Пи­ро­гів хо­чуть ото­чи­ти ви­со­тка­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ки­їв­ра­да мо­же до­зво­ли­ти за­бу­до­ву охо­рон­ної зо­ни На­ціо­наль­но­го му­зею на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту Укра­ї­ни

Скан­даль­не рі­ше­н­ня про бу­дів­ни­цтво ви­со­ток в охо­рон­них ме­жах му­зею впер­ше ви­не­сли на роз­гляд де­пу­та­тів Ки­їв­ра­ди в лю­то­му цьо­го ро­ку. То­ді до го­ло­су­ва­н­ня спра­ва не ді­йшла. Пов­тор­ний роз­гляд про­е­кту рі­ше­н­ня про на­да­н­ня ко­му­наль­но­му під­при­єм­ству «Спе­цжи­тло­фонд» де­ся­ти ге­кта­рів зем­лі впри­тул до На­ціо­наль­но­го му­зею на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту Укра­ї­ни, ві­до­мо­го як му­зей про­сто не­ба в Пи­ро­го­ві, за­пла­но­ва­но на 1 черв­ня. Гро­мад­ський акти­віст Ми­хай­ло ПОГРЕБИСЬКИЙ ко­мен­тує цей про­ект: «Це за­ги­бель му­зею. Нав­ко­ло бу­дуть ви­со­тки!» Адже пе­ред­ба­ча­є­ться зве­де­н­ня дев’яти­по­вер­хо­вих жи­тло­вих бу­дин­ків з дво­ма при­бу­до­ва­ни­ми ди­тя­чи­ми са­до­чка­ми, від­ді­ле­н­ням зв’яз­ку то­що. Тоб­то бі­ля му­зею, який опо­від­ає про ар­хі­те­кту­ру укра­їн­сько­го се­ла, ви­ро­сте су­ча­сний жи­тло­вий ком­плекс.

Для цьо­го мі­сто зби­ра­є­ться за­бу­ду­ва­ти по­ле між­ву­ли­ця­ми Ака­де­мі­ка За­бо­ло­тно­го та Ме­тро­ло­гі­чною. Цей віль­ний про­стір — на­че епі­граф до му­зей­ної екс­по­зи­ції. За­бу­до­ву­ва­ти йо­го в жо­дно­му ра­зі не мо­жна, адже це су­пе­ре­чить Ге­не­раль­но­му пла­ну роз­ви­тку му­зею і руй­нує при­ро­дний ланд­шафт. Але шан­си збе­рег­ти те­ри­то­рію та­нуть. Як по­ві­до­мив «Дню» за­сту­пник ди­ре­кто­ра му­зею Ігор ПАНЬКІВ, ча­сти­на ко­ле­кти­ву ра­зом з гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми бо­ре­ться, як мо­же. Та не­що­дав­но ге­не­раль­ний ди­ре­ктор му­зею Юрій Бой­ко під­пи­сав лист, яким по­го­див за­бу­до­ву де­ся­ти ге­кта­рів охо­рон­ної зо­ни.

Ми­хай­ло Погребиський на­ді­слав ре­да­кції від­ска­но­ва­ну ко­пію ли­ста (від 6 кві­тня 2017 ро­ку з ви­хі­дним но­ме­ром 1/111) від му­зею до ди­ре­кції КП «Спе­цжи­тло­фонд». Ген­ди­ре­ктор му­зею Юрій Бой­ко на­га­дав у ньо­му, що йде­ться про уні­каль­ний етно­гра­фі­чний за­клад, де збе­рі­га­ю­ться 300 пам’яток на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри. Чо­мусь Юрій Бой­ко за­зна­чає, що пе­ред­ба­че­на під за­бу­до­ву ді­лян­ка всьо­го ли­ше ме­жує з му­зе­єм, а не є йо­го охо­рон­ною зо­ною, то­му ра­дить «Спе­цжи­тло­фон­ду» «при роз­ро­блен­ні та за­твер­джен­ні прое­кт­но-ко­што­ри­сної до­ку­мен­та­ції бу­дів­ни­цтва жи­тло­вих бу­дин­ків ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти укра­їн­ські ар­хі­те­ктур­ні тра­ди­ції». Та­кож­про­сить при про­е­кту­ван­ні вра­ху­ва­ти осо­бли­во­сті ре­льє­фу, транс­порт­но­го спо­лу­че­н­ня та ви­со­тність за­бу­до­ви на ді­лян­ці по­бли­зу му­зею. А в ра­зі ре­а­лі­за­ції про­е­кту ге­не­раль­ний ди­ре­ктор про­сить обла­шту­ва­ти на те­ри­то­рії му­зею від­кри­ті ав­то­сто­ян­ки для уча­сни­ків свят, фе­сти­ва­лів та ви­ста­вок...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.