Кон­тра­пун­кти «бло­ка­ди»

«Якщо в Укра­ї­ні не­має по­лі­ти­чної си­ли, яка мо­гла б си­стем­но пра­цю­ва­ти зі схо­дом і пів­днем, за­ли­ша­є­ться тіль­ки ство­ри­ти її са­мо­стій­но», — Єгор ФІРСОВ

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

«Якщо в Укра­ї­ні не­має по­лі­ти­чної си­ли, яка мо­гла б си­стем­но пра­цю­ва­ти зі схо­дом і пів­днем, за­ли­ша­є­ться тіль­ки ство­ри­ти її са­мо­стій­но», — Єгор ФІРСОВ

Фонд «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» іме­ні Іль­ка Ку­че­рі­ва з 5 по 15 трав­ня 2017 ро­ку про­вів опи­ту­ва­н­ня екс­пер­тів що­до оці­нок так зва­ної бло­ка­ди ОРДЛО, її на­слід­ків. Ва­жли­вим аспе­ктом до­слі­дже­н­ня дум­ки 36 екс­пер­тів бу­ло ви­яв­ле­н­ня сту­пе­ню ефе­ктив­но­сті по­лі­ти­ки вла­ди що­до цьо­го пи­та­н­ня та, зре­штою, ви­ро­бле­н­ня ре­ко­мен­да­цій для неї. Вар­то за­зна­чи­ти, що на кон­фе­рен­ції про­лу­на­ла апе­ля­ція до роз­ро­бок На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень, який із по­ча­тку вій­ни пе­рі­о­ди­чно ви­дає на­у­ко­ві пу­блі­ка­ції що­до си­ту­а­ції на Дон­ба­сі та в Кри­му. «День» не­о­дно­ра­зо­во звер­тав­ся до те­ми не ли­ше «бло­ка­ди», яка по су­ті та­кою не є,а й уза­га­лі про­бле­ма­ти­ки від­су­тно­сті дер­жав­ної лі­нії що­до оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Від­су­тність та­кої стра­те­гії на­тя­кає на те, що мо­ти­ва­ція прийня­т­тя рі­шень на ви­що­му рів­ні не зав­жди ко­ре­лює з на­ціо­наль­ни­ми ін­те­ре­са­ми, а ча­сто ви­ті­кає або із си­ту­а­тив­них (тоб­то не си­стем­них) рі­шень, або із при­ва­тних ін­те­ре­сів до­мі­ну­ю­чих в Укра­ї­ні сил. Са­ме то­му з по­ча­тку агре­сії РФ про­ти Укра­ї­ни «День» під­ні­мав пи­та­н­ня: ми тор­гу­є­мо чи во­ю­є­мо? При­су­тній на прес-кон­фе­рен­ції ди­ре­ктор Цен­тру при­кла­дних по­лі­ти­чних до­слі­джень «Пен­та» Во­ло­ди­мир ФЕСЕНКО за явив, що осо­би­сто він вва­жає, що «кра­ще тор­гу­ва­ти, ніж во­ю­ва­ти». По­зи­ція спра­ве­дли­ва, як­би не фа­ктор то­го, що укра­їн­ців ні­хто не пи­тав: хо­чуть во­ни во­ю­ва­ти чи ні. На Укра­ї­ну на­па­ли, і во­на зму­ше­на бу­ла за­хи­ща­тись.

«ІСНУЄ ДУАЛІСТИЧНЕ СТАВ­ЛЕ­Н­НЯ ЩО­ДО ОБМЕЖЕННЯ АБО РОЗРИВУ ЕКОНОМІЧНИХ СТОСУНКІВ ІЗ ОКУПОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ»

Роз­по­ча­ла де­ба­ти ана­лі­тик фон­ду «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» Ма­рія ЗОЛКІНА, яка пред­ста­ви­ла зга­да­ні ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня.

«Не­уря­до­ву ча­сти­ну бло­ка­ди, тоб­то, з чо­го все по­чи­на­ло­ся в сі­чні 2017 ро­ку, пе­ре­ва­жна ча­сти­на екс­пер­тів не під­три­ма­ло і вва­жа­ють та­кі дії не­до­ціль­ни­ми, — го­во­рить Ма­рія Золкіна. — На­то­мість подаль­шу ре­а­кцію дер­жа­ви на офі­цій­но­му рів­ні що­до пе­ре­ри­ва­н­ня зв’яз­ків з не­під­кон­троль­ни­ми територіями біль­шість екс­пер­тів під­три­ма­ло. Тоб­то зре­штою існує дуалістичне став­ле­н­ня що­до обмеження або розриву економічних стосунків із окупованими територіями. Ті, хто під­три­мує пе­ре­ри­ва­н­ня від­но­син із «ЛНР» та «ДНР», на­зи­ває при­чи­ною та­кої по­зи­ції те, що Укра­ї­на не по­вин­на у жо­дний спо­сіб під­три­му­ва­ти фі­нан­со­во бо­йо­ви­ків та ке­рів­ни­цтво псев­до­ре­спу­блік, а та­кож мо­жли­вість еко­но­мі­чно­го ти­ску на Ро­сію із до­три­ма­н­ням на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів на­шої кра­ї­ни. Го­лов­ною при­чи­ною не під­трим­ки «бло­ка­ди» ча­сти­ною екс­пер­тів є ускла­дне­н­ня подаль­шої ре­ін­те­гра­ції оку­по­ва­них те­ри­то­рій вна­слі­док оста­то­чно­го розриву зв’яз­ків з Укра­ї­ною. Від­по­від­но, ко­рум­по­ва­ні те­ри­то­рії ще біль­ше на­ро­щу­ють зв’яз­ки з Ро­сі­єю. Вар­то за­зна­чи­ти, що най­більш по­пу­ляр­ним ва­рі­ан­том від­но­син з ОРДЛО се­ред опи­та­них екс­пер­тів є збе­ре­же­н­ня еко­но­мі­чної бло­ка­ди з під­трим­кою гу­ма­ні­тар­них стосунків».

При цьо­му ек­спер­ти кри­ти­ку­ють по­лі­ти­ку Укра­ї­ни що­до ОРДЛО. Біль­шість екс­пер­тів ствер­джу­ють, що вла­да не має стра­те­гії що­до стосунків із оку­по­ва­ної те­ри­то­рії. Во­ни вва­жа­ють, що дії вла­ди є не­по­слі­дов­ни­ми та пе­ре­ко­на­ні, що дер­жа­ва по­га­но роз’яснює свої кро­ки. Го­лов­ний ре­да­ктор ін­тер- нет-пор­та­лу «ОстроВ» Сер­гій ГАРМАШ го­стро роз­кри­ти­ку­вав вла­ду за не­по­слі­дов­ність, при­га­дав­ши су­пе­ре­чли­ві за­яви пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Іри­ни Ге­ра­щен­ко до офі­цій­но­го за­про­ва­дже­н­ня «бло­ка­ди» й пі­сля. Тон кри­ти­ки то­ді у пред­став­ни­ка вла­ди змі­нив­ся кар­ди­наль­но на схваль­ний. Ви сно вок: об ме­же н ня еко­но міч них зв’яз­ків із ОРДЛО при­зве­де до по­си­ле­н­ня ізо­ля­ції цих ра­йо­нів Дон­ба­су від Укра­ї­ни й ускла­днить пер­спе­кти­ви їхньо­го по­вер­не­н­ня під юрис­ди­кцію Укра­ї­ни. Так вва­жа­ють біль­шість екс­пер­тів. Це при­зве­де до змі­цне­н­ня зв’яз­ків «ДНР» та «ЛНР» з Ро­сі­єю, спри­чи­нить по­си­ле­н­ня ан­ти­укра­їн­ських на­стро­їв на не­під­кон­троль­ній те­ри­то­рії, під­ви­щить со­ці­аль­ну на­пру­же­ність і зре­штою по­хи­тне ква­зі­ре­жи­ми «ДНР» та «ЛНР». Во­дно­час ек­спер­ти ско­рі­ше не по­го­джу­ю­ться з тим, що одним із на­слід­ків при­пи­не­н­ня ро­бо­ти ве­ли­ких під­при­ємств на не­під­кон­троль­ній те­ри­то­рії бу­де істо­тне по­пов­не­н­ня лав бо­йо­ви­ків у «ДНР» та «ЛНР».

«ТЕ­РИ­ТО­РІЇ СХОДУ УКРА­Ї­НИ ФА­КТИ­ЧНО ПОЗБАВЛЕНІ ЧІТКИХ ПОСИЛІВ ВІД КИЄВА»

Чо го до сяг ла Укра ї на та кою « бло ка дою » ? По лі тич ний ді яч Єгор ФІРСОВ за­зна­чає, що в оцін- ці став­ле­н­ня до «бло­ка­ди» є низ­ка про­блем. «Я був де­пу­та­том і знаю, як на­ро­дні обран­ці осми­слю­ють це пи­та­н­ня, — ка­же Єгор Фірсов. — В свою чер­гу будь-які со­ціо­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії про­ве­сти ду­же скла­дно. Це все одно, що в 1940—1950-х ро­ках в СРСР опи­ту­ва­ти лю­дей, як во­ни став­ля­ться до Ста­лі­на та до ра­дян­ської вла­ди. Так са­мо що­до го­лов­ної те­ми дис­ку­сії «Чи спри­я­ти­ме «бло­ка­да» по­вер­нен­ню оку­по­ва­них те­ри­то­рій до скла­ду Укра­ї­ни» вва­жаю, що «бло­ка­да» і по­вер­не­н­ня те­ри­то­рій — це два рі­зні пи­та­н­ня, які ле­жать в рі­зних пло­щи- нах. На­га­даю, що на гро­мад­сько­му рів­ні «бло­ка­да» ста­ви­ла ці­лі перш за все по­вер­не­н­ня за­ру­чни­ків. На жаль, дій­сно по­вер­ну­ти за­ру­чни­ків ні ми, ні укра­їн­ська дер­жа­ва не змо­гли. Офіційно за­ру­чни­ків 120, а на­справ­ді їх на­ба­га­то біль­ше. Дру­га ме­та — до­мог­ти­ся змен­ше­н­ня кіль­ко­сті об­стрі­лів. Тут те ж са­ме — ре­зуль­та­тів до­ся­гну­то не бу­ло. Тре­тя ме­та — під­рив еко­но­мі­чної скла­до­вої оку­пан­та. Адже що гір­ше «ДНР», «ЛНР», то гір­ше і для Ро­сії, а от­же, кра­ще для нас. Ко­ли Укра­ї­на, на­при­клад, пе­ре­ста­ла по­ста­ча­ти еле­ктро­енер­гію на оку­по­ва­ну ча­сти­ну Лу­ган­ської обла­сті, то Ро­сія ви­му­ше­на бу­ла «за­жи­ви­ти» цю те­ри­то­рію від се­бе. А це ве­ли­кі ви­да­тки для оку­пан­та». Окре­мі ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що ме­та «бло­ка­ди», яку за­про­по­ну­ва- ла вла­да, на жаль, обме­жу­є­ться ли­ше ви­мо­гою по­вер­ну­ти укра­їн­ські під­при­єм­ства на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії в юри­ди­чне ло­но Укра­ї­ни. Що­прав­да, ін­ші ек­спер­ти ствер­джу­ють, що зга­да­ні ви­мо­ги зі звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків та при­пи­не­н­ня об­стрі­лів не ли­ше не бу­ли до­ся­гну­ті, а й ма­ли вна­слі­док «бло­ка­ди» зво­ро­тний ефект.

Єгор Фірсов вва­жає, що у дер­жа­ви дій­сно не­має ні­яко­го пла­ну що до Дон ба су, а не ли ше що до оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Він за­зна­чив, що при фрон то ві те ри то рії схо ду Укра ї ни фак тич но по збав - ле­ні чітких посилів від Києва, а в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі там па­нує про­ро­сій­ська по­зи­ція. Зокре­ма, на­при­клад, в Ав­ді­їв­ці, яка по­тер пає від об стрі лів бой о ви ків, з 13 те ле ка на лів пра цю ють 12 ро - сійсь ких. Та ким чи ном міс це ві ме­шкан­ці ін­ко­ли на­віть ду­ма­ють, що об­стрі­лює їх укра­їн­ська сто­ро­на, адже са­ме та­ку по­зи­цію транс­лює оку­пант. З дум­кою Фір­со­ва по­го­джу­є­ться і бло­гер із До­не­цька Де нис КА ЗАНСЬ КИЙ, який вва­жає, що не мо­жна пов’язу­ва­ти « бло ка ду » і по вер нен ня те ри то - рій: « Єди на прав да по ля гає в то - му, що до­лю цих зе­мель ви­рі­шує РФ на чо­лі з Пу­ті­ним. Якщо во­ни ви­рі­шать від­да­ти ці те­ри­то­рії, то ми їх отри­ма­є­мо. Як би ми не ста - ви­ли­ся до сво­їх гро­ма­дян на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії і як би їх не про- си­ли по­вер­ну­ти­ся, во­ни не змо­жуть ні­чо­го зро­би­ти, бо са­мі ні­чо­го не ви­рі­шу­ють. Во­ни не є суб’єктом прийня­т­тя рі­шень. Да­вай­те го­во­ри­ти пря­мо — ці лю­ди пе­ре­бу­ва­ють у раб­сько­му ста­ні крі­па­ків. Єди­ний «ви­хлоп» від «бло­ка­ди» по­ля­гає в то­му, що во­на дій­сно ро­бить більш ко­штов­ним і не­ви­гі­дним утри­ма­н­ня цих утво­рень для РФ. І вар­то ска­за­ти, що РФ пи­та­н­ня утри­ма­н­ня цих те­ри­то­рій ви­рі­шує не до­сить успі­шно. Під­при­єм­ства там або за­кри­лись, або про­сто­ю­ють, або пра­цю­ють на 20% вла­сних по­ту­жно­стей».

До­сі існує ве­ли­ка плу­та­ни­на із ви­зна­че­н­ням ре­ін­те­гра­ції і де­о­ку­па­ції. По­вер­ну­ти ОРДЛО мо­жна ли­ше або во­єн­ним чи­ном ( або втра­ти­ти ще біль­ші те­ри­то­рії), або якщо РФ бу­де по­став­ле­на у від­по­від­ні об’єктив­ні умо­ви. Але все це те­о­рія. На пра­кти­ці в са­мій віль­ній Укра­ї­ні існує ма­са роз­бі­жно­стей що­до став­ле­н­ня до Дон­ба­су. Де­зо­рі­єн­та­ція в ін­фор­ма­цій­ній по­лі­ти­ці, а го­лов­не в по­зи­ції вла­ди ( то во­на про­ти « бло­ка­ди » , то нав­па­ки під­три­мує, то во­на за­яв­ляє про звіль­не­н­ня Дон­ба­су вже в цьо­му ро­ці, то го­во­рить про мир­ну ре­ін­те­гра­цію) по­си­лює апа­ти­чні на­строї в су­спіль­стві. На дум­ку Оле­ксан­дра Клю­же­ва, рі­ше­н­ня РНБО бу­ло в си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся вна­слі­док гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «бло­ка­ди», єди­но мо­жли­вим: «То­ді за­ли­ша­ло­ся два шля­хи: або да­лі гра­ти у тор­гів­лю з час­тко­вим обме­же­н­ням і тим са­мим вті­лю­ва­ти ро­сій­ський ім­пе­ра­тив що­до на­яв­но­сті вну­трі­шньо­по­лі­ти­чно­го кон­флі­кту в Укра­ї­ні, або пов­ні­стю при­пи­ни­ти від­но­си­ни з ОРДЛО. Вна­слі­док та­ких дій всі сто­ро­ни кон­флі­кту ма­ють і плю­си, і мі­ну­си. Укра­ї­на при цьо­му отри­ма­ла пев­ний сти­мул роз­ви­ва­ти вла­сну енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність. З’явив­ся при­від бу­ду­ва­ти но­ву еко­но­мі­чну стра­те­гію із До­не­цькою та Лу­ган­ською обла­стя­ми».

КОМУ ВИГІДНО?

« Бло ка да » за гос т ри ла ще й проб ле му роз ри ву від но син між укра­їн­ця­ми на віль­ній і оку­по­ва­ній те ри то рі ях. Ана лі тик Олек - сандр КЛЮЖЕВ вва­жає, що «як би кому хо­ті­ло­ся чи ні, але лю­ди все одно бу­дуть спіл­ку­ва­ти­ся між со бою, їз ди ти один до од но го, і з цьо­го тре­ба ви­хо­ди­ти. Ні­я­кі жорс­ткі мі­ри з обмеження та­ко­го пе­ре­су­ва­н­ня не спра­цю­ють».

Він та­кож ствер­джує, що не­об­хі­дні за­ко­но­дав­чі акти, які ма­ють по­сла­би­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на схі­дні те­ри­то­рії, які при­ля­га­ють до оку­по­ва­них. Це бу­де ді­є­вим за­со­бом до ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су.

Рад ник мі ніс т ра ін фор ма цій - ної по­лі­ти­ки Дми­тро ТКАЧЕНКО ви сло вив ка те го рич ну не зго ду із за со ба ми по діб но до « бло ка ди » і вва­жає, що во­на, нав­па­ки, зро­би­ла ці­ну оку­па­ції для РФ тіль­ки де­шев­шою. «Як до­неч­ча­нин та еко­но­міст ствер­джую, що Ро­сія на­ці­ле­на на ви­зна­н­ня в май­бу­тньо­му не­за­ле­жно­сті «ЛНР» та «ДНР», — ка­же Дми­тро Ткаченко. — Кремль зро­зу­мів, що жо­дні Мін­ські уго­ди не «впи­хнуть» оку­по­ва­ні те­ри­то - рії в Укра­ї­ну. До так зва­ної «на­ціо на лі за ції » бой о ви ка ми під при - ємств, які до то­го бу­ли за­ре­є­стро­ва ні в Ки є ві, але роз та шо ва ні на оку по ва но му Дон ба сі, бюд жет «ДНР» на­пов­ню­вав­ся на 18% на мі­сцях. Тоб­то 82% — це бу­ла су­бвен ція РФ. За раз, ко ли оку пант пе ре за пус тить ці під при єм ст ва, від­но­вить те­хно­ло­гі­чні лан­цю­ги і той же ме­тал пі­де че­рез РФ до ін­ших кра­їн, це озна­ча­ти­ме, що ОРДЛО отри­має мо­жли­вість на­пов­ню­ва­ти свій бю­джет на 30 — 50%». Во­ло­ди­мир Фесенко, у свою чер­гу, ви­сло­вив пі­до­зру, що за « бло ка дою » мо же сто я ти бо - роть­ба з кон­кре­тним олі­гар­хом — Рі­на­том Ахме­то­вим. Та­ким чи­ном, мо­ти­ва­ція «бло­ка­ди» ви­гля­дає до­сить сум­нів­ною.

Вза­га­лі дис­ку­сія, яка роз­гор­ну­ла­ся на де­ба­тах се­ред при­су­тніх екс­пер­тів, до­во­дить, що пи­та­н­ня ре­ін­те­гра­ції, де­о­ку­па­ції та «бло­ка­ди» ОРДЛО сти­ка­ю­ться з низ­кою су­пе­ре­чли­вих оці­нок си­ту­а­ції. На­віть са­ме сло­во «бло­ка­да», м’яко ка­жу­чи, не є до­ре­чним, адже Укра­ї­на ні­ко­ли не від­мов­ля­лась від по­ста­ча­н­ня на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії про­до­воль­ства та гу­ма­ні­тар­них ван­та­жів. Сло­во ж «бло­ка­да» ще з 2014 ро­ку від­вер­то ви­ко­ри­сто­ву­ва­лось ро­сій­ськи­ми про­па­ган­ди­ста­ми в ра­кур­сі від­мо­ви Укра­ї­ни від Дон­ба­су та Кри­му і в асо­ці­а­тив­но­му ря­ді з «бло­ка­дою Ле­нін­гра­да». Але сло­во це вже ши­ро­ко уві­йшло у вжи­ва­н­ня, і то­му ор­га­ні­за­то­ри де­ба­тів зав­ба­чли­во у прес-ре­лі­зах взя­ли йо­го в ла­пки.

НОВА СИЛА

Уча­сни­ки де­ба­тів Єгор Фірсов та Де­нис Ка­зан­ський зго­дом опри­лю­дни­ли у Facebook на­мір ство­ри­ти гро­мад­ську іні­ці­а­ти­ву — пар­тію «Аль­тер­на­ти­ва».

«Вчо­ра ми по­ка­зу­ва­ли вам ре зуль та ти со ці о ло гіч но го до - слі­дже­н­ня, яке про­ве­ли в Дон­ба­сі на на­ше за­мов­ле­н­ня, — пи­ше Єгор Фірсов. — Йо­го ре­зуль­та­ти ви­яви­ли­ся до­сить сум­ни­ми і ра­зом з тим — пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми. Ні для ко­го не се­крет, що в Дон­ба­сі до­сить по­ши­ре­ні ан ти ук ра їнсь кі на строї. І з та­кою по­лі­ти­кою, яка про­во­ди­ться у нас, мо­жна не роз­ра­хо­ву­ва­ти на те, що во­ни швид­ко зни­кнуть. Про­блем­ни­ми ре­гіо­на­ми дер­жа­ва як не за­йма­ло­ся ра­ні­ше, так не зай ма єть ся і те пер. Це сто су єть ся не тіль ки До - нець кої та Лу гансь кої об лас - тей. Не­має сум­ні­вів, що схо­жа кар­ти­на і в Хар­ко­ві, і в Оде­сі».

Єгор Фір сов ро бить ви сно - вок: «Якщо в Укра­ї­ні не­має по­лі тич ної си ли, яка мог ла б які­сно й си­стем­но пра­цю­ва­ти з на се лен ням у пів ден них та схід них ре гі о нах ( я не бе ру до ува­ги п’яту ко­ло­ну) і про­ти­стоя ти там ре ван шу про ро сійсь - ких сил, то за­ли­ша­є­ться зро­би­ти її са­мо­стій­но».

Су дя чи із за яв ле них на пе - ре­до­дні уча­сни­ка­ми іні­ці­а­тив­ної гру пи тез, мож на зро зу мі - ти, що нова пар­тія до­три­му­ва­ти меть ся рі шу чих кро ків сто - сов но оку по ва них те ри то рій, зокре­ма під­трим­ки «бло­ка­ду». По ка зо вим мо мен том є те, що пред­став­ни­ки «Аль­тер­на­ти­ви» є ви хід ця ми са ме з Дон ба су і на­го­ло­шу­ють на окре­мі­шно­сті від Рі­на­та Ахме­то­ва, який три­ва­лий час ство­рю­вав, зокре­ма, по лі тич ні про ек ти з « ре гі о - наль­ним» на­хи­лом.

До но­вої пар­тії бу­ло та­кож за пи тан ня від Ма рії Зол кі ної: « Без апе ля цій на те за в ду сі « ми — пар тія пів дня і схо ду » мо­же мі­сти­ти в со­бі ті ж ри­зи­ки, че рез які ба га то лі ній роз - ко лу з’ яви ло ся в прин ци пі і які по­трі­бно до­ла­ти ра­зом з їхні ми згуб ни ми на слід ка ми » . Справ ді, з огля ду на те, що фра за « по чу ти Дон бас » за - зви­чай озна ча ла « по чу ти Кремль » , важ ли во чіт ко про - ве­сти лі­нію про­бле­ма­ти­ки схі­дно го ре гі о ну, який пе ре бу ває під про­па­ган­дист­ським ви­про­мі ню ван ням кра ї ни- агре со ра. Тра­пля­лись ви­пад­ки, ко­ли де­які іні ці а то ри з ук ра їнсь ко го бо ку сі да ли за один стіл з до - сить сум­нів­ни­ми «пред­став­ни­ка­ми» Дон­ба­су, а то­чні­ше — з ма­ріо­не­тка­ми оку­пан­та. Хто ж у та­ко­му ра­зі на­справ­ді іні­ці­ю­вав по­ді­бні «діа­ло­ги дру­жби»? От­же, по ява но вої по лі тич ної си­ли з чі­тки­ми про­по­зи­ці­я­ми, учас ни ка ми якої є справ ж ні па­трі­о­ти­чні ви­хід­ці з Дон­ба­су, вкрай не­об­хі­дна.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Єгор Фірсов

Ма­рія Золкіна

Дми­тро Ткаченко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.