ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1076 — на­ро­див­ся Мсти­слав Во­ло­ди­ми­ро­вич Ве­ли­кий, во­ло­дар ки­їв­сько­го пре­сто­лу в 1125 — 1132 рр., син Во­ло­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха, дер­жав­ний та по­лі­ти­чний ді­яч, свя­тий. 1495 — у ка­зна­чей­ських зві­тах Шо­тлан­дії за­фі­ксо­ва­но пер­шу пи­сьмо­ву згад­ку про ві­скі. 1652 — Бо­г­дан Хмель­ни­цький вщент роз­бив по­ля­ків у би­тві під Ба­то­гом. 1876 — у би­тві з ту­ре­цьким ка­раль­ним за­го­ном за­ги­нув Хри­сто Бо­тев — ве­ли­кий бол­гар­ський по­ет, на­ціо­наль­ний ге­рой бол­гар­сько­го на­ро­ду. Йо­му бу­ло ли­ше 28 ро­ків. 1879 — на­ро­див­ся Бо­рис Мар­тос, ві­до­мий уче­ний-еко­но­міст, ко­опе­ра­тор, пе­да­гог, гро­мад­ський і по­лі­ти­чний ді­яч, го­ло­ва Ра­ди Мі­ні­стрів УНР (1919 р.). По­мер 1977 р. 1946 — у Бу­ха­ре­сті за вій­сько­ві зло­чи­ни стра­че­но ди­кта­то­ра Ру­му­нії Йо­на Ан­то­не­ску. 1980 — роз­по­чав мов­ле­н­ня пер­ший ці­ло­до­бо­вий ін­фор­ма­цій­ний ка­нал Cable News Network (CNN). 1996 — Укра­ї­на пе­ре­ве­ла остан­ні ядер­ні ра­ке­ти до Ро­сії, став­ши без’ядер­ною дер­жа­вою. Цей крок мав да­ле­к­ося­жні на­слід­ки, при­чо­му зов­сім не та­кі, що на них спо­ді­ва­ло­ся то­ді­шнє ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни.

1076 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.