За­для по­кра­ще­н­ня яко­сті по­до­ро­жей

В Укра­ї­ні за­пу­стять На­ціо­наль­ну про­гра­му ло­яль­но­сті «Ту­рист Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - День України -

Про це йде­ться у Ме­мо­ран­ду­мі, який 31 трав­ня 2017 ро­ку під­пи­са­ли Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, ПАТ КБ «При­ват­банк», На­ціо­наль­на ту­ри­сти­чна ор­га­ні­за­ція та Visa International Service Association, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Про­ект спря­мо­ва­ний на по­кра­ще­н­ня умов та яко­сті в’їзно­го та вну­трі­шньо­го ту­ри­зму в Укра­ї­ні, кра­що­го до­сту­пу до об’єктів укра­їн­ської ту­ри­сти­чної ін­фра­стру­кту­ри, ство­ре­н­ня си­сте­ми зни­жок для по­стій­них ман­дрів­ни­ків че­рез за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій та ін­но­ва­цій­них про­грам.

Про­гра­ма «Ту­рист Укра­ї­ни» пе­ред­ба­чає ши­ро­ке ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій і ци­фро­вих рі­шень, пе­ред­ба­чає спе­ці­аль­ний мо­біль­ний до­да­ток для зру­чно­сті ко­ри­сту­ва­чів, а та­кож­ком­плекс мар­ке­тин­го­вих оф-лайн за­хо­дів для ман­дрів­ни­ків.

Крім то­го, про­гра­ма «Ту­рист Укра­ї­ни» є ко­брен­дин­го­вим про­е­ктом, яка зав­дя­ки уча­сті На­ціо­наль­ної ту­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції Укра­ї­ни за­лу­чає до про­е­кту ін­ших сві­то­вих пар­тне­рів у сфе­рі ту­ри­зму та до­ти­чних до ньо­го га­лу­зях. Як-то на­зем­ні та по­ві­тря­ні пе­ре­ві­зни­ки, го­тель­ні ме­ре­жі, ме­ре­же­ві ту­р­опе­ра­то­ри і ту­р­аген­ти, стра­хо­ві ком­па­нії, мо­біль­ні опе­ра­то­ри, ме­ре­жі за­пра­вок, ре­сто­ра­ни, клу­би, пля­жі, му­зеї та ін­ші ту­ри­сти­чні ло­ка­ції, ма­га­зи­ни і тор­го­ві ме­ре­жі та ін­ших.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.