Агра­мунт від­мов­ля­є­ться йти у від­став­ку, по­при до­мов­ле­ність

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи Пе­дро Агра­мунт не по­дав у від­став­ку з по­са­ди очіль­ни­ка ПАРЄ, по­при по­пе­ре­дню до­мов­ле­ність з по­лі­ти­чни­ми гру­па­ми асам­блеї. За по­ві­дом­ле­н­ня­ми ЗМІ, пан Агра­мунт був при­су­тній на за­сі­дан­ні Бю­ро ПАРЄ, яке від­бу­ло­ся у Пра­зі в по­не­ді­лок вве­че­рі, й пі­шов звід­ти, щой­но бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня про при­зна­че­н­ня слід­чих для роз­слі­ду­ва­н­ня ко­ру­пції в ПАРЄ. На­га­да­є­мо, на від­став­ці Агра­мун­та на­по­ля­гає укра­їн­ська де­ле­га­ція в ПАРЄ. Ра­зом з укра­їн­ськи­ми де­пу­та­та­ми за усу­не­н­ня Агра­мун­та від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків пре­зи­ден­та ви­сту­па­ють ін­ші де­ле­га­ції зокре­ма пі­сля то­го, як ста­ло ві­до­мо про йо­го по­їзд­ки в Си­рію ра­зом з ро­сій­ськи­ми де­пу­та­та­ми. 28 кві­тня Бю­ро ПАРЄ аб­со­лю­тною біль­ші­стю ви­сло­ви­ло не­до­ві­ру Агра­мун­ту. Крім то­го, на адре­су Агра­мун­та лу­на­ють зви­ну­ва­че­н­ня що­до при­че­тно­сті до ко­ру­пції в ПАРЄ.

Пред­став­ник Укра­ї­ни в Ра­ді Єв­ро­пи Дми­тро КУЛЕБА ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню», що Пе­дро Агра­мунт чі­пля­є­ться за ко­жну со­ло­мин­ку, щоб утри­ма­ти­ся на по­са­ді й цим про­дов­жи­ти кри­зу в ПАРЄ. «Цей сце­на­рій від­по­від­ає ін­те­ре­сам ро­сі­ян. Асам­блея ви­гля­да­ти­ме без­по­ра­дною ін­сти­ту­ці­єю і втра­ча­ти­ме свій ав­то­ри­тет. Агра­мунт ігно­рує рі­ше­н­ня Бю­ро і по­лі­ти­чних груп Асам­блеї. Він на­по­ля­гає на то­му, що зму­си­ти йо­го пі­ти мо­же ли­ше гру­па ЄНП в ПАРЄ, яка де­ле­гу­ва­ла Агра­мун­та на цю по­са­ду. То­ждо черв­не­вої се­сії три­ва­ти­ме би­тва за ЄНП, — на­го­ло­сив укра­їн­ський ди­пло­мат, по­ві­дом­ляє Ми­ко­ла СІРУК, «День».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.