­н­ня, жур­на­лі­сти отри­му­ють ре­да­кцій­не зав­дан­ні роз­по­ча­ти зйом­ки са­ме за допомогою без­пі­ло­тни­ка са­ме бі­ля вій­сько­вих скла­дів.

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ма­со­вої ін­фор­ма­ції (ІМІ) Окса­на Ро­ма­нюк на­зва­ла дії жур­на­лі­стів ка­на­лу ZIK, які зні­ма­ли сю­жет на Рів­нен­щи­ні, «про­фе­сій­ною не­дба­лі­стю». У ко­мен­та­рі «Де­те­кто­ру ме­діа» во­на за­зна­чи­ла, що ко­ре­спон­ден­ти знали, що зні­ма­ють осо­бли­вий об’єкт і що до них мо­же бу­ти осо­бли­ва ува­га, але про­і­гно­ру­ва­ли за­сте­ре­же­н­ня. «На­скіль­ки я знаю, при під­го­тов­ці цьо­го сю­же­ту жур­на­ліс­тка кон­суль­ту­ва­ла­ся з ко­ле­га­ми, і во­ни їй вка­зу­ва­ли на те, що йде­ться про ре­жим­ний об’єкт, що там має бу­ти спе­ці­аль­ний ре­жим зйом­ки. Ми не по­ба­чи­ли, що жур­на­лі­сти взя­ли це до ува­ги», — за­ува­жи­ла Ро­ма­нюк. Втім, во­на впев­не­на, що «це то­чно не ди­вер­сія, а ско­рі­ше про­фе­сій­на не­дба­лість».

Тоб­то в ...над­ця­тий раз роз­мо­ва пе­ре­тво­рю­є­ться в без­кі­не­чну дис­ку­сію що­до про­фе­сій­них жур­на­ліст­ських стан­дар­тів, їх тра­кту­ва­н­ня та їх до­три­ма­н­ня в Укра­ї­ні. Але не тіль­ки. Са­ма ця спра­ва та дискусія, яка ви­ни­кла нав­ко­ло неї, під­ки­да­ють й ін­ші те­ми для роз­ду­мів.

От, на­при­клад, пі­до­зри що­до існу­ва­н­ня ро­сій­сько­го впли­ву на ни­ні­шній ZIK, що по­ши­рю­ю­ться в нав­ко­ло­ме­дій­них ко­лах, ав­то­ма­ти­чно по­ро­джу­ють дум­ки, що весь цей ін­ци­дент є чи­мось біль­шим, ніж про­ста жур­на­ліст­ська «не­дба­лість».

Або зов­сім ін­ший аспект — існу­ва­н­ня ба­га­тьох ви­пад­ків до­ве­де­них зло­вжи­вань в Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни, з яки­ми з пе­ре­мін­ним успі­хом бо­ре­ться ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво ві­дом­ства, вже при- му­шу­ють пі­до­зрю­ва­ти щось «не­до­бре» від­но­сно справ­жніх мо­ти­вів си­ло­ви­ків за­про­ва­дже­н­ня по­лі­ти­ки «все за­бо­ро­ня­ти, ні­ку­ди не «пу­щать» в ра­йо­ні ти­ло­вих об’єктів.

І пер­ше, і дру­ге — на­слід­ки то­таль­ної не­до­ві­ри ЗМІ до вла­ди, вла­ди до ЗМІ, су­спіль­ства до ЗМІ та до вла­ди... По­ка­зо­во, що на­справ­ді при­вер­ну­ла ува­гу вій­сько­вих що­до зйо­мок та за­пу­ску дро­ну ци­віль­на лю­ди­на. «Чо­ло­вік по­мі­тив у кон­тро­льо­ва­ній зо­ні по­бли­зу вій­сько­вої ча­сти­ни гру­пу не­ві­до­мих осібз те­хні­чни­ми за­со­ба­ми для зйо­мок та ква­дро­ко­пте­ром. Гро­ма­дя­нин, про­я­вив­ши пиль­ність, по­ві­до­мив про це ко­ман­ди­ра ча­сти­ни...» — йде­ться в офі­цій­но­му по­ві­дом­лен­ні СБУ. Тоб­то НП на скла­ді в Ба­ла­клеї спри­я­ла під­ви­щен­ню пиль­но­сті у ци­віль­них, але вла­сне си­сте­ма за­хи­сту від дро­нів все ще за­ли­ша­є­ться на рів­ні, про який го­во­ри­ла вже ци­то­ва­на ви­ще Ма­рія Бер­лін­ська. І це та­кож те­ма, і вже не для су­спіль­ної дис­ку­сії, а для ви­снов­ків у ви­со­ких ка­бі­не­тах за за­чи­не­ни­ми две­ри­ма.

Тим ча­сом у СБУ ви­рі­ши­ли в подаль­шо­му по­пе­ре­джа­ти по­ді­бні жур­на­ліст­ські екс­пе­ри­мен­ти більш жорс­тко. Ке­рів­ник апа­ра­ту го­ло­ви Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Оле­ксандр Тка­чук за­кли­кав жур­на­лі­стів, які ма­ють зні­ма­ти сю­же­ти по­бли­зу ре­жим­них об’єктів, не про­во­ку­ва­ти вій­сько­во­слу­жбов­ців сво­ї­ми ді­я­ми, оскіль­ки охо­ро­на в де­яких ви­пад­ках мо­же від­кри­ти во­гонь.

У цій си­ту­а­ції за­ли­ша­є­ться ли­ше спо­ді­ва­ти­ся на на­яв­ність здо­ро­во­го глу­зду і ме­дій­ни­ків, і си­ло­ви­ків. Будь які ін­стру­кції, які за­раз ви­ма­гає жур­на­ліст­ська спіль­но­та, тут без­си­лі.

ФОТО АЛІНИ КОМАРОВОЇ

Вій­на та її лі­то­пи­сці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.