«Ка­ні­ку­ли» — Му­зей су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

1 черв­ня від­кри­ва­є­ться ви­став­ка, де мо­жна по­ба­чи­ти сто тво­рів із фон­дів му­зею, які по­єд­на­ні одні­єю те­мою — це лі­то, яке да­рує мо­ре по­зи­ти­ву, від­по­чи­нок і ка­ні­ку­ли. Всі ро­бо­ти прой­ня­ті по­зи­тив­ним на­стро­єм, рі­зно­барв­ни­ми ко­льо­ро­ви­ми від­тін­ка­ми. Се­ред май­стрів, які пред­став­ле­ні на вер­ні­са­жі, ві­сім­де­сят імен ху­до­жни­ків, зокре­ма, це Бер­над­ський, Во­ло­бу­єв, Герц, Гей­ко, Ко­тков, Не­ле­два, Са­фар­га­лін, Ма­кси­мен­ко, Сле­шин­ський, Сель­ський, Ті­тко, Цвє­тко­ва... Як від­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри, не за­ли­шать бай­ду­жи­ми по­ло­тна Ва­лен­ти­на Бер­над­сько­го. Він є одним із за­снов­ни­ків крим­ської шко­ли жи­во­пи­су, а йо­го по­ло­тна — це каз­ко­во-со­ня­чний світ. Твор­чість Ер­не­ста Ко­тко­ва по­ста­не на цій екс­по­зи­ції в не­спо­ді­ва­но ні­жно­му ко­льо­рі, а Ва­лен­ти­на Цвє­тко­ва — один із най­сві­тлі­ших жи­во­пи­сців Ял­ти: її кві­ти, фру­кти, пей­за­жі ні­би уві­бра­ли в се­бе сон­це і са­мі ви­про­мі­ню­ють те­пло... Ро­бо­ти Га­ли­ни Не­ле­двої вра­жа­ють на­пру­же­ним ко­ло­ри­том і скла­дною, актив­ною фа­кту­рою. Ми­сте­цтво Ро­ма­на Сель­сько­го (1903—1990 рр.), чия ро­бо­та при­кра­шає афі­шу ви­став­ки «Ка­ні­ку­ли», за­ча­ро­вує ма­гі­єю укра­їн­сько­го фоль­кло­ру. На­га­да­є­мо, по­стать Ро­ма­на Юлі­а­но­ви­ча бу­ла одні­єю з клю­чо­вих у ми­сте­цько­му Льво­ві. Він — один із ор­га­ні­за­то­рів ми­сте­цько­го об’єд­на­н­ня «Ар­тес», центр тя­жі­н­ня мі­ської бо­ге­ми, «гу­ру» для кіль­кох по­ко­лінь львів­ських ху­до­жни­ків. Че­рез усе своє жи­т­тя ху­до­жник про­ніс лю­бов до мо­ря. Про­те най­яскра­ві­ше та­лант Сель­сько­го-пей­за­жи­ста про­я­вив­ся в кар­пат­ських ланд­ша­фтах. Са­ме Кар­пат­ські го­ри по-осо­бли­во­му ва­би­ли ми­тця, тож йо­го кар­ти­ни зде­біль­шо­го ви­рі­зня­ю­ться гу­цуль­ським ко­ло­ри­том.Ко­ле­кція му­зею на­да­ла мо­жли­вість по­ка­за­ти ро­бо­ти май­стрів, які ще не ви­став­ля­ли­ся, а ті, що зна­йо­мі, отри­ма­ли не­спо­ді­ва­но но­вий ра­курс. Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 3 ве­ре­сня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВИ­СТАВ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.