Ро­дин­ні ре­лі­квії Фран­ків

У Льво­ві впер­ше пред­ста­ви­ли сен­са­цій­ні роз­се­кре­че­ні КДБ до­ку­мен­ти

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Му­зею Іва­на Фран­ка у Льво­ві у спів­пра­ці з Го­лов­ним дер­жав­ним ар­хі­вом СБУ вда­ло­ся роз­се­кре­ти­ти ар­хі­ви КДБ, в яких зна­йшли сен­са­цій­ні ма­те­рі­а­ли до­пи­тів і спо­сте­ре­же­н­ня за ді­тьми та ону­ка­ми Іва­на Фран­ка. Ці до­ку­мен­ти на­у­ков­ці му­зею оци­фру­ва­ли, опра­цьо­ву­ють і не­за­ба­ром опри­лю­днять, по­ві­дом­ляє zaxid.net.

«У спра­ві Та­ра­са Фран­ка є до­ку­мен­ти, які є аген­тур­ни­ми до­не­се­н­ня­ми, і є про­то­ко­ли до­пи­тів, оскіль­ки йо­го як бур­жу­а­зно­го на­ціо­на­лі­ста пі­до­зрю­ва­ли у то­му, що він вер­бу­вав до ди­ві­зії «СС Га­ли­чи­на» укра­їн­ських хло­пців і був при­че­тний до так зва­но­го «Со­ю­зу укра­їн­ських ком­ба­тан­тів», — по­ві­до­мив ди­ре­ктор Львів­сько­го му­зею Іва­на Фран­ка Бо­г­дан ТИХОЛОЗ.

Окрім то­го, у му­зеї пред­ста­ви­ли ви­став­ку уні­каль­них ре­чей, які на­ле­жа­ли осо­би­сто Іва­но­ві Фран­ко­ві та йо­го ро­ди­ні. Їх ви­не­сли з фон­дів і впер­ше по­ка­за­ли пу­блі­ці. Най­сен­ти­мен­таль­ні­шою екс­по­зи­ці­єю є со­ро­че­чка, яку дру­жи­на Фран­ка Оль­га ви­ши­ла для їхньої до­не­чки.

«Оль­га Хо­ру­жин­ська на­ре­шті пі­сля трьох хло­пців до­че­ка­ла­ся свою ра­дість, свою по­мі­чни­чку, до­не­чку Ган­ну­сю і їй ви­ши­ла оцю со­ро­че­чку, яку Ган­на ду­же ці­ну­ва­ла, обе­рі­га­ла, ви­ве­зла з со­бою в Ка­на­ду. Пі­зні­ше во­на вдя­га­ла сво­їх ді­тей в неї і, ко­ли пе­ре­бу­ва­ла в Укра­ї­ні у 1967-му , пе­ре­да­ла до на­шо­го му­зею», — роз­по­від­ає Ми­хай­ло КОБРИН, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Львів­сько­го му­зею Іва­на Фран­ка. А ще із фон­дів ви­не­сли ру­шник си­на пи­сьмен­ни­ка Пе­тра, Сі­чо­во­го стріль­ця, яко­го зни­щи­ли НКВДи­сти.

Окрім то­го, впер­ше по­ка­зу­ють срі­бну лож­ку, яку по­да­ру­ва­ла Іва­но­ві Фран­ку дру­жи­на Оль­га в день їхньо­го шлю­бу в Ки­є­ві. А ще го­дин­ник пи­сьмен­ни­ка і лав­ро­вий ві­нок, який на похо­рон лі­те­ра­то­ра при­не­сли Сі­чо­ві стріль­ці.

«Роз­по­від­а­ють, що, ді­знав­шись про смерть Іва­на Фран­ка, сі­чо­ві стріль­ці ра­зом із ро­сій­ською ар­мі­єю зу­пи­ни­ли бої на три дні в йо­го честь», — по­яснює Ми­хай­ло Кобрин.

Упер­ше му­зей­ни­ки ви­ста­ви­ли ори­гі­на­ли сві­тлин, се­ред них шлю­бна.

Окре­мий блок ви­став­ки — книж­ки, які Іван Яко­вич да­ру­вав дру­зям із ав­то­гра­фа­ми. Одна кни­га під­пи­са­на для Ан­дрея Ше­пти­цько­го, ін­ша для гім­на­зій­но­го то­ва­ри­ша, та­то яко­го про­по­ну­вав Фран­ко­ві ста­ти дя­ком.

«Отець ка­же: Іва­сю, на­що то­бі їха­ти на то на­вча­н­ня до Льво­ва, та я то­бі дам дя­ків­ку, ха­ту, дам два мор­ги по­ля, зна­йдеш со­бі якусь фай­ну дів­чи­ну тут в се­лі, шлюб дам без­ко­штов­но. А зі шлю­бів, похо­ро­нів і хре­стин бу­деш ма­ти біль­ше зи­ску, ніж­ті до­цен­ти ма­ють зар­пла­ту в уні­вер­си­те­ті. Це є та­кий спо­гад», — роз­по­від­ає Ми­хай­ло Кобрин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.