День за­хи­сту май­бу­тньо­го

1 черв­ня — Мі­жна­ро­дне свя­то ді­тей. Які про­е­кти вті­лю­ють в Укра­ї­ні, щоб їх під­три­ма­ти?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Лі­то по­чи­на­є­ться зДня за­хи­сту ді­тей. Ча­сто 1 черв­ня вла­што­ву­ють кон­кур­си ма­люн­ків на асфаль­ті та кон­цер­ти. Якщо зпо­го­дою ща­стить і ро­бо­та до­зво­ляє, ба­тьки ве­дуть сво­їх «пта­ше­нят» у пар­ки їсти мо­ро­зи­во і ка­та­ти­ся на атра­кціо­нах. Не­ві­до­мо, для ко­го цей ри­ту­ал ва­жли­ві­ший: для ді­тей чи до­ро­слих, які так ба­чать — зв’язок із ча­дом є, мо­жу вла­шту­ва­ти йо­му свя­то.

Ко­ли ці­єї ве­сни у Ма­рі­у­по­лі три­ва­ла фо­то­ви­став­ка «Дня», я спіл­ку­ва­ла­ся з ба­га­тьма жи­те­ля­ми цьо­го при­фрон­то­во­го мі­ста. Мі­сце­вим лю­дям не­ого­ло­ше­на вій­на зРо­сі­єю бо­лить осо­бли­во. Чо­ло­ві­ки і жін­ки пла­чуть, роз­по­від­а­ю­чи про за­ги­блих зна­йо­мих, роз­див­ля­ю­чись фото з по­ра­не­ни­ми бій­ця­ми. Та во­дно­час лю­ди від­чай­ду­шно во­лон­те­рять, бо­рю­ться, щоб «рус­ский мир» не по­вер­нув­ся до їхньо­го мі­ста, і за­га­лом збе­рі­га­ють опти­мізм. Ко­ли їх роз­пи­ту­єш, як змі­ню­є­ться жи­т­тя у Ма­рі­у­по­лі, акцен­ту­ють на хо­ро­шо­му, ча­сто ка­жуть: «Так, вій­на. Але мі­сто на­ре­шті ста­ло укра­їн­ським. Ми по­ба­чи­ли, які чу­до­ві лю­ди тут жи­вуть». А один хло­пчик ро­ків де­ся­ти ру­бо­нув: «Ста­ло гір­ше, бо щод- ня по­ра­не­ні. Ба­га­то лю­дей по­мер­ло». До ре­чі, хло­пчик цей, ко­ли у Ма­рі­у­по­лі бісну­ва­лась «рус­ская ве­сна», зма­мою ви­хо­див до пам’ятни­ка Та­ра­су Шев­чен­ку на мі­тин­ги під укра­їн­ськи­ми пра­по­ра­ми. Йо­го сло­ва рі­жуть, але во­ни ду­же че­сні. Ми по­вин­ні бе­рег­ти у ді­тях цю че­сність, щоб во­ни не бо­я­лись го­во­ри­ти прав­ду і ви­сту­па­ти про­ти не­спра­ве­дли­во­сті, ко­ли по­до­ро­слі­ша­ють. То­ді у на­шій кра­ї­ні бу­де елі­та. І, зві­сно, май­бу­тнє.

«День» ба­га­то ува­ги при­ді­ляє «ди­тя­чо­му пи­тан­ню». Ді­ти ча­сто ста­ють ге­ро­я­ми пер­ших шпальт, ми пи­ше­мо про юних на­у­ков­ців і ви­на­хі­дни­ків. А чо­го вар­тує дав­ня ру­бри­ка «Ба­тьків­ський день» (яку, по­ді­ли­мо­ся се­кре­том, ми зби­ра­є­мо­ся від­ро­джу­ва­ти) — у ній ві­до­мі лю­ди роз­по­від­а­ють, як ви­хо­ву­ють сво­їх ді­тей. Ще є низ­ка ін­терв’ю зі зна­ко­ви­ми по­ста­тя­ми та їхні­ми ді­тьми, як-от злі­те­ра­ту­ро­знав­цем, про­за­ї­ком і гро­мад­ським ді­я­чем Ми­хай­лом Сла­бо­шпи­цьким і йо­го си­ном Ми­ро­сла­вом, по­ту­жним кі­но­ре­жи­се­ром. От і за­раз ми роз­по­від­а­є­мо про кіль­ка пра­кти­чних іні­ці­а­тив, які за­про­ва­джу­ю­ться в Укра­ї­ні, щоб ді­ти по­чу­ва­ли­ся більш за­хи­ще­ни­ми. Зав­дя­ки яким свя­то 1 черв­ня на­бу­ває сми­слу.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.