«Дер­жа­ва має від­ре­а­гу­ва­ти на цю іні­ці­а­ти­ву»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ек­спер­ти «Дня» — про за­клик го­ло­ви Ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди Ган­ни ГОПКО ство­ри­ти аль­тер­на­тив­ний сім’ї Ку­чми — Пін­чу­ка — фо­рум про­су­ва­н­ня укра­їн­ських ін­те­ре­сів

Дня­ми го­ло­ва Ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди Ган­на Гопко ви­сту­па­ла зі смі­ли­вою і ва­жли­вою іні­ці­а­ти­вою. «Сьо­го­дні ра­зом з ко­ле­га­ми звер­ну­ла­ся до Пре­зи­ден­та, спі­ке­ра і прем’єр-мі­ні­стра із за­кли­ком об’єд­на­ти зу­си­л­ля для ство­ре­н­ня не­за­ле­жної пла­тфор­ми, яка ста­ла б аль­тер­на­ти­вою фо­ру­мам сім’ї Ку­чми — Пін­чу­ка, де під ви­гля­дом «бо­лі­сних ком­про­мі­сів» зда­ють укра­їн­ські ін­те­ре­си. Пред­став­ни­кам Укра­ї­ни слід бра­ти актив­ну участь у всіх між­на­ро­дних пла­тфор­мах, що сто­су­ю­ться на­шої без­пе­ки. Це і Мюн­хен­ська кон­фе­рен­ція з без­пе­ки, і кон­фе­рен­ція Лен­нар­та Ме­рі у Тал­лін­ні, і Брюс­сель­ський без­пе­ко­вий фо­рум, і Все­сві­тній еко­но­мі­чний фо­рум у Да­во­сі, і низ­ка енер­ге­ти­чних фо­ру­мів. Але крім то­го, нам по­трі­бні по­ту­жні вла­сні пла­тфор­ми, де Укра­ї­на про­су­ва­ти­ме свої на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си — як Поль­ща це ро­бить на еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі в Кри­ни­ці чи без­пе­ко­во­му фо­ру­мі у Вар­ша­ві», — на­пи­са­ла во­на на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» (https://www.facebook.com/hanna.hopko/posts/10155423550882244?notif_t=lik e_tagged&notif_id=1496156482712540).

■ Це не пер­ший про­яв прин­ци­по­во­сті Ган­ни Гопко. У ве­ре­сні 2014 ро­ку як один із іні­ці­а­то­рів гро­мад­сько­го ру­ху «Ре­а­ні­ма­цій­ний па­кет ре­форм» во­на роз­мі­сти­ла на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» лист до екс-пре­зи­ден­та Поль­щі Оле­ксан­дра Ква­снев­сько­го, що є го­ло­вою на­гля­до­вої ра­ди YES (Ял­тин­ської єв­ро­пей­ської стра­те­гії), в яко­му по­ві­до­ми­ла, що від­мов­ля­є­ться прийня­ти за­про­ше­н­ня на Ял­тин­ську зу­стріч і по­ра­ди­ла йо­му зро­би­ти те жса­ме. «Упро­дов­жба­га­тьох ро­ків сім’я ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ле­о­ні­да Ку­чми (че­рез стру­кту­ри йо­го зя­тя Віктора Пін­чу­ка) про­во­дить фо­рум YES і фі­нан­сує впли­во­вих аме­ри­кан­ських і єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків та пов’яза­ні з ни­ми фон­ди і стру­кту­ри... При­чи­на мо­єї ка­те­го­ри­чної від­мо­ви — моя прин­ци­по­ва по­зи­ція. Я під­три­мую іні­ці­а­ти­ву Оле­ксія По­доль­сько­го про бой­кот за­хо­дів, що про­во­дя­ться і фі­нан­су­ю­ться сім’єю Ле­о­ні­да Ку­чми. В кри­ти­чний для кра­ї­ни час бой­кот по­ді­бних за­хо­дів дає чі­ткий си­гнал: Ле­о­нід Ку­чма і Ві­ктор Яну­ко­вич по­вин­ні не­сти від­по­від­аль­ність за ско­є­ні зло­ді­я­н­ня і по­ста­ти пе­ред спра­ве­дли­вим су­дом. За остан­ні ро­ки ви ду­же ба­га­то ча­су про­ве­ли в Укра­ї­ні. Але, на жаль, так і не звер­ну­ли ува­ги на ре­зо­нан­сні кри­мі­наль­ні спра­ви і су­до­ві про­це­си, пов’яза­ні з при­че­тні­стю Ле­о­ні­да Ку­чми до жор­сто­ко­го на­силь­ства про­ти по­лі­ти­ків, жур­на­лі­стів та акти­ві­стів».

■ У сі­чні жцьо­го ро­ку па­ні Гопко за­кли­ка­ла бой­ко­ту­ва­ти «Укра­їн­ський сні­да­нок», який що­рі­чно ор­га­ні­зо­вує Фонд Віктора Пін­чу­ка у Да­во­сі в рам­ках Все­сві­тньо­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му. «Я за­кли­каю до бой­ко­ту, то­му що в опу­блі­ко­ва­ній на­пе­ре­до­дні 2017 ро­ку у до­ста­тньо впли­во­во­му аме­ри­кан­сько­му ви­дан­ні The Wall Street Journal стат­ті він (Ві­ктор Пін­чук. — Авт.) про­по­нує Укра­ї­ні від­мо­ви­ти­ся від єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції та про­ве­сти ви­бо­ри на Дон­ба­сі на тих умо­вах, які ви­ма­гає від Укра­ї­ни Кремль, тоб­то, фа­кти­чно, без ви­ве­де­н­ня зброї. Та­ко­жу цій стат­ті Пін­чук про­по­нує Укра­ї­ні тим­ча­со­во за­бу­ти про Крим, по­ки не ви­рі­ши­мо якісь ін­ші на­ші про­бле­ми. Тоб­то це сце­на­рій ка­пі­ту­ля­ції, який не від­по­від­ає ні по­лі­ти­чній во­лі на­ро­ду, ні укра­їн­ської офі­цій­ної вла­ди», — ци­тує її сло­ва «Гро­мад­ське ра­діо».

■ Ха­ра­ктер­но, що пер­ші осо­би дер­жа­ви (і Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко, і прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман), не зва­жа­ю­чи на чи­слен­ні за­кли­ки гро­мад­сько­сті бой­ко­ту­ва­ти за­хо­ди ро­ди­ни Ку­чми-Пін­чу­ка, дня­ми якраз зу­стрі­ли­ся із онов­ле­ним скла­дом На­гля­до­вої ра­ди YES, на якій був при­су­тній і сам Пін­чук, на якій во­ни обго­во­ри­ли ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го май­дан­чи­ка у спри­ян­ні актив­ним змі­нам у дер­жа­ві. Не ду­же по­зи­тив­ний си­гнал, вра­хо­ву­ю­чи за­яви Ган­ни Гопко про дії зга­да­ної ро­ди­ни і за­яви са­мо­го Пре­зи­ден­та про те, що «спра­ва Гон­га­дзе — По­доль­сько- го», в якій фі­гу­рує Ку­чма, є спра­вою че­сті для ньо­го. Про­те лист-про­по­зи­ція го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах, який під­пи­са­ли бі­ля дев’яти на­ро­дних де­пу­та­тів (Гопко Г.М., Лу­цен­ко І.Б., Ки­шкар П.М., Єднак О.В., Скри­пник О.О., Кор­чин­ська О.В., Ви­со­цький С.В., Ле­вус А.М., Ро­ма­нюк В.М.), про­по­нує аль­тер­на­ти­ву, на яку ще мо­жуть при­ста­ти пред­став­ни­ки ни­ні­шньої вла­ди. Це пра­виль­ний шлях, мо­жли­вість звер­ну­ти з хи­бної до­ро­ги і на­ре­шті ви­ко­на­ти свої обі­цян­ки.

■ Один із під­пи­сан­тів зга­да­ної ви­ще іні­ці­а­ти­ви за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни зпи­тань на­у­ки і осві­ти Оле­ксій СКРИ­ПНИК вва­жає, що Укра­ї­на му­сить ор­га­ні­зу­ва­ти сер­йо­зний без­пе­ко­вий фо­рум, по­ді­бний то­му, які є в Поль­щі чи Сло­вач­чи­ні, щоб сер­йо­зно го­во­ри­ти про ті про­бле­ми, які ре­аль­но існу­ють в на­шій кра­ні. «За­хід не орі­єн­ту­є­ться в то­му, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, то­му це ста­не одним з еле­мен­тів стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій. Мо­жли­во, спер­шу до­ве­де­ться зро­би­ти цей фо­рум во­лон­тер­ським спосо­бом, щоб да­ти по­штовх, за­про­си­ти нор­маль­них сер­йо­зних спі­ке­рів і ор­га­ні­зу­ва­ти кон­фе­рен­цію на ви­со­ко­му рів­ні, а по­тім че­рез де­кіль­ка ро­ків зро­би­ти її тра­ди­цій­ною», — ска­зав він у ко­мен­та­рі «Дню».

■ Ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки Альо­на ГЕТЬМАНЧУК так про­ко­мен­ту­ва­ла «Дню» іні­ці­а­ти­ву ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го від сім’ї Ку­чми — Пін­чу­ка фо­ру­му: «Дав­но під­три­мую ідею та­кої не­за­ле­жної між­на­ро­дно-ко­му­ні­ка­цій­ної пла­тфор­ми, яка б пе­ред­усім дба­ла про по­зи­ціо­ну­ва­н­ня дер­жа­ви Укра­ї­на у сві­ті, а не про ре­но­ме кон­кре­тно­го олі­гар­ха чи по­лі­ти­ка, хто б ним не був. По­над те, ми як Ін­сти­тут сві­то­вої по­лі­ти­ки ба­га­то пра­цю­ва­ли в остан­ні ро­ки для ство­ре­н­ня не­за­ле­жної ме­ре­жі лі­де­рів ду­мок на За­хо­ді (зав­дя­ки, зокре­ма, на­вчаль­ним ві­зи­там їх до Укра­ї­ни), які бу­ли б за­ці­кав­ле­ні про­фе­сій­но і — що не менш ва­жли­во — на по­стій­ній осно­ві, а не епі­зо­ди­чно ко­му­ні­ку­ва­ти пи­та­н­ня Укра­ї­ни на За­хо­ді че­рез щи­ру за­ці­кав­ле­ність і ро­зу­мі­н­ня ва­жли­во­сті ці­єї те­ми, а не, ска­жі­мо, ви­клю­чно че­рез дру­жбу чи пев­ні зо­бов’яза­н­ня пе­ред яки­мось укра­їн­ським олі­гар­хом чи по­лі­ти­ком. Впев­не­на, Укра­ї­ною мо­жна за­ці­ка­ви­ти й за­хо­пи­ти без­ко­штов­но. Та­кож­ця пла­тфор­ма має вклю­ча­ти пе­ре­ва­жно тих, хто бу­де при­йма­ти чи впли­ва­ти на прийня­т­тя рі­шень в ба­га­тьох кра­ї­нах в май­бу­тньо­му, а не ли­ше тих, по­руч з прі­зви­ща­ми яких сто­їть кіль­ка при­ста­вок «екс». Ва­жли­ві не тіль­ки гу­чні прі­зви­ща, а й спро­мо­жність цих лю­дей си­стем­но про­ду­ку­ва­ти ідеї, адво­ка­ту­ва­ти їх і та­ким чи­ном впли­ва­ти на зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний та без­пе­ко­вий по­ря­док ден­ний у сво­їх кра­ї­нах».

«ЦЕ БУВ БИ ВА­ЖЛИ­ВИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПИ­ТАНЬ, ЯКІ ПО­ТРІ­БНІ ДЕР­ЖА­ВІ...»

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, ке­рів­ник Цен­тру до­слі­джень про­блем Ро­сії, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни:

— Ця ідея є ці­ка­вою і, без­умов­но, має пра­во на існу­ва­н­ня. Але по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти те, що та­кі фо­ру­ми до­ро­го ко­шту­ють. Якщо дер­жа­ва на­бе­ре­ться му­жно­сті і по­чне хо­ча б спів­фі­нан­су­ва­ти, то­ді це був би ва­жли­вий майданчик для обговорення справ­ді тих пи­тань, які по­трі­бні дер­жа­ві, а не тим чи ін­шим кла­нам чи олі­гар­хам.

■ Що­до осо­би­сто­сті, яка мо­гла б ста­ти іні­ці­а­то­ром та­кої но­вої пла­тфор­ми, то це за­ле­жить від ба­га­тьох об­ста­вин. Ду­маю, за­раз ра­но го­во­ри­ти, хто мо­же цим ке­ру­ва­ти, але, ма­ю­чи в Укра­ї­ні пле­я­ду бли­ску­чих дер­жав­них і гро­мад­ських ді­я­чів, у то­му чи­слі ди­пло­ма­тів, ми мо­же­мо зна­йти осо­бу чи осіб, які мо­гли б ке­ру­ва­ти та­ким фо­ру­мом. Але на го­ло­му ен­ту­зі­а­змі з цьо­го ні­чо­го не ви­йде. Без­умов­но, при цьо­му мо­жна ду­ма­ти над рі­зни­ми ва­рі­ан­та­ми за­лу­че­н­ня спон­со­рів, які б за­ці­ка­ви­лись та­кою пла­тфор­мою. Ба­га­то за­ле­жить від то­го, хто мо­же до­лу­чи­ти­ся до та­кої ро­бо­ти, але якщо ми го­во­ри­мо про дер­жав­ний ін­те­рес, то роль дер­жа­ви має бу­ти без­умов­ною. Іна­кше це зно­ву за­гро­жує че­рез де­який час за­кін­чи­ти­ся або пе­ре­йти під «па­тро­нат» яко­гось ста­ро­го чи но­во­яв­ле­но­го олі­гар­ха.

Від­так дер­жа­ва має від­ре­а­гу­ва­ти на цю іні­ці­а­ти­ву, оскіль­ки це в її ін­те­ре­сах і во­на не мо­же сто­я­ти осто­ронь.

■ Що­до аль­тер­на­ти­ви іно­зем­ним уча­сни­кам прав­лі­н­ня фо­ру­му YES, які не­що­дав­но зу­стрі­ча­ли­ся з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком. У нас за кор­до­ном є ве­ли­че­зна кіль­кість дру­зів Укра­ї­ни, які ро­зу­мі­ють стра­те­гі­чне зна­че­н­ня на­шої дер­жа­ви для без­пе­ки і в Єв­ро­пі, і гло­баль­но. То­жя не ду­маю, що бу­де про­бле­мою зна­йти кіль­ка справ­ді по­мі­тних осо­би­сто­стей між­на­ро­дно­го рів­ня, щоб во­ни ста­ли чле­на­ми на­гля­до­вої ра­ди та­ко­го но­во­го ор­га­ну.

«УКРА­Ї­НІ КАТАСТРОФІЧНО НЕ ВИСТАЧАЄ МАЙДАНЧИКІВ КО­МУ­НІ­КА­ЦІЙ ВЛА­ДИ І СУ­СПІЛЬ­СТВА»

Оле­ксандр ЦВЄТКОВ, аме­ри­ка­ніст, про­фе­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни:

— Це ду­же ва­жли­ва те­ма, і са­ме звер­не­н­ня є акту­аль­ним. Йо­го мож- на оці­ни­ти як по­зи­тив, але цьо­го за­ма­ло. Тре­ба не про­ти­став­ля­ти се­бе існу­ю­чим фо­ру­мам, як за­ру­бі­жним, так і в Укра­ї­ні. Хто за­ва­жає пар­ла­мен­ту об’ єд­на­ти­ся і зро­би­ти свій майданчик для ре­гу­ляр­них ко­му­ні­ка­цій? Тут клю­чо­вим має бу­ти те, що Укра­ї­ні катастрофічно не вистачає майданчиків ко­му­ні­ка­цій вла­ди і су­спіль­ства.

■ Якщо ми ру­ха­є­мо­ся в бік від­кри­то­го гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства (а та­ка тен­ден­ція існує у сві­ті), то ва­жли­во яко­мо­га біль­ше обго­во­рю­ва­ти рі­зно­ма­ні­тні пи­та­н­ня рі­зно­го рів­ня і спря­мо­ва­но­сті, чи то зов­ні­шні чи вну­трі­шні спра­ви, чи прі­о­ри­те­ти роз­ви­тку кра­ї­ни. В ре­зуль­та­ті цьо­го обговорення чі­ткі­шим мо­же бу­ти по­лі­ти­ка са­мої кра­ї­ни і її ви­зна­че­н­ня на між­на­ро­дній аре­ні.

■ За­раз стає ду­же по­пу­ляр­ною кон­це­пція Post-Truth су­спіль­ства, яка є кро­ком до ре­а­лі­за­ції від­кри­то­го су­спіль­ства. У цій кон­це­пції акцент на мі­ні-по­лі­ти­ці. Якщо гео­по­лі­ти­ку мо­жна спри­йма­ти як по­гляд на Ки­тай чи США, чи які за­гро­зи ви­ни­кли у транс­а­тлан­ти­чно­му ді­а­ло­зі, то ці пи­та­н­ня ви­но­сять на по­ря­док ден­ний лі­де­ри, або їх по­ру­шує са­ме жи­т­тя.

■ В да­но­му ви­пад­ку ва­жли­во ство­рю­ва­ти май­дан­чи­ки для ко­му­ні­ка­цій, зокре­ма ви­став­ля­ти свою аль­тер­на­ти­ву існу­ю­чим пла­тфор­мам. І, без­умов­но, цим має за­йма­ти­ся ви­ко­на­вча вла­да. На­при­клад, діа­лог у «Фейс­бу­ці»: що бу­де з Ди­пло­ма­ти­чною ака­де­мі­єю Укра­ї­ни? Це має бу­ти майданчик для зу­стрі­чей із за­ру­бі­жни­ми де­ле­га­ці­я­ми на рів­ні зов­ні­шніх справ і ви­ко­нав­чої вла­ди. І про­гра­ма ре­фор­му­ва­н­ня ді­яль­но­сті на­шої Вер­хов­ної Ра­ди має мі­сти­ти ре­гу­ляр­ні по­стій­ні май­дан­чи­ки для про­го­во­ре­н­ня тих чи ін­ших пи­тань з рі­зни­ми пред­став­ни­ка­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства.

■ Якщо ми хо­че­мо про­су­ва­н­ня укра­їн­ських ін­те­ре­сів, то по­трі­бно ство­ри­ти кіль­ка та­ких майданчиків для обговорення всьо­го спе­ктру пи­тань, як ці­лей зов­ні­шньої, так і вну­трі­шньої по­лі­ти­ки. І як це узго­джу­є­ться з кар­ти­ною сві­ту, яка змі­ню­є­ться. Та­ким чи­ном бу­де за­без­пе­че­но зма­га­н­ня кра­щої дум­ки чи їх ви­ко­нав­ців, і то­ді з’яви­ться той центр, який ві­зьме на се­бе лі­дер­ство. По­ки жви­ни­кає ажі­о­таж нав­ко­ло існу­ю­чих фо­ру­мів, то­му що не­має ін­ших мо­жли­во­стей зу­стрі­ти­ся (осо­бли­во для мо­ло­ді) з ви­да­тни­ми осо­би­сто­стя­ми сві­ту.

Ек­спер­ти «Дня» — про за­клик го­ло­ви Ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди Ган­ни ГОПКО ство­ри­ти аль­тер­на­тив­ний сім’ї Ку­чми — Пін­чу­ка — фо­рум про­су­ва­н­ня укра­їн­ських ін­те­ре­сів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.