Се­ред лі­де­рів вій­сько­вої осві­ти

Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет По­ві­тря­них сил уві­йшов до рей­тин­гу «Топ-200 Укра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Удос ко на лен ня освіт ньо го про це су та сис те ми під го - тов­ки вій­сько­вих фа­хів­ців, впро вад жен ня єв ро пейсь - ких стан дар тів, від по від ність ви - кли кам су час нос ті — це го лов ні зав­да­н­ня, які сьо­го­дні ста­вить Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни та Ге­не раль ний штаб Зброй них сил Укра­ї­ни пе­ред ви­щи­ми вій­сько­ви­ми на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми.

За по­над де­ся­ти­рі­чну істо­рію рей­тин­гів ви­щих на­вчаль­них за- кла­дів Укра­ї­ни до­ся­гне­н­ня Хар - ків­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет По­ві­тря­них сил іме­ні Іва­на Ко­же­ду­ба — це пер­ше ви­зна­н­ня осві­тніх здо­бу­тків вій­сько­вої осві­ти.

Ко­ле­ктив уні­вер­си­те­ту, вра­хо­ву­ю­чи су­ча­сні ви­кли­ки, до­свід ве­де­н­ня бо­йо­вих дій, успі­шно здій­снює під­го­тов­ку вій­сько­вих фа­хів­ців для Зброй них сил Укра ї ни за но­ви­ми стан­дар­та­ми та одно­ча­сно по кра щує по каз ни ки сво­єї ака де - мі­чної ді­яль­но­сті, під­си­лює зв’яз- ки з спо рід не ни ми ви щи ми на - вчаль­ни­ми за­кла­да­ми Укра­ї­ни та сві­ту, бе­ре по­стій­ну участь в між­на­ро­дних за­хо­дах.

На­га­да­є­мо, що за на­по­ле­гли­ву та си­стем­ну ро­бо­ту у га­лу­зі вій­сько­вої осві­ти ХНЦПС іме­ні Іва­на Ко­же­ду­ба уві­йшов до рей­тин­гу ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів ІІІ—IV рів­ня акре­ди­та­ції «Топ-200 Укра­ї­на».

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.