<<однa ikoha - дBa обpa3и>>

У Льво­ві ре­став­ра­то­рам уда­ло­ся роз­кри­ти ав­тен­ти­чне зо­бра­же­н­ня Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці з Унів­ської оби­те­лі 1696 ро­ку і збе­рег­ти за­пи­сХІХ сто­лі­т­тя

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

В екс­по­зи­ції у На­ціо­наль­но­му му­зеї ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го — іко­на Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці з Унів­ської оби­те­лі, да­то­ва­на XVII сто­лі­т­тям — 1696 ро­ком.

Як роз­по­вів «Дню» ди­ре­ктор уста­но­ви Ігор Ко­жан, до Льво­ва лик при­ве­зли 1950 ро­ку — пі­сля за­кри­т­тя Свя­то-Успен­ської Унів­ської лав­ри, що в се­лі Унів Пе­ре­ми­шлян­сько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті. При­чо­му пам’ятка пе­ре­бу­ва­ла під за­пи­сом ХІХ сто­лі­т­тя, май­же 60 ро­ків збе­рі- га­ла­ся у фон­дах На­цму­зе­юі ли­ше 10 ро­ків то­му впер­ше по­тра­пи­ла до ре­став­ра­цій­ної май­стер­ні.

Над від­нов­ле­н­ням обра­за «Бо­го­ро­ди­ця Оди­гі­трія» пра­цю­ва­ли ху­до­жник-ре­став­ра­тор тем­пер­но­го жи­во­пи­су на­у­ко­во-до­слі­дно­го ре­став­ра­цій­но­го від­ді­лу НМУ Іри­на Мель­ник та ви­кла­дач Ко­ле­джу ім. Іва­на Тру­ша Ан­дрій По­че­ква. А го­лов­не зав­да­н­ня, за сло­ва­ми Іри­ни Мель­ник, по­ля­га­ло в то­му, що­би «роз­кри­ти ори­гі­наль­ний ма­ляр­ський шар з-під за­пи­су ХІХ сто­лі­т­тя».

Ре­став­ра­тор роз­по­ві­ла, що під час те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чних до­слі­джень вда­ло­ся чі­тко роз­рі­зни­ти дві вер­стви ма­ляр­ства — ав­тен­ти­чну (1696 ро­ку) та пі­зні­шу (се­ре­ди­ни — 2-ої по­ло­ви­ни ХІХ ст.). Зго­дом рент­ге­но­ло­гі­чне об­сте­же­н­ня «Бо­го­ро­ди- ці» під­твер­ди­ло на­яв­ність ав­тор­сько­го ма­ляр­ства під за­пи­сом та при­су­тність ре­став­ра­цій­них до­пов­нень.

Пі­сля за­вер­ше­н­ня про­це­су роз­ша­ру­ва­н­ня іко­ни Іри­на Мель­ник від­но­ви­ла оби­два тво­ри. Вер­хню­вер­ству бу­ло пе­ре­не­се­но на но­ву осно­ву, а втра­ти жи­во­пи­су і тла бу­ли до­пов­не­ні. Отож вда­ло­ся одер­жа­ти близь­ку до ори­гі­на­лу ко­пі­ю­і­ко­ни, ко­тру пе­ре­да­ли до Унів­ської лав­ри, і те­пер во­на є до­сту­пно­ю­для вша­ну­ва­н­ня.

Пред­став­ле­н­ня обра­за «Бо­го­ро­ди­ця Оди­гі­трія», ко­трий від­те­пер пе­ре­бу­ва­ти­ме у по­стій­ній екс­по­зи­ції На­ціо­наль­но­го му­зею, від­бу­ло­ся за уча­стю­ми­сте­цтво­знав­ців та свя­щен­но­слу­жи­те­лів, в тім чи­слі тих, ко­трі при­їха­ли на від­кри­т­тя ви­став­ки зі Свя­то-Успен­ської Унів­ської лав­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.