По­вер­ну­ти «мі­льяр­дний борг»

Чо­му ва­жли­вий спро­ще­ний ме­ха­нізм стя­гне­н­ня алі­мен­тів, який за­про­ва­джу­ють в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

■ За да­ни­ми Упов­но­ва­же­но­го Пре­зи­ден­та з прав ди­ти­ни Миколи Ку­ле­би, ко­жне тре­тє звер­не­н­ня за до­по­мо­гою в йо­го Офіс сто­су­є­ться ви­пла­ти алі­мен­тів ба­тька­ми. В Укра­ї­ні є май­же сім міль­йо­нів по­зо­вів до су­ду що­до не­ви­пла­ти цих ко­штів. Про­бле­ми, з яки­ми звер­та­ю­ться, в основ­но­му, жін­ки, рі­зні: від то­го, що ба­тьки ухи­ля­ю­ться від спла­ти ко­штів чи спла­чу­ють ма­ло, до три­ва­ло­го су­до­во­го про­це­су. За да­ни­ми офі­су, кіль­кість оди­но­ких ма­те­рів за остан­ні де­сять ро­ків у нас збіль­ши­ла­ся у 20 ра­зів. Але те­пер, згі­дно зі змі­на­ми в за­ко­но­дав­стві, пи­та­н­ня на­ра­ху­ва­н­ня ди­ти­ні ко­штів роз­гля­да­ти­ме­ться в су­ді у спро­ще­но­му по­ряд­ку. Це зна­чно при­швид­шить хід спра­ви.

■ «Вер­хов­на Ра­да під­три­ма­ла на­ші іні­ці­а­ти­ви, і від­те­пер алі­мен­ти мо­жна бу­де стя­гу­ва­ти про­сті­ше. Не­має то­чних під­ра­хун­ків, але, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, йде­ться про мі­льяр­ди гри­вень за­бор­го­ва­но­сті ді­тям. Но­ве за­ко­но­дав­ство дає га­ран­тію, що су­ма алі­мен­тів бу­де не мен­ше 50% від про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му. По-дру­ге, це мо­же бу­ти «твер­да» гро­шо­ва су­ма за­ле­жно від кіль­ко­сті ді­тей. І го­лов­не — ми го­во­ри­мо про спро­ще­ність про­це­ду­ри: щоб по­ча­ти отри­му­ва­ти ко­шти на ди­ти­ну, бу­де до­ста­тньо су­до­во­го на­ка­зу, ви­да­ти який мо­жуть до­во­лі швид­ко, — по­яснює Упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з прав ди­ти­ни Ми­ко­ла КУЛЕБА. — Те­пер не по­трі­бно бу­де до­во­ди­ти в су­до­во­му по­ряд­ку пів­ро­ку, рік, а то й біль­ше, як сьо­го­дні, яка су­ма по­трі­бна ді­тям. Ра­ні­ше алі­мен­ти мо­жна бу­ло отри­ма­ти тіль­ки в су­до­во­му по­ряд­ку на за­галь­них під­ста­вах, а за­раз — із за­явою у рам­ках на­ка­зно­го про­ва­дже­н­ня. Це ду­же при­ско­рює про­цес, і осо­ба, яка звер­та­є­ться, не зму­ше­на хо­ди­ти на за­сі­да­н­ня — їх про­сто не бу­де. Для цьо­го по­трі­бні до­ку­мен­ти, що та­ка-то лю­ди­на є ба­тьком і не пла­тить алі­мен­ти».

■ Фа­хів­ці на­го­ло­шу­ють, що в но­во­му за­ко­но­дав­стві впер­ше ви­зна­че­но, що вла­сни­ком алі­мен­тів є ди­ти­на, а не до­ро­слий — за­кон­ний пред­став­ник ди­ти­ни (він є лю­ди­ною, яка роз­по­ря­джа­є­ться ци­ми ко­шта­ми). Та­ко­жно­вий за­кон пе­ред­ба­чає, що суд бра­ти­ме до ува­ги не­ру­хо­ме май­но, вла­сни­ком яко­го є від­по­від­ач: да­ва­ти­ме­ться мо­жли­вість оці­ни­ти май­но­вий стан від­по­від­а­ча, щоб ви­зна­чи­ти роз­мір алі­мен­тів.

■ «Ми на­го­ло­шу­є­мо, що йде­ться на­сам­пе­ред про ди­ти­ну. То­му ми за­про­по­ну­ва­ли стя­гу­ва­ти алі­мен­ти в спро­ще­но­му по­ряд­ку: осо­ба, з якою про­жи­ває ди­ти­на, бу­де звер­та­ти­ся у рам­ках на­ка­зно­го про­ва­дже­н­ня — так зва­но­го спро­ще­но­го про­ва­дже­н­ня. І з мо­мен­ту від­кри­т­тя на­ка­зно­го про­ва­дже­н­ня до отри­ма­н­ня су­до­во­го на­ка­зу що­до при­зна­че­н­ня алі­мен­тів, від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства, має прой­ти три дні, — за­уваж єу Сві­тла­на САВИЦЬКА, кан­ди­дат юри­ди­чних на­ук, адво­кат. — Щоб не бу­ло не­по­ро­зу­мінь сто­сов­но сум, які ди­ти­на має отри­му­ва­ти, за­сто­су­ва­ли про­стий по­ря­док: на одну ди­ти­ну суд мо­же при­су­ди­ти одну чверть від за­ро­бі­тної пла­ти від­по­від­а­ча, на двох — тре­ти­ну, на трьох і біль­ше — по­ло­ви­ну. Щоб не бу­ло зло­вжи­вань з бо­ку стя­гу­ва­чів алі­мен­тів, по­став­ле­но обмеження — не біль­ше де­ся­ти про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів на ди­ти­ну від­по­від­но­го ві­ку. Це не озна­чає, що во­на не мо­же отри­му­ва­ти біль­ше: якщо це по­трі­бно, то стя­гу­вач мо­же звер­та­ти­ся в по­зов­но­му про­ва­джен­ні й до­во­ди­ти, що ди­ти­на має по­тре­бу в біль­ших ко­штах. Спро­ще­ний по­ря­док роз­ра­хо­ва­но на се­ре­дньо­ста­ти­сти­чні сім’ї зі зви­чай­ною за­ро­бі­тною пла­тою. У та­ко­му ви­пад­ку чверть зар­пла­ти, на­при­клад, по Ки­є­ву, скла­да­ти­ме 2 — 2,5 ти­ся­чі гри­вень. Ми не ка­же­мо, що це до­ста­тньо для утри­ма­н­ня ді­тей, але це су­ма, на яку ма­те­рі ду­же спо­ді­ва­ю­ться. Пла­тни­ки алі­мен­тів ка­жуть, що це до­во­лі жорс­тко, бо у них є ін­ші ви­тра­ти. Все це, згі­дно із за­ко­ном, пла­тник алі­мен­тів має до­во­ди­ти. Ми ви­рі­ши­ли, що ін­те­ре­си ди­ти­ни ва­жли­ві­ші за ін­те­ре­си ба­тьків».

■ Ек­спер­ти ка­жуть, що на цьо­му ро­бо­та не за­кін­чу­є­ться. За сло­ва­ми Миколи Ку­ле­би, вже по­чи­на­є­ться ро­бо­та над но­вим за­ко­но­про­е­ктом, який сто­су­ва­ти­ме­ться жорс­ткі­шо­го по­ка­ра­н­ня не­пла­тни­ків алі­мен­тів. Зокре­ма, сто­сов­но за­про­ва­дже­н­ня ді­є­во­го ме­ха­ні­зму транс­фор­ма­ції за­бор­го­ва­но­сті у пра­во вла­сно­сті ди­ти­ни на не­ру­хо­мість, і щоб це від­бу­ва­ло­ся за спро­ще­ною про­це­ду­рою, а не про­хо­ди­ло че­рез ви­ко­нав­чу слу­жбу. Та­кож фа­хів­ці пра­цю­ють над роз­роб­кою ме­ха­ні­зму успад­ку­ва­н­ня алі­мен­тів: ви­вча­ють до­свід дер­жав, де ви­рі­ше­но пи­та­н­ня на­ра­ху­ва­н­ня алі­мен­тів, якщо їх пла­тник по­мер. Крім цьо­го обго­во­рю­ють мо­жли­вість за­лу­че­н­ня не­пла­тни­ків алі­мен­тів до гро­мад­ських ро­біт. Се­ред ін­ших іні­ці­а­тив що­до за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій до не­пла­тни­ків алі­мен­тів — тю­рем­не ув’язне­н­ня та заборона ви­їзду за кор­дон. А ще обго­во­рю­є­ться роз­ши­ре­н­ня уча­сті не­пов­но­лі­тньої ди­ти­ни у роз­по­ря­джен­ні алі­мен­та­ми та за­про­ва­дже­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті лю­ди­ни, яка отри­мує ці ко­шти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.