Май­стер-клас для ма­е­стро

16 та 17 черв­ня у Ки­є­ві три­ва­ти­ме IX Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь ди­ри­ген­тів

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га ПРИНДЮК

Фо­рум від­бу­ва­ти­ме­ться у На­ціо­наль­но­му бу­дин­ку ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки Укра­ї­ни. На­га­да­є­мо, Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь ди­ри­ген­тів бу­ло за­сно­ва­но у 2008 р. Крі­сто­фом Ро­ді ( Швей­ца­рія) та Ме­тью Бра­у­ном (США).

— По­ді­бних фе­стів у на­шій кра­ї­ні не існує! У Мі­жна­ро­дно­му фе­сти­ва­лі ди­ри­ген­тів «Ки­їв-2017» бе­руть участь мо­ло­ді та­ла­но­ви­ті ди­ри­ген­ти, які пра­гнуть отри­ма­ти до­свід ро­бо­ти з ор­ке­стром та ви­сту­пу на ве­ли­кій сце­ні, — роз­ка­за­ла « Дню » по­мі­чник ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка Ан­сам­блю кла­си­чної му­зи­ки ім. Б.Ля­то­шин­сько­го Оль­га КОНОНЕНКО. — Вже дев’ятий рік по­спіль цей фо­рум спів­пра­цює з на­шим ан­сам­блем (ху­до­жній ке­рів­ник — В. Ікон­ни­кЗа­хар­чен­ко).

Цьо­го­річ фе­сти­валь ста­не твор­чою май­стер­нею для се­ми за­ру­бі­жних мо­ло­дих та­ла­но­ви­тих ди­ри­ген­тів: Яні­ни О’Бра­єн (США), Ен­дрю Ла­йо­на (США), Сан­дро На­льї (Іта­лія), Се­ба­стья­на Сер­ра­но Айа­ли (Ко­лум­бія), Хюн Кюн Янг (Ко­рея), Жор­жа Луї Уз­ка­те­гі (Ве­не­су­е­ла) та Ен­дрю Кін­га (США).

У про­гра­мі бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти сим­фо­ні­чні тво­ри Мо­цар­та, Бе­тхо­ве­на, Двор­жа­ка, До­пле­ра, Ве­бе­ра. Со­ліс­тка Ері­ка Рі­чард­сон (США) ви­ко­нає Кон­церт для скри­пки з ор­ке­стром №5 Мо­цар­та. Та­ко­жу фе­сти­ва­лі ві­зьмуть участь Сві­тла­на Іва­но­ва (флей­та, Укра­ї­на) та Крі­стоф Ро­ді (флей­та, Швей­ца­рія). До ре­чі, один із за­снов­ни­ків та уча­сни­ків Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю ди­ри­ген­тів Ме­тью Бра­ун (США) є та­кож­ком­по­зи­то­ром. Йо­го два тво­ри ви­ко­ну­ва­ли на фе­сти­ва­лі: «Май­дан», при­свя­че­ний дра­ма­ти­чним по­ді­ям у Ки­є­ві 2014 ро­ку, та «Сві­та­нок».

Що­ро­ку ор­га­ні­за­то­ри ство­рю­ють рі­зно­ма­ні­тні про­гра­ми, які скла­да­ю­ться як із ві­до­мих тво­рів, так і з опу­сів, які рід­ко ви­ко­ну­ють в Укра­ї­ні. Так, на «Ки­їв-2017» про­зву­чать: Andante та Rondo із Кон­цер­ту для двох флейт із ор­ке­стром Ф. До­пле­ра, увер­тю­ра до опе­ри К.М. Ве­бе­ра «Стрі­лок».

Один із ор­га­ні­за­то­рів фе­сту, вал­тор­ніст В’яче­слав Дем­бров­ський, акцен­ту­вав на осо­бли­вій атмо­сфе­рі за­хо­ду, ко­ли йо­го уча­сни­ки ма­ють мо­жли­вість ви­сту­па­ти без на­гля­ду ку­ра­то­ра, ді­ли­ти­ся до­сві­дом та віль­но спіл­ку­ва­ти­ся між­со­бою. За­ру­бі­жні ди­ри­ген­ти від­кри­ва­ють для се­бе Укра­ї­ну, во­ни ба­чать, що тут є сер­йо­зні ор­ке­стри, з яки­ми мо­жна спів­пра­цю­ва­ти.

ФОТО З САЙТА LOUDOUNSYMPHONYYOUTH.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.