ББііл­лььш­шее,, ннііжж ппо­ор­ра­ад­дии

Укра­ї­на при­єд­на­ла­ся до єв­ро­пей­ської си­сте­ми ди­тя­чо­го те­ле­фон­но­го кон­суль­ту­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

■ За­галь­но­єв­ро­пей­ський но­мер ди­тя­чої га­ря­чої лі­нії в Укра­ї­ні за­пра­цює 1 черв­ня. Лі­нію об­слу­го­ву­ва­ти­муть кон­суль­тан­ти гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ла Стра­да». Но­мер ко­ро­ткий і лег­ко за­пам’ято­ву­є­ться — 116 111. Дзвін­ки на ньо­го без­ко­штов­ні. Те­пер фа­хів­ці ду­ма­ють, як зро­би­ти цю по­слу­гу ефе­ктив­ні­шою — до­лу­ча­ти до розв’яза­н­ня про­блем ді­тей пред­став­ни­ків рі­зних сфер.

ВА­ЖЛИ­ВА ПІДТРИМКА БА­ГА­ТЬОХ СТРУКТУР

■ Ек­спер­ти ствер­джу­ють, що пи­та­н­ня те­ле­фон­но­го кон­суль­ту­ва­н­ня ді­тей в Укра­ї­ні на­би­рає акту­аль­но­сті: з ко­жним ро­ком кіль­кість звер­нень зро­стає. То­рік на на­ціо­наль­ну ди­тя­чу га­ря­чу лі­нію на­ді­йшло по­над 45 ти­сяч дзвін­ків від ді­тей і про ді­тей, при цьо­му 85% тих, хто те­ле­фо­нує, — вла­сне ді­ти. За чо­ти­ри мі­ся­ці по­то­чно­го ро­ку вже на­ді­йшло по­над 13,5 ти­ся­чі дзвін­ків. До ре­чі, за ін­фор­ма­ці­єю На­ціо­наль­ної по­лі­ції, 2016 ро­ку в Укра­ї­ні на 20,5% змен­ши­ла­ся кіль­кість пра­во­по­ру­шень, вчи­не­них ді­тьми. Про­те на 25% збіль­ши­ла­ся кіль­кість по­ві­дом­лень про ви­пад­ки зни­кне­н­ня ді­тей (плю­сом є те, що 80% із них зна­хо­дя­ться про­тя­гом до­би).

■ «Пи­та­н­ня ста­біль­ної ро­бо­ти на­шої га­ря­чої лі­нії по­ля­гає не ли­ше у зна­хо­джен­ні фі­нан­су­ва­н­ня на її ро­бо­ту, ай у мі­цно­му пар­тнер­стві з рі­зно­ма­ні­тни­ми стру­кту­ра­ми, у до­по­мо­зі в роз­по­всю­джен­ні ін­фор­ма­ції про на­ші по­слу­ги. Та­кож— у під­трим­ці у ство­рен­ні стан­дар­тних опе­ра­цій­них про­це­дур, які до­по­ма­га­ють ре­а­гу­ва­ти на звер­не­н­ня ді­тей. Маю на ува­зі ді­тей, які по­тре­бу­ють біль­шо­го, ніж кон­суль­ту­ва­н­ня. Це мо­жуть зро­би­ти со­ці­аль­ні пра­ців­ни­ки, юри­сти, по­лі­цей­ські. Кіль­кість звер­нень до­сить ви­со­ка. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що цей по­ка­зник зро­ста­ти­ме і у спів­пра­ці ми змо­же­мо до­по­мог­ти всім», — го­во­рить Ка­те­ри­на ЛЕВЧЕНКО, пре­зи­дент ГО «Ла Стра­да — Укра­ї­на» .

■ За сло­ва­ми Іва­на ХОХОТВИ, ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту зв’яз­ку На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі зв’яз­ку та ін­фор­ма­ти­за­ції, від­ко­ли на єв­ро­пей­сько­му про­сто­рі ство­ри­ли блок ди­тя­чих га­ря­чих но­ме­рів — а їх є кіль­ка, — На­цко­мі­сія по­ча­ла ви­вча­ти мо­жли­во­сті те­ле­фон­них опе­ра­то­рів, які ді­ють на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, на­да­ва­ти по­слу­ги без­ко­штов­но­го те­ле­фон­но­го кон­суль­ту­ва­н­ня. Те­пер це ста­ло ре­аль­но. При­чо­му та­кі но­ме­ри, як по­ка­зує до­свід, у Єв­ро­со­ю­зі те­ждуж е за­тре­бу­ва­ні.

«ГО­ЛОВ­НЕ — СТВО­РЕ­Н­НЯ МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ»

■ На­сту­пним кро­ком у пи­тан­ні за­хи­сту ді­тей, на­да­н­ня їм вча­сної до­по­мо­ги та під­трим­ки є за­твер­дже­н­ня на рів­ні Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки стан­дар­тних опе­ра­цій­них про­це­дур. Іде­ться про те, щоб кон­суль­тан­ти га­ря­чої лі­нії не про­сто ви­слу­ха­ли ди­ти­ну, по­го­во­ри­ли з нею і да­ли по­ра­ду. Ба­га­то дзвін­ків по­тре­бу­ють подаль­шо­го ре­а­гу­ва­н­ня — служб у спра­вах ді­тей, по­лі- ції, юри­стів та ін­ших фа­хів­ців. Для цьо­го по­трі­бен до­ку­мент із про­пи­са­ним ал­го­ри­тмом ро­бо­ти — щоб це мо­жна бу­ло пра­кти­ку­ва­ти на мі­сцях. За­раз ли­сти що­до скарг ді­тей спеціалісти пи­шуть ли­ше на гро­мад­ських за­са­дах.

■ «19 сі­чня цьо­го ро­ку Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла уні­каль­ний за­кон про по­си­ле­н­ня за­хи­сту ді­тей шля­хом по­си­ле­н­ня служб у спра­вах ді­тей на мі­сцях. Су­спіль­ство по­ба­чи­ло, що ді­ти ча­сто за­ли­ша­ю­ться на­о­дин­ці зі сво­ї­ми про­бле­ма­ми, їм по­трі­бна по­стій­на підтримка, то­жна мі­сцях ма­ють актив­но пра­цю­ва­ти со­ці­аль­ні слу­жби, — ко­мен­тує Во­ло­ди­мир ВОВК, за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту за­хи­сту прав ді­тей та уси­нов­ле­н­ня Мін­со­цпо­лі­ти­ки. — Най­скла­дні­ше в цій ро­бо­ті — ви­яви­ти про­бле­му яко­мо­га швид­ше. І з за­про­ва­дже­н­ням єди­но­го єв­ро­пей­сько­го но­ме­ра ми отри­му­є­мо уні­каль­ний шанс: ди­ти­на має ку­ди зро­би­ти пер­ший дзві­нок, який вря­тує її від на­си­л­ля, жор­сто­ко­сті чи са­мо­губ­ства. Го­лов­не те­пер — спів­пра­ця з гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми та екс­пер­та­ми для ство­ре­н­ня механізмів пе­ре­адре­са­ції, щоб ко­жен дзві­нок був по­чу­тий і на ньо­го бу­ла не­об­хі­дна ре­а­кція. І до цьо­го по­трі­бно за­лу­чи­ти всю си­сте­му ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди».

■ Во­ло­ди­мир Вовк акцен­тує, що та­кий ал­го­ритм ре­а­гу­ва­н­ня на ди­тя­чі дзвін­ки на га­ря­чій лі­нії уже від­пра­цьо­ва­ний. Очі­ку­є­ться, що не­за­ба­ром він вті­ли­ться у роз­по­ряд­чо­му до­ку­мен­ті, який ста­не ча­сти­ною си­сте­ми ре­а­гу­ва­н­ня на скла­дні жит­тє­ві си­ту­а­ції ди­ти­ни.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.