«Ма­ти» — 6 і 7 черв­ня, Те­атр на По­до­лі («Те­а­траль­на ві­таль­ня»)

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Па­трі­о­ти­чну п’єсу ві­до­мо­го че­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ка­ре­ла Ча­пе­ка по­ста­вив ре­жи­сер Ігор Ма­ті­їв, ху­до­жник — Ма­рія По­гре­бняк. Ча­пек на­пи­сав свій твір ще 1938 ро­ку, але він — ве­ли­кий май­стер, і ця п’єса й сьо­го­дні ду­же на ча­сі. Во­на про ма­те­рів і сол­да­тів, про вій­ну та обов’язок, про ба­тьків та ді­тей. Про жі­но­че й чо­ло­ві­че. Про мер­твих, і жи­вих, і не­на­ро­дже­них... Прем’єра ви­ста­ви від­бу­ла­ся 13 трав­ня. Акто­ри гра­ють на ма­лень­кій сце­ні «Те­а­траль­ної ві­таль­ні», і цю по­ста­нов­ку по­ба­чи­ло ще не так ба­га­то гля­да­чів, але во­на вар­та то­го, аби ця ро­бо­та ми­тців Те­а­тру на По­до­лі справ­ді ста­ла ві­до­мою в яко­мо­га шир­шо­му гля­да­цько­му ко­лі, бо в наш час, ко­ли три ро­ки на укра­їн­ській зем­лі три­ває вій­на і що­ден - но ллє­ться кров на схо­ді, те­ма, яку по­ру­ше­но у ви­ста­ві «Ма­ти» не за­ли­шить ні­ко­го бай­ду­жим. Го­лов­ну роль ви­ко­нує Та­ма­ра Пла­шен­ко. У по­ста­нов­ці бе­руть та­кож участь акто­ри: Ігор Вол­ков, Во­ло­ди­мир Ку­знє­цов, Ми­ро­слав Пав­лі­чен­ко, Сер­гій Гри­нін, Ма­ксим Гру­бер, Юрій Фе­лі­пен­ко, Дми­тро Гри­цай (а 7 черв­ня за­мість Д. Гри­цая роль То­ні гра­ти­ме Ко­стян­тин Тем­ляк).

ФОТО СЕРГІЯ ПРИБІША

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.