Ко­рі БУКЕР,

член Ко­мі­те­ту з за­кор­дон­них справ Се­на­ту США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми ба­чи­мо вра­жа­ю­чу ро­сій­ську агре­сію, гі­бри­дну вій­ну. Ро­сія на­ма­га­є­ться де­ста­бі­лі­зу­ва­ти не ли­ше Укра­ї­ну, а й усю Єв­ро­пу. Ми ба­чи­мо ро­сій­ську агре­сію що­до на­ших ви­бо­рів у США, ба­чи­мо її що­до ви­бо­рів у Фран­ції, що­до Ла­твії, Ли­тви, Есто­нії — всю­ди. Але зо­се­ре­дже­на во­на тут, в Укра­ї­ні. Для ме­не як аме­ри­кан­ця це — бо­роть­ба не ли­ше Укра­ї­ни, це транс­а­тлан­ти­чна би­тва. Тож я за по­лі­ти­ку, яка під­три­му­ва­ла б укра­їн­ців у їхній бо­роть­бі за ви­щі ці­лі — сво­бо­ду і де­мо­кра­тію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.