Ле­ген­дар­ний муль­тфільм по­вер­та­є­ться

«Укра­ні­ма­фільм» за­вер­шив зйом­ки пер­шої се­рії «Ко­за­ки. Нав­ко­ло сві­ту»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Дер­жав­на сту­дія «Укра­їн­ська сту­дія ані­ма­цій­них філь­мів» за­вер­ши­ла зні­маль­ний пе­рі­од пер­шої се­рії но­во­го ані­ма­цій­но­го се­рі­а­лу «Ко­за­ки. Нав­ко­ло сві­ту», який зні­ма­є­ться за під­трим­ки Держ­кі­но. У цьо­му ци­клі три ле­ген­дар­них ге­роя — Тур, Грай та Око — по­до­ро­жу­ють сві­том: в Ав­стра­лію, Ін­дію й Аме­ри­ку. Одне з зав­дань ані­ма­цій­но­го се­рі­а­лу — до­не­сти гля­да­чам 4— 12 ро­ків укра­їн­ській на­ра­тив і по­зна­йо­ми­ти їх з рі­зни­ми кра­ї­на­ми в роз­ва­жаль­ній фор­мі.

Як роз­по­ві­ла ре­жи­сер Ма­ри­на Ме­дведь, но­вий се­рі­ал — ди­тя­чий і осві­тній, він від­кри­ває ді­тям куль­ту­ру ін­ших кра­їн. У ко­жно­му епі­зо­ді є клю­чо­вий пер­со­наж-тва­рин­ка, яка уосо­блює кра­ї­ну при­бу­т­тя ге­ро­їв. На­при­клад, в Ав­стра­лії це бу­де пе­лі­кан. Та­кож по­ка­за­ні зна­ко­ві ви­на­хо­ди ав­стра­лій­ців: бу­ме­ранг, вінд­сер­фінг, стриб­ки з мо­туз­кою. Се­рі­ал жар­тів­ли­вий, то­му ви­на­хо­дять їх укра­їн­ські ко­за­ки.

Ство­ре­н­ня се­рі­а­лу пе­ре­йшло у мон­та­жно-то­ну­валь­ний пе­рі­од. Одним з еле­мен­тів зву­ко­во­го су­про­во­ду муль­тфіль­му ста­не пі­сня гур­ту «КОЗАК SYSTEM» «Козак мі­стом йшов».

«Нам ду­же при­єм­но, що чу­до­вий ані­ма­цій­ний фільм про ко­за­ків ро­дом ще з мо­го ди­тин­ства отри­мав но­ве жи­т­тя і про­дов­же­н­ня в су­ча­сній Укра­ї­ні, а ми з ко­за­ка­ми має- мо до цьо­го без­по­се­ре­дній сто­су­нок, на­пи­сав­ши са­унд­трек, — про­ко­мен­ту­вав фрон­тмен гру­пи Іван Ле­ньо. — Я б ду­же хо­тів, щоб на­ші ді­ти по­лю­би­ли цю­о­су­ча­сне­ну вер­сі­ю­при­год ко­за­ків і за­ко­ха­лись в цей муль­тик так, як ми бу­ли бу­кваль­но за­ча­ро­ва­ні по­пе­ре­дні­ми вер­сі­я­ми цьо­го без­пе­ре­чно­го ше­дев­ру, ство­ре­но­го Во­ло­ди­ми­ром Да­хно і Еду­ар­дом Ки­ри­чем».

Ані­ма­цій­ний се­рі­ал «Ко­за­ки. Нав­ко­ло сві­ту» став пе­ре­мож­цем че­твер­то­го кон­кур­сно­го від­бо­ру Держ­кі­но, що від­був­ся в 2012 ро­ці (кон­тракт під­пи­са­ний на­при­кін­ці 2015 ро­ку). За­галь­ний хро­но­ме­траж муль­тфіль­му — 39 хви­лин, три епі­зо­ди по 13 хви­лин. Прем’єра від­бу­де­ться у кін­ці 2017 ро­ку.

На­га­да­є­мо, що впер­ше за­по­розь­кі ко­за­ки си­лач Тур, здо­ро­вань Грай і ко­ро­тун Око з’яви­ли­ся на екра­ні в 1967 ро­ці, їх ство­ри­ли ре­жи­сер Во­ло­ди­мир Да­хно і ху­до­жник-по­ста­нов­ник Еду­ард Ки­рич на сту­дії « Ки­їв­на­у­кфільм » . Еду­ард Ки­рич пра­цює і над ни­ні­шнім се­рі­а­лом. За п’ ят­де­сят ро­ків бу­ло ство­ре­но 10 ци­клів про трьох укра­їн­ських ко­за­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.