Ко­ли фото ря­тує жи­т­тя

Про­ект сві­тлин по­ра­не­них укра­їн­ських бій­ців зі­брав близь­ко 400 ти­сяч до­ла­рів на їхнє лі­ку­ва­н­ня та під­трим­ку

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Укра­їн­ський фо­то­гра­фдо­ку­мен­та­ліст Оле­ксандр Че­кме­ньов пре­зен­ту­вав про­ект «WAR-TORN 2014—2015», який пред­став­ляє со­бою фо­то­гра­фії по­ра­не­них в бо­ях з ро­сій­ськи­ми оку­пан­та­ми укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців.

«Ці фо­то­гра­фії бу­ли зро­бле­ні в Го­лов­но­му вій­сько­во­му клі­ні­чно­му го­спі­та­лі в Ки­є­ві. Це укра­їн­ські вій­сько­во­слу­жбов­ці, але де­я­кі з них — чле­ни до­бро­віль­них ба­таль­йо­нів, які про­по­ну­ють до­да­тко­ву під­трим­ку ар­мії. Всі во­ни бу­ли по­ра­не­ні в бо­ях з про­ро­сій­ськи­ми се­па­ра­ти­ста­ми в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях. Біль­шість лю­дей в Ки­є­ві по­чу­ва­ю­ться без­пе­чно і від­да­ле­ні від бо­йо­вих дій на схо­ді, але трав­ми не да­ють за­бу­ти про се­бе і ду­же сер­йо­зні. Ба­га­то з чо­ло­ві­ків втра­ти­ли кін­ців­ки, і мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти на го­спі­та­лі­за­ції про­тя­гом ро­ку. Про­ект вклю­чає 50 порт­ре­тів», — йде­ться на сай­ті WAR-TORN.

«Одну з се­рій вда­ло­ся пре­зен­ту­ва­ти як ау­кціон і зі­бра­ти бі­ля 400 ти­сяч до­ла­рів для лі­ку­ва­н­ня і під­трим­ки укра­їн­ських бій­ців», — роз­по­від­ає «Дню» Оле­ксандр Че­кме­ньов. — Осо­бли­вість ау­кціо­ну бу­ла в то­му, що той, хто ку­пує, то­чно знає на лі­ку­ва­н­ня яко­го хло­пця пі­дуть ко­шти, адже під ко­жною сві­тли­ною за­зна­ча- ло­ся ім’я, но­мер ра­хун­ку, тип по­ра­не­н­ня. Я і за­раз про­дов­жую спіл­ку­ва­ти­ся з бій­ця­ми, яким до­по­міг мій фо­то­про­ект, і ра­дію, ко­ли ді­зна­юсь, що лю­ди­на без ніг по­ча­ла їзди­ти за кер­мом, зна­йшла со­бі ро­бо­ту то­що».

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ЧЕКМЕНЕВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.