«Не­ве­ли­кий крок до ін­клю­зії»

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Агент­ство ООН у спра­вах бі­жен­ців пред­ста­ви­ло ди­тя­чу книж­ку про пра­ва лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю

«Ді­тям — про Кон­вен­цію ООН про пра­ва лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю» — так на­зи­ва­є­ться кни­га. Про­ект акцен­тує ува­гу на по­тре­бах гро­ма­дян з ін­ва­лі­дні­стю, по­стра­жда­лих від вій­сько­во­го кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни. Адже, за да­ни­ми Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, у нас за­ре­є­стро­ва­но близь­ко 66,5 ти­ся­чі вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб з ін­ва­лі­дні­стю. Ще близь­ко 320 ти­сяч про­жи­ва­ють на не­під­кон­троль­ній те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей.

Ек­спер­ти на­го­ло­шу­ють, що че­рез пе­ре­се­ле­н­ня ба­га­то ді­тей і до­ро­слих з ін­ва­лі­дні­стю за­зна­ють по­двій­ної дис­кри­мі­на­ції: з одно­го бо­ку, як пе­ре­се­лен­ці, з ін­шо­го — як лю­ди з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Во­ни стра­жда­ють від со­ці­аль­ної ізо­ля­ції, не­то­ле­ран­тно­го став­ле­н­ня, від­су­тно­сті ін­клю­зії в шко­лах. Ди­тя­ча вер­сія Кон­вен­ції ООН про пра­ва лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю роз­ро­бле­на для шко­ля­рів мо­лод­ших і се­ре­дніх кла­сів, на­віть ство­рю­ва­ла­ся із за­лу­че­н­ням ді­тей. На­клад кни­ги на­ра­зі — дві ти­ся­чі ек­зем­пля­рів, її по­ши­рю­ва­ти­муть у шко­лах, зокре­ма там, де є біль­ше ді­тей-пе­ре­се­лен­ців і ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Та­ко­ж­еле­ктрон­ну вер­сію кни­ги роз­по­всю­джу­ва­ти­муть че­рез Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки. Асель ОРМОНОВА, ра­дник з пи­тань за­хи­сту прав Агент­ства ООН у спра­вах бі­жен­ців в Укра­ї­ні:

— В Укра­ї­ні тре­ба про­су­ва­ти прин­ци­пи ін­клю­зив­но­сті, ко­ли всі чле­ни су­спіль­ства, як здо­ро­ві гро­ма­дя­ни, так і з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми чи з ін­ших кра­їн, від­чу­ва­ють се­бе рів­но­цін­ни­ми гро­ма­дя­на­ми. Тоб­то за­лу­че­ні до всіх сфер жи­т­тя су­спіль­ства, за­до­воль­ня­ють свої со­ці­аль­ні, осві­тні, осо­би­сті по­тре­би. Ми пра­цю­є­мо з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми, щоб во­ни бра­ли на свої по­са­ди гро­ма­дян будь-яко­го ві­ку, ста­ті, з ін­ва­лі­дні­стю. Це має ста­ти нор­мою в усіх ор­га­ні­за­ці­ях.

Зав­дя­ки но­вій кни­зі ми хо­че­мо зро­би­ти не­ве­ли­чкий крок до ін­клю­зії, до змін у су­спіль­стві. Ми про­по­ну­є­мо спро­ще­ну вер­сію Кон­вен­ції ООН про пра­ва лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, зро­бле­ну для ді­тей 6-11 ро­ків. Вчи­те­лі мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її на сво­їх уро­ках. Чи­та­чі на­сам­пе­ред по­вин­ні зро­зу­мі­ти, що ми всі ма­є­мо одна­ко­ві пра­ва. Про це ва­жли­во го­во­ри­ти ді­тям якнай­ра­ні­ше. Вив­че­н­ня прав має бу­ти ча­сти­ною за­галь­ної осві­ти, а не до­да­тко­вої, ко­ли ми вже ста­є­мо до­ро­сли­ми. То­му що у ді­тей на­ба­га­то про­сті­ше, ні­жу до­ро­слих, ви­хо­ву­ва­ти то­ле­ран­тність, по­ва­гу до ін­ших, і до се­бе — зокре­ма. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що ді­ти до­по­мо­жуть нам по­ши­рю­ва­ти ці зна­н­ня се­ред сво­їх ба­тьків.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.