Ака­де­мік у ка­ри­ка­ту­рі

Ві­ктор Бо­го­рад став по­че­сним ака­де­мі­ком Ро­сій­ської ака­де­мії ми­стецтв

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

30 трав­ня ав­тор «Дня», ві­до­мий ро­сій­ський ка­ри­ка­ту­рист Ві­ктор Бо­го­рад, один із не­ба­га­тьох, хто не опу­стив­ся до про­па­ган­ди ре­жи­му, а нав­па­ки, по­стій­но на­ро­щує гли­би­ну сво­їх ро­біт, Ві­ктор Бо­го­рад став по­че­сним ака­де­мі­ком Ро­сій­ської ака­де­мії ми­стецтв, ду­же сер­йо­зної на­у­ко­вої уста­но­ви. «День» щи­ро при­ві­тав Віктора Бо­ри­со­ви­ча і ско­ри­став­ся на­го­дою, щоб по­ста­ви­ти ко­ле­зі кіль­ка за­пи­тань.

«Це ду­же ве­ли­ка не­спо­ді­ван­ка для ме­не, — го­во­рить ка­ри­ка­ту­рист про по­дію, що від­бу­ла­ся. — Ці­ка­во, що всі по­че­сні ака­де­мі­ки з ка­ри­ка­ту­ри — із Мо­скви, я пер­ший, хто отри­мав та­ке зва­н­ня, із Санкт-Пе­тер­бур­га. До ре­чі, я впер­ше був у Мо­скві в Ро­сій­ській ака­де­мії ми­стецтв. Її ви­став­ко­ві за­ли — це ко­ло­саль­ний му­зей, фан­та­сти­чна кіль­кість ро­біт Це­ре­те­лі...». На за­пи­та­н­ня, чи дає та­ке ви­зна­н­ня щось, окрім мо­раль­но­го за­до­во­ле­н­ня, Ві­ктор Бо­ри­со­вич усмі­ха­є­ться: «Хі­ба що тіль­ки вхід у му­зей. Хо­ча я сьо­го­дні вже отри­мав від одно­го за­мов­ни­ка пи­та­н­ня, чи не змі­ня­ться роз­цін­ки, і я йо­го за­спо­ко­їв, що роз­цін­ки не змі­ня­ться. Це су­то сим­во­лі­чне зва­н­ня».

Ми по­ці­ка­ви­лись і до­лею остан­ньої кни­ги ка­ри­ка­тур — спіль­ної ро­бо­ти Віктора Богорада і В’яче­сла­ва Ши­ло­ва «Я — со­ба­ка, я — кіт» (на­га­да­є­мо, аль­бом ка­ри­ка­тур, у яко­му з одно­го бо­ку — ма­люн­ки про со­бак, а з дру­го­го — про ко­тів, ви­йшов во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку і фі­нан­су­вав­ся ме­то­дом кра­уд­фан­дин­гу — див. «День» № 96—97 від 3 черв­ня 2016 ро­ку). «Весь на­клад ро­зі­йшов­ся, і ми схо­пи­ли­ся за го­ло­ву, оскіль­ки ні в Ши­ло­ва, ні у ме­не не за­ли­ши­лось при­мір­ни­ків. Ві­ро­гі­дно, тре­ба бу­ло б по­вто­ри­ти та­ку акцію. Всі, хто за­мо­вив книж­ки, отри­ма­ли їх. І ні­хто не за­ли­шив­ся обра­же­ний. Ми отри­ма­ли хо­ро­ші від­гу­ки, — роз­по­від­ає Ві­ктор Бо­ри­со­вич. — Хоч як див­но, ви­дав­ни­цтва вва­жа­ють, що на ка­ри­ка­ту­ру по­пи­ту не­має. А з’ясу­ва­ло­ся, що є, і весь на­клад ро­зі­йшов­ся до­сить швид­ко. Ми жо­три­ма­ли гро­ші на­пе­ред, на­дру­ку­ва­ли і про­тя­гом двох мі­ся­ців усе ро­зі­сла­ли. У нас ме­ре­жа по­ши­ре­н­ня са­ма скла­ла­ся. Ми, на­пев­но, по­ці­ли­ли в бо­льо­ву то­чку: є ко­то­лю­би, є со­ба­чни­ки, а в цій кни­зі і со­ба­ки, і ко­ти. Тоб­то всі за­ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ні. Ви­яв­ля­є­ться, це ду­же ці­ка­во. На­пев­но, тре­ба бу­де по­ду­ма­ти що­до но­во­го про­е­кту». Але ці­ка­вість до ко­тів і со­бак зов­сім не озна­чає для Віктора Бо­ри­со­ви­ча від­хід від ре­аль­но­сті, ба­га­то йо­го ро­біт — про со­ці­аль­но-по­лі­ти­чну дій­сність.

А про си­ту­а­цію з пу­блі­ка­ці­єю ка­ри­ка­тур у ці­ло­му Ві­ктор Бо­го­рад го­во­рить: «У Ро­сії за­раз ду­же ма­ло дру­ку­ють ка­ри­ка­тур. Якщо й дру­ку­ють, то це про­па­ган­да. Тоб­то під за­мов­ле­н­ня, і во­ни зав­жди до­ста­тньою мі­рою злі і не ду­же ро­зум­ні. І го­лов­не, що ви­ни­кає якась га­зе­та з ци­ми про­па­ган­дист­ськи­ми ка­ри­ка­ту­ра­ми, і як тіль­ки во­на осво­ює гро­ші, які дер­жа­ва їй дає, одра­зу жпри­пи­няє своє існу­ва­н­ня. А вза­га­лі, ду­же ва­жли­вий мо­мент, на си­ту­а­цію ду­же впли­нув ви­па­док із «Шар­лі Ебдо». На­ше МЗС по­стій­но огля­дає цей жур­нал і по­стій­но обу­рю­є­ться ка­ри­ка­ту­ра­ми. За­зви­чай ре­да­кто­ри ін­ших га­зет Ро­сії про­сто бо­я­ться дру­ку­ва­ти ка­ри­ка­ту­ри. І так не ли­ше в Ро­сії. Ко­ли ми з Ши­ло­вим бра­ли участь у Фран­ції у фе­сти­ва­лі ре­да­кцій­них ка­ри­ка­ту­ри­стів, де бу­ли пред­став­ни­ки 34 кра­їн, во­ни всі в один го­лос го­во­ри­ли, що пі­сля «Шар­лі Ебдо» ста­ло скла­дно дру­ку­ва­ти ка­ри­ка­ту­ри. Тоб­то ре­да­кто­ри по­чи­на­ють бо­я­ти­ся. А ви не за­бу­вай­те, що у нас у Ро­сії ще є за­кон «Про обра­зу від­чут­тів ві­ру­ю­чих». Ре­да­кто­ри про­сто бо­я­ться, що хтось обра­зи­ться, не так зро­зу­міє і, як ка­жуть, бу­дуть не­при­єм­но­сті. То­му те, що га­зе­та «День» дру­кує ка­ри­ка­ту­ри, — чу­до­во».

Справ­ді, це чу­до­во. У «Дня» дав­ня тра­ди­ція спів­пра­ці з ка­ри­ка­ту­ри­ста­ми і, на від­мі­ну від ро­сій­ських ви­дав­ництв, ми (і на­ші чи­та­чі) вва­жа­є­мо, що ка­ри­ка­ту­ра має ве­ли­кий по­пит. То­му із за­до­во­ле­н­ням про­дов­жу­ва­ти­ме­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.