Про День прав­ди,

або Скіль­ки ра­зів на день лю­ди бре­шуть?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Чи ві­до­мо вам, що ко­жен з нас бре­ше про­тя­гом дня близь­ко 200 ра­зів? Та­кі ці­ка­ві да­ні є ре­зуль­та­том до­слі­дже­н­ня Хір­ша Гол­дбер­га для книж­ки, пов­на на­зва якої зву­чить так: «Кни­га бре­хні: ви­гад­ки, істо­рії, ша­храй­ські схе­ми і під­роб­ки, які змі­ни­ли хід істо­рії і впли­ну­ли на на­ше пов­сяк­ден­не жи­т­тя».

Під час ро­бо­ти над ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня і пер­ши­ми чер­не­тка­ми кни­ги Гол­дбер­гу спа­ла на дум­ку ідея за­по­ча­тку­ва­ти День прав­ди і від­зна­ча­ти йо­го 30 кві­тня. Да­та обра­на як про­ти­ле­жність пер­шо­кві­тне­во­му Дню дур­ня, при­свя­че­но­му ро­зі­гра­шам та по­бре­хень­кам. А дру­га при­чи­на — це рі­чни­ця пер­шої інав­гу­ра­ції Джор­джа Ва­шинг­то­на. По­лі­ти­чна скла­до­ва не ви­пад­ко­ва, адже День че­сно­сті — перш за все кам­па­нія із за­по­бі­га­н­ня по­лі­ти­чній бре­хні. У рам­ках від­зна­ча­н­ня Дня че­сно­сті гро­ма­дя­нам на­га­ду­ють про най­біль­ші по­лі­ти­чні обма­ни та ма­хі­на­ції. До то­го ж сам Хірш Гол­дберг цьо­го дня осо­би­сто на­го­ро­джує спе­ці­аль­ни­ми від­зна­ка­ми ком­па­нії та ор­га­ні­за­ції, чия ді­яль­ність за­сно­ва­на на че­сно­сті та є про­зо­рою. До ре­чі, за ре­зуль­та­та­ми то­го ж до­слі­дже­н­ня, по­лі­ти­ки та ло­бі­сти бре­шуть най­ча­сті­ше.

Ду­маю, це ма­ло ко­го дивує. То­му бу­ло б не­по­га­но і в Укра­ї­ні за­по­ча­тку­ва­ти по­ді­бний день, у який нам би на­га­ду­ва­ли, що ко­жна ве­ли­ка бре­хня ви­ро­стає з ма­лень­ких не­че­сно­стей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.