До­по­мо­га по­ряд із до­мом

Хер­сон­ські па­ці­єн­ти з ВІЛ отри­му­ва­ти­муть те­ра­пію у ра­йон­них лі­кар­нях

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Дня­ми у Хер­сон­ській по­лі­клі­ні­ці ім. Є.Є. Ка­ра­бе­ле­ша від­був­ся прес-бри­фінг з на­го­ди за­пу­ску по­слу­ги з при­зна­че­н­ня та ви­да­чі ан­ти­ре­тро­ві­ру­сної те­ра­пії (АРТ) для лі­ку­ва­н­ня ВІЛ-ін­фі­ко­ва­них у по­лі­клі­ні­ках мі­ста. Від­те­пер, за сло­ва­ми го­лов­но­го лі­ка­ря мі­ської клі­ні­чної лі­кар­ні ім. Є.Є. Ка­ра­бе­ле­ша Ал­ли Ма­ли­цької, па­ці­єн­ти з ВІЛ отри­му­ва­ти­муть АРТ-пре­па­ра­ти з лі­ку­ва­н­ня ВІЛ-ін­фе­кції в зви­чай­них по­лі­клі­ні­ках Ко­ра­бель­но­го, Дні­пров­сько­го та Су­во­ров­сько­го ра­йо­нів мі­ста.

«Йде­ться про більш ніж714 па­ці­єн­тів, які змо­жуть отри­му­ва­ти жит­тє­во не­об­хі­дне лі­ку­ва­н­ня по­руч з до­мом. Це до­зво­лить не пе­ре­ри­ва­ти лі­ку­ва­н­ня, адже та­ким чи­ном лю­ди­на стає без­пе­чною і не мо­же ін­фі­ку­ва­ти ін­ших», — за­зна­чи­ла Ма­ли­цька. У рам­ках пі­ло­тно­го про­е­кту «Ста­лість ВІЛ-по­слуг», який впро­ва­джу­є­ться за під­трим­ки про­е­кту USAID «Ре­фор­ма ВІЛ-по­слуг у дії», близь­ко ста сі­мей­них лі­ка­рів про­йшли на­вча­н­ня з те­сту­ва­н­ня на ВІЛ та при­зна­че­н­ня ан­ти­ре­тро­ві­ру­сної те­ра­пії хво­рим.

«Ми змо­гли на­ла­го­ди­ти зру­чну для па­ці­єн­та си­сте­му на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг. Те­пер хер­сон­ці мо­жуть в рам­ках одно­го за­кла­ду прой­ти те­сту­ва­н­ня на ВІЛ, про­кон­суль­ту­ва­ти­ся та отри­ма­ти АРТ-лі­ку­ва­н­ня, яке до­зво­лить жи­ти і да­лі пов­но­цін­ним жи­т­тям. Лю­ди не ви­тра­ча­ти­муть час та гро­ші на пе­ре­су­ва­н­ня мі­стом, адже всі по­слу­ги, в то­му чи­слі лі­ку­ва­н­ня АРТ, на­да­ю­ться без­опла­тно», — про­ко­мен­ту­вав хер­сон­ський мі­ський го­ло­ва Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­єн­ко.

Від­те­пер лі­ку­ва­н­ня АРТ до­сту­пно в та­ких по­лі­клі­ні­ках Хер­со­на: КЗ «Хер­сон­ська мі­ська клі­ні­чна лі­кар­ня ім. Є. Є. Ка­ра­бе­ле­ша», КЗ «Хер­сон­ська мі­ська клі­ні­чна лі­кар­ня ім. О. С. Лу­чан­сько­го», КЗ «Хер­сон­ська мі­ська клі­ні­чна лі­кар­ня ім. Афа­на­сія і Оль­ги Тро­пі­них», КУ «Обла­сний нар­ко­ло­гі­чний ди­спан­сер».

До­від­ка «Дня» . Пі­ло­тний про­ект «Ста­лість ВІЛ-по­слуг» впро­ва­джу­є­ться у Хер­со­ні спіль­но з Хер­сон­ською мі­ською ра­дою, Де­пар­та­мен­том охо­ро­ни здо­ров’я Хер­сон­ської ОДА та Хер­сон­ською мі­ською гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю «Асо­ці­а­ція XXI сто­лі­т­тя» в рам­ках про­е­кту USAID «Ре­фор­ма ВІЛ-по­слуг у дії». Одні­єю з го­лов­них ці­лей пі­ло­ту є за­про­ва­дже­н­ня мо­де­лі ста­ло­го на­да­н­ня ВІЛ-по­слуг на мі­сце­во­му рів­ні, що до­зво­лить най­більш ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­сур­си для бо­роть­би з епі­де­мі­єю ВІЛ/СНІДу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.