Вид з ри­зи­ком для жи­т­тя

Чо­му по­трі­бно охо­ро­ня­ти не­до­бу­до­ваий По­діль­ський міст

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Смер­тель­но не­без­пе­чний По­діль­ський міст. Не­до­бу­до­ва не охо­ро­ня­є­ться — і ре­гу­ляр­но від­ві­ду­є­ться сто­рон­ні­ми лю­дьми. На День Києва там бу­ло ду­же ба­га­то під­лі­тків — не тіль­ки на до­ро­жньо­му по­ло­тні, а й на кон­стру­кці­ях ар­ки, зокре­ма на­го­рі. Смер­тель­ні ви­пад­ки тут уже бу­ли», — на­пи­сав дня­ми у Facebook Гри­го­рій МЕЛЬНИЧУК, спів­ко­ор­ди­на­тор Ра­ди з ур­ба­ні­сти­ки Києва. Для на­о­чно­сті до­пов­нив до­пис кіль­ко­ма сві­тли­на­ми, де ви­дно: по кон­стру­кці­ях мо­сту хо­дять і на­віть з’їжджа­ють мо­ло­ді лю­ди. До­пис ви­кли­кав пев­ний роз­го­лос, низ­ка ре­сур­сів зро­би­ла но­ви­ну про не­без­пе­чний міст.

Якщо ка­за­ти про тра­гі­чні ви­пад­ки, справ­ді, 2015 ро­ку хло­пець впав у Дні­про з цен­траль­ної опо­ри мо­сту і за­ги­нув. У кві­тні цьо­го ро­ку з мо­сту зі­рвав­ся під­лі­ток — він ви­жив, але отри­мав важ­кі трав­ми. Вза­га­лі, на­га­да­є­мо, цей міст (пов­на на­зва — По­діль­сько-Во­скре­сен­ський мо­сто­вий пе­ре­хід) став та­ким со­бі сто­ли­чним ме­мом. Він має з’єд­на­ти По­діл з жи­тло­ви­ми ма­си­ва­ми Во­скре­сен­ка та Рай­ду­жний, бу­ду­є­ться з 1993 ро­ку, за­вер­ше­н­ня ро­біт ба­га­то ра­зів від­кла­да­ли. Та­кож ек­спер­ти го­во­рять, що на сьо­го­дні на­яв­ний про­ект мо­сту за­ста­рів (ма­те­рі­ал «Вря­ту­ва­ти Рай­ду­гу!», №69 «Дня» за 20 кві­тня цьо­го ро­ку).

«Об’єкт та­ко­го ха­ра­кте­ру має охо­ро­ня­ти­ся. Тут є одне рі­ше­н­ня, ін­ше ви­га­да­ти скла­дно, — ко­мен­тує «Дню» Гри­го­рій Мельничук. — Ба­лан­со­у­три­му­вач не­се від­по­від­аль­ність за ін­ци­ден­ти, які там тра­пля­ю­ться. А вже бу­ло де­кіль­ка смер­тель­них ви­пад­ків че­рез па­ді­н­ня з мо­сту, вза­га­лі по­над де­ся­ток па­дінь. Тоб­то це си­стем­на проблема. Там, до ре­чі, є рі­зне обла­дна­н­ня — кра­ни, ін­ші ре­чі, які мо­жуть вкрас- ти. То­му ви­хід — охо­ро­на, охо­ро­на та ще раз охо­ро­на».

У Ки­їв­ській мі­ській держ­адмі­ні­стра­ції нам по­ясни­ли, що з пи­та­н­ня­ми що­до охо­ро­ни мо­сту тре­ба звер­та­ти­ся до Ди­ре­кції бу­дів­ни­цтва шля­хо­во-транс­порт­них спо­руд Києва, яка під­по­ряд­ко­ва­на де­пар­та­мен­ту бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во­го за­без­пе­че­н­ня КМДА. Ди­ре­кція, зокре­ма, здій­снює те­хні­чний на­гляд за бу­дів­ни­цтвом і ре­кон­стру­кці­є­ю­від­по- від­них спо­руд. У цьо­му ко­му­наль­но­му під­при­єм­стві від­мо­ви­лись ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­ці­ю­те­ле­фо­ном і по­про­си­ли на­ді­сла­ти за­пит, що ми і зро­би­ли. Те­пер че­ка­є­мо на від­по­відь.

Ди­ре­ктор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ін­сти­тут мі­ста» Оле­ксандр СЕРГІЄНКО акцен­тує, що за бу­ді­вель­ни­ми нор­ма­ми об’єкти ма­ють охо­ро­ня­ти­ся, на­віть якщо на них не ве­ду­ться ро­бо­ти. «По­діль­сько­Во­скре­сен­ський мо­сто­вий пе­ре- хід, хоч і не го­то­вий, але є стра­те­гі­чним об’єктом. Від­по­від­но, там має бу­ти охо­ро­на. З ін­шо­го бо­ку, я б на мі­сці ба­лан­со­у­три­му­ва­ча мо­ста, мо­жли­во, ор­га­ні­зу­вав якісь пла­тні екс­кур­сії, роз­ва­ги для екс­тре­ма­лів. Та­ка по­тре­ба у пев­них лю­дей є — чо­му б її не за­до­воль­ни­ти з до­три­ма­н­ням усіх пра­вил без­пе­ки? Га­даю, якщо під­ня­ти­ся на верх­ню­то­чку цьо­го мо­сту, від­кри­є­ться кра­си­вий вид», — роз­мір­ко­вує Оле­ксандр Сергієнко.

По­ді­бних не­без­пе­чних об’єктів у Ки­є­ві чи­ма­ло. Це по­ки­ну­ті та не­до­бу­до­ва­ні спо­ру­ди без на­ле­жної охо­ро­ни. «Пе­ре­ва­жно йде­ться про об’єкти ін­же­нер­ної ін­фра­стру­кту­ри, де мо­жна впа­сти з ви­со­ти, у во­ду то­що, — до­дає Гри­го­рій Мельничук. — Про­те ін­ші об’єкти, де рі­вень не­без­пе­ки та­кий, як на По­діль­сько­му мо­сту, на­зва­ти скла­дно».

Ур­ба­ніст вва­жає, що та­кі об’єкти по­тре­бу­ють охо­ро­ни і ко­ли вже до­бу­до­ва­ні. «Щоб не ла­зи­ли, як ка­жуть. І то­ді тра­гі­чних ви­пад­ків бу­де на­ба­га­то мен­ше, — про­дов­жує Гри­го­рій Мельничук. — Адже все одно пев­ні ри­зи­ки що­до ін­фра­стру­кту­ри є. На­при­клад, дня­ми у Ки­є­ві за­ги­нув хло­пець, який за­ліз на ва­гон ме­тро. На­справ­ді, це схо­жа ситуація. Не­до­бу­до­ва­ні об’єкти є на­ба­га­то більш при­ва­бли­ви­ми для та­ких екс­тре­ма­лів, бо по­руч за­зви­чай не­має лю­дей і не факт, що їх швид­ко по­мі­тять. Тож охо­ро­ною тре­ба за­без­пе­чу­ва­ти при­найм­ні ті об’єкти, на яких най­ви­ща не­без­пе­ка і тра­пля­є­ться най­біль­ше тра­гі­чних ви­пад­ків».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.