Єв­ро­пей­ські та укра­їн­ські ше­дев­ри — 6 черв­ня, Ве­ли­кий зал На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни ім. В. Слі­па­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

Га­ла-кон­церт при­свя­че­ний до 25-річ­чя На­ціо­наль­но­го Пре­зи­дент­сько­го ор­ке­стру Укра­ї­ни (за­снов­ни­ком є ху­до­жній ке­рів­ник та го­лов­ний ди­ри­гент ко­ле­кти­ву Ана­то­лій Мо­ло­тай). Ре­пер­ту­ар ко­ле­кти­ву ве­ли­кий і ба­га­то­жан­ро­вий. З ор­ке­стром у рі­зні ча­си спів­пра­цю­ва­ли Лев Ко­ло­дуб, Іван Ка­ра­биць, Єв­ген Стан­ко­вич, Ана­то­лій Со­лов’янен­ко, квар­тет «Явір», хор На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни, ка­пе­ла «Дум­ка» і ба­га­то ін­ших ви­ко­нав­ців та му­зи­чних ко­ле­кти­вів. Про­гра­ма га­га-кон­цер­ту по­бу­до­ва­на та­ким чи­ном, що­би пред­ста­ви­ти слу­ха­чам най­кра­щі зраз­ки му­зи­чної кла­си­ки. У пер­шо­му від­ді­лі ви­ко­ну­ва­ти­му­ться тво­ри єв­ро­пей­ських ком­по­зи­то­рів (Ва­гне­ра, Вер­ді, Пуч­чі­ні, Ле­га­ра та ін­ших), а дру­га ча­сти­на ве­чо­ру — це му­зи­ка укра­їн­ських ми­тців (Ли­сен­ка, Гу­ла­ка-Ар­те­мов­сько­го, Дань­ке­ви­ча та ін.). У кон­цер­ті бра­ти­муть участь про­від­ні со­лі­сти опер­них те­а­трів Укра­ї­ни — Ігор Єв­до­ки­мен­ко, Во­ло­ди­мир Ти­шков і Зоя Ро­жок (Ки­їв), Олег Зла­ко­ман (Оде­са), На­дія Єре­мен­ко (Дні­про), Оле­ксандр Фор­ку­шак (Ки­їв), а та­кож На­ціо­наль­на ка­пе­ла «Дум­ка» (ху­до­жній ке­рів­ник Єв­ген Сав­чук). За ди­ри­гент­ський пульт ста­не ві­до­мий ма­е­стро Ва­силь Ва­си­лен­ко (на фото).

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.