За­мість ру­їн – га­ле­рея

Ки­їв від­нов­лює за­не­дба­ну са­ди­бу Оле­ксан­дра Му­ра­шка. Як ви­ко­ри­ста­ти цей до­свід для по­ря­тун­ку ін­ших пам’яток?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На це рі­ше­н­ня ки­їв­ська гро­ма­да че­ка­ла ба­га­то ро­ків. На­віть пер­ші за­яви про по­ча­ток ре­став­ра­цій­них ро­біт у на­пів­зруй­но­ва­ній са­ди­бі Му­ра­шка зда­ва­ли­ся рад­ше по­пу­лі­змом мі­ських чи­нов­ни­ків, аніж прав­дою. Про­ект ре­став­ра­ції був го­то­вий два ро­ки то­му, одра­зу пі­сля по­вер­не­н­ня пам’ ятки з при­ва­тної в ко­му­наль­ну вла­сність. Та чо­мусь пер­ший ко­што­рис у п’ять міль­йо­нів гри­вень ско­ро­тив­ся до пів­то­ра міль­йо­на гри­вень, а пі­сля ко­ро­тко­ча­сної по­яви бу­ді­вель­ни­ків на те­ри­то­рії са­ди­би на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку все за­ти­хло. То­му ре­аль­них під­став для то­го, що ре­став­ра­ція від­бу­де­ться не тіль­ки на сло­вах, бу­ло за­ма­ло.

УМІЮТЬ НЕ ТІЛЬ­КИ НИЩИТИ

Утім, ме­рія за­пев­няє, що цьо­го ро­ку мі­сто про­дов­жу­ва­ти­ме від­нов­лю­валь­ні ро­бо­ти. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції Ган­ни Ста­ро­стен­ко, най­ближ­чим ча­сом ого­ло­сять від­кри­тий тен­дер на за­ку­пів­лю­бу­ді­вель­них ро­біт по бу­дів­лях са­ди­би на су­му 4,37 міль­йо­на гри­вень. В ава­рій­но­му бу­дин­ку від­ре­мон­ту­ють дах, де­мон­ту­ють бал­ко­ни, де­рев’яні бал­ко­ві пе­ре­кри­т­тя та пе­ре­го­род­ки, по­си­лять двер­ні й ві­кон­ні про­рі­зи, по­ві­до­ми­ла чи­нов­ни­ця. А пі­сля за­вер­ше­н­ня ре­став­ра­ції мі­сто пла­нує від­кри­ти тут му­зей або га­ле­рею.

Ще мі­сяць то­му ре­став­ра­ція по­ме­шка­н­ня, де жив ві­до­мий ху­до­жник Оле­ксандр Му­ра­шко, бу­ла під ве­ли­ким пи­та­н­ням. Щоб уто­чни­ти, чи про­дов­жа­ться від­нов­лю­валь­ні ро­бо­ти, «День» на­ді­слав за­пит до де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри КМДА. У від­по­віді за­зна­ча­є­ться, що на ви­ко­на­н­ня ро­біт за про­е­ктом « Ре­став­ра­ція бу­дин­ків 14А, 14Б (пам’яток істо­рії та ар­хі­те­кту­ри на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня) та 12А, 12Б (пам’яток істо­рії та ар­хі­те­кту­ри мі­сце­во­го зна­че­н­ня) на ву­ли­ці Ма­ла Жи­то­мир­ська ( мі­ські са­ди­би Оле­ксан­дра Му­ра­шка) » пе­ред­ба­че­но фі­нан­су­ва­н­ня за ра­ху­нок ко­штів спе­ці­аль­но­го фон­ду у су­мі по­над п’ять міль­йо­нів гри­вень. У пер­шу чер­гу мі­сто зна­йшло під­ря­дну ор­га­ні­за­ці­ю­для ви­ко­на­н­ня про­ти­ава­рій­них ро­біт на бу­дин­ку 14А, на що пі­шло 1,3 міль­йо­на гри­вень. По­тім мі­сто шу­ка­ло ви­ко­нав­ців ре­став­ра­цій­них ро­біт для ін­ших об’єктів са­ди­би.

Оле­ксандр ГЛУХОВ, акти­віст і єди­ний ме­шка­нець одно­го з бу­дин­ків са­ди­би, за­ли­шив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook жар­тів­ли­вий до­пис, що мі­сто ма­ло б ви­ві­си­ти тут пла­кат: «Пам’ятки в Ки­є­ві уміють ре­став­ру­ва­ти, а не тіль­ки руй­ну­ва­ти » . За­га­лом чо­ло­вік по­зи­тив­но оці­нює на­мі­ри вла­ди що­до від­нов­ле­н­ня са­ди­би. Однак пиль­но­сті не втра- чає. Ки­я­ни теж ма­ють ре­тель­но сте­жи­ти за ре­став­ра­ці­єю, як ра­ні­ше за су­да­ми, на яких ви­рі­шу­ва­лось, чи по­вер­не­ться пам’ ятка у вла­сність мі­ста.

РЕ­СТАВ­РА­ЦІЯ З РОЗУМОМ

Мо­жли­во, цей до­свід то­го, як істо­ри­чний бу­ди­нок від­во­ю­ва­ти в ін­ве­сто­ра та вди­хну­ти в ньо­го но­ве жи­т­тя, зго­ди­ться вла­ді та гро­ма­ді Києва при по­ря­тун­ку ін­ших об’ єктів куль­тур­ної спад­щи­ни. На­при­клад, са­ди­би авіа­кон­стру­кто­ра Іго­ря Сі­кор­сько­го чи Го­сти­но­го дво­ру на Кон­тра­кто­вій пло­щі. Втім, гро­мад­ська ді­я­чка і де­пу­тат Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня Ві­кто­рія КУСТОВА на­га­дує, що у ко­жно­го за­не­дба­но­го бу­дин­ку-пам’ятки — своя істо­рія, для ко­жно­го з них тре­ба шу­ка­ти ін­ди­ві­ду­аль­ний спо­сіб по­ря­тун­ку.

«За при­кла­дом са­ди­би Му­ра­шка Ки­їв має по­вер­та­ти ін­ші при­ва­ти­зо­ва­ні об’єкти куль­тур­ної спад­щи­ни в ко­му­наль­ну вла­сність, — про­дов­жує Ві­кто­рія Кустова. — На­сам­пе­ред вла­да має ви­ді­ля­ти гро­ші са­ме на кон­сер­ва­ці­ю­на­пів­зруй­но­ва­них пам’ яток, щоб стан об’ єкту не по­гір­шу­вав­ся. Для са­ди­би Му­ра­шка за на­шу ка­ден­ці­ю­ви­ді­ли­ли ко­шти на про­ект кон­сер­ва­ції і під­го­ту­ва­ли ко­што­рис. Пі­сля цьо­го Ки­їв по­ви­нен ого­ло­шу­ва­ти ін­ве­сти­цій­ний кон­курс, щоб лю­ди, го­то­ві взя­ти участь у збе­ре­жен­ні пам’ятки та її ре­став­ра- ції, до­лу­чи­ли­ся до ньо­го. У цьо­му кон­кур­сі обов’ яз­ко­во тре­ба ви­су­ну­ти ви­мо­гу, щоб про­по­зи­ції, що у цьо­му бу­дин­ку мо­же бу­ти, ви­но­си­лись на осно­ві істо­ри­чної до­від­ки. От, при­мі­ром, у бу­дин­ку хо­чуть зро­би­ти го­тель, і для цьо­го він по­ви­нен ма­ти два ви­хо­ди, а в да­но­го об’єкта є тіль­ки один ви­хід. Тоб­то по­трі­бні ва­рі­ан­ти про­е­ктів при­сто­су­ва­н­ня, бо ре­став­ра­ція не має на ме­ті пе­ре­пла­ну­ва­н­ня, до­бу­до­ви по­вер- хів, ін­ших по­ді­бних змін. На­то­мість має бу­ти ма­кси­маль­не збе­ре­же­н­ня об’єктів. По­при те, що ре­став­ра­ція — до­во­лі до­ро­га річ, при ба­жан­ні мо­жна зро­би­ти все, го­лов­не — з розумом».

Як до­да­ють у де­пар­та­мен­ті куль­ту­ри КМДА, ре­став­ра­ція са­ди­би Му­ра­шка роз­тя­гне­ться на 26 мі­ся­ців. Тож, якщо ні­чо­го не за­ва­дить, за два ро­ки по­ба­чи­мо ожив­ле­ну са­ди­бу, де ко­лись ме­шкав зна­ме­ни­тий ху­до­жник.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.